Kategorije
Kabala

CXVIX. Drvo Života – Hermesov zakon III

Seme je najmanja moguća jedinica nekog živog bića, oblik, predstavnik nečega, bilo da se radi o fizičkom semenu živog bića ili o energetskom predstavniku. Ono u sebi sadrži sve karakteristike bića u koje će da se razvije, koje će da iz njega izraste, ma kako to biće veliko bilo. Semenu samo treba dati ugodne okolnosti i ono će da se razvije, raste, da iznedri plod. A ako ne, ono može vremenom da propadne ili da latentno živi dugo kao potencijal. Ako hoćemo plod onda mu dajemo uslove za to, samo čekajmo. U zavisnosti kakav plod hoćemo, takvo seme zasejemo. Moja vidovita prijateljica je rekla ‘Zlatno seme zlatno klasje daje!’ Super. Ako hoćemo novac, treba da posejemo novac. I da mu damo uslove, znači da ga sunčamo i navodnjavamo, znači da mu damo potrebne početne energije dok ne dobije svoju inerciju koja kasnije sama radi. Da ga zaštitimo od suše, poplave, vetra, da mu obezbedimo dovoljno sunčanih dana, itd.. Ekonomisti za sve ovo imaju svoje izraze.

Svaka stvar je u korenu mala ali u semenu je još manja. Kabalistički rečeno, u početku je retka i laka a na kraju je gusta i teška. Volumenski je to skoro obratno. U Keteru, ili u Prvoj Trijadi je sve ‘veliko’ a spuštanjem po sefirotima, zgušnjavanjem, volumenski se smanjuje do finalnog oblika u Malkutu gde je volumenski najmanje, ali fizički najteže. Naravno, ako ima dovoljno energije mezle da dođe do Malkuta.

Limitiranost početkom je limitiranost zbog takozvane ‘greške početka’ ili determinisanosti početkom. To je karma Chokmaha i Binaha, to su klipoti ta dva sefirota koji direktno ili indirektno uzrokuju karmu ili klipote na svih nižih sedam sefirota. To je ta funkcija Prve Trijade koja je po mnogo čemu nedodirljiva čak i ako čovek uspešno pređe Bezdan. O svemu tome ali na malo drugačiji način je pisao Dante u Božanstvenoj komediji. On govori o devet krugova pakla ali samo o sedam nivoa čistilišta. Kako to? Znači da se dva kruga pakla ne mogu očistiti, uravnotežiti. Kako je to mislio naš komšija Dante? Pakao je neuravnoteženost, disharmonija. Od svih deset sefirota devet ih je neuravnoteženih, devet ih može biti neuravnoteženih. Svi osim Ketera mogu biti pakleni, pakao, mada i Keter ima svoj klipot. Ali samo sedam nižih, ispod Bezdana je moguće sasvim očistiti od klipota, uravnotežiti ih, otuda sedam nivoa čistilišta. Neko pametan može pitati gde je u svemu tome pakao? Neko još pametniji može dati dva odgovora. Prvi, da je pakao ovde, na Zemlji, u Malkutu. I drugi odgovor, da je pakao potencijlno u svakom od tih sedam sefirota. Oba odgovora su tačna.

Dakle, preostala dva nivoa subjekat ne može potpuno da očisti ali to uglavnom nije ni potrebno. To ne znači da ta dva nivoa ne deluju u skladu sa svojom savršenošću. Deluju i to kako. To su nepromenjivi, fiksni faktori ali koji puno toga određuju, determinišu, fiksiraju. Niko ne može da promeni svoj datum rođenja, niko ne može da promeni svoje roditelje, niko ne može da promeni svoju astro kartu, itd., ali može u izvesnoj meri da smanji uticaje tih faktora menjanjem sedam nižih sefirota. Niko ne može da promeni lokaciju svojega rođenja, itd.. Svi ti faktori deluju i na izvestan način limitiraju i detrminišu kasniji put tog subjekta. To je ta determinisanost početkom, greškom početka. Taoisti kažu da je u semenu sadržano sve. Don Huan je rekao da ostrvo tonala nije moguće do kraja očistiti. Sve te navedene primere je moguće mnogo lepše objasniti kroz prizmu kabale. Od veličine i intenziteta te početne greške ili klipota drugog i trećeg sefirota zavise i svi niži sefiroti. Od ta ‘nedostižna’ dva kruga pakla zavisi kakav će čoveku biti život. Zato sam više puta rekao: najveća sreća u životu je da čovek ima pametne roditelje! Na Drvetu Života, naši roditelji su ‘gore’, Chokmah i Binah a mi smo njihov rezultat, posledica, ono ‘dole’.

Svaka stvar ima neki svoj koren, uzrok, početak. Bez obzira na izvršioca dinamike, događanja. ‘Pametnog čoveka zanima uzrok stvari’ je rekao naš rođak R. W. Emerson, dakle – seme. Lao Ce, naš učitelj, je rekao da se stvari lako rešavaju dok su male. I obratno. Životinje se dresiraju dok su mlade, dete lakše nauči nešto nego odrasli. Na žalost, ako čovek kasno krene putem inicijacije, mora se pomiriti sa time da neće dostići samadi. Ali to ne znači da ne treba da ide tim putem. Treba itekako, jer sve će uticati da li ide u Elizejske Poljane ili u astromentalnu reciklažu.


Čovek ima toliki raspon da je i dole i gore i može da deluje i gore i dole. Zato je najbolje delovati na ono gore da bi se spontano dogodilo ono dole i to kako mi to želimo. A da bi to znali potrebno nam je poznavanje (opet tih) korespondencija. Ako čovek deluje samo na ono dole, on ipak deluje indirektno na ono gore, jer bez onoga gore ništa se ne može dogoditi dole. Stvar je samo da li čovek deluje direktno na ono gore, na matricu ili indirektno, preko posledica te matrice. Klasična medicina uvek deluje indirektno na ono gore, a direktno na ono dole. A bioterapeut uvek deluje direktno na ono gore (barem na astralni nivo) a indirektno na ono dole.

Najkraći i najbrži način manifestovanja tog zakona se ogleda i odvija preko srednjeg stuba, bez obzira koliki deo srednjeg stuba, koliko visoko gledano iz Malkuta, je ‘angažovano’ u procesu. Posledica je uvek ekvivalentna uzroku, bilo koji sefirot srednjeg stuba da uzmemo kao uzrok. (Tu se mnogi vidovnjaci upecaju i pogrešno procene odnos snaga u Jesodu, naravno, ako tome dodamo i greške u određivanju vremena). Ako za uzrok uzmemo nivo Tifareta, u Jesodu ne može da bude drugačije nego u Tifaretu. Ali raspon mogućnosti u Tifaretu je mnogo veći od onoga što se oblikuje u Jesodu. Kao što je ‘okupljanje snaga’ u Jesodu mnogo šire nego što je materijalizacija u Malkutu. Usko gledano, u Malkutu ne može da bude drugačije nego što je u Jesodu (a prethodno i u Tifaretu). Krajnja materijalizacija u Malkutu je uvek rezultat dinamike na višim nivoima, ali treba pravilno razumeti odnose snaga i dinamiku na višim nivoima.

Ako gledamo prauzrok AIN pa i Keter, isto važi. Naš uzrok, Chokmah i Binah ne mogu da budu drugačiji nego prauzrok Keter. Isto tako naš Tifaret ne može da bude drugačiji nego što su Chokmah i Binah, odnosno on je njihova direktna rezultanta. I tako posledično do Malkuta. Otuda rečenica u Sefer Yetzirah-u – Keter je u Malkutu i Malkut je u Keteru!

Oštroumni su shvatili da je srednji stub prečica do magičke, ritualne realizacije željenog, sa ili bez uključivanja još nekog sefirota. Kao što sam već gore rekao, sa pravim ritualom, jakim pogonskim gorivom i dobrom dharanom. Ali ne dolaze svi na isti način do ljubavi svojega života.


Kako može čovek da bude bogat ako je ‘gore’ siromašan? Kako neko može da ima magičke moći ako je ‘gore’ siromašan? Magičke moći su bogatstvo. Ali može čovek da bude bogat ‘gore’ a da nema magičke moći i da materijalno nije bogat, jer moguće je da ima ‘dole’ neko drugo bogatstvo. Ako imate deset prijatelja, pazite, rekao sam prijatelja, to je strahovito bogatstvo. Posebno danas. Ili ako imate pametne roditelje ili familijarni klan, itd., sve su to oblici strahovitog bogatstva ‘dole’ uz još bezbroj drugih. Ili retka znanja koja mogu svuda da se unovče. Kako je lep naš jezik. Bog – bogat. Ili čak primer LVX – luksus. Ima ih još, isplati se potražiti.

Šta su magičke moći nego velika zaliha energije koja je vaša i koju po volji upotrebljavate. To je bogatstvo i gore i dole. Stekli ste je na neki način ili pravilnim disanjem ili pravilnim vežbama ili pravilnom ishranom ili dobrom ekonomijom ili nekim samo svojim načinom. Sve su to pokazatelji da ste bogati gore. I po zakonu mezle logičan rezultat je i bogatstvo dole. Znači ako neko nije bogat u Malkutu nije mu prohodan put od ‘gore’ ka ‘dole’ i obratno. Ali pazite, bogat u Malkutu je moguće biti na bezbroj načina a ne samo materijalno i finansijski.

Kada kroz prizmu toga pogledamo naše narode vidimo da nisu materijalno bogati. Čak su i suprotno od toga. Izgleda da oni koji su zaduženi da uspostave tu vezu sa onim ‘gore’ i koji treba da nas obogate ‘gore’ ne obavljaju svoju funkciju već dugo vremena. A proglašavaju sebe božijim poslanicima.

Sve efemerije koje radimo imaju funkciju da nas pročiste ‘gore’ i samim time obogate ‘gore’ a posledično obogate i ‘dole’. Pogledajte etimologije reči čistoća-snaga u slovenskim jezicima.

Žao mi je, ali moran da završim ovaj tekst. Ljudi se boje dugih tekstova (naročito ako nema slika). Ljudi se boje debelih knjiga. A neki vole debele žene. To im je olakšavajuća okolnost. Jer žene vole da su voljene.

Sretan vam letnji Solsticij!