Kategorije
Drvo života Kabala

XXI. Drvo Života – dvosmerni proces u beskonačnom rasponu

Drvo Života predstavlja raspon od najređeg do najgušćeg, od najsvetlijeg (bezsvetlog) do najtamnijeg (tame koja to više nije).

Istovremeno Drvo Života predstavlja proces zgušnjavanja ali i proces razređivanja u zavisnosti kako gledamo, u kojem smeru gledamo. Istovremeno najređa i najsvetlija faza u sebi sadrži sve ostale kao i najgušću i najtamniju. Isto tako najgušća i najtamnija faza u sebi sadrži sve ostale kao i najsvetliju i najređu. To je izraženo u čuvenoj rečenici – Keter je u Malkutu, Malkut je u Keteru. To je samo modifikacija i drugačije izražen čuveni Hermesov zakon: Kako je gore tako je dole, kako je dole tako je gore. U praksi se to najbolje, takoreći školski pokazuje preko hemijskog elementa ugljenika, C. Dijamant je grafit (ugljenik, C) i pripada Keteru (odnosno brilijant, brušeni dijamant, što je samo obrađeni dijamant), a grafit (takođe ugljenik, C) u sirovom obliku pripada Malkutu.

To spuštanje potiče od Ketera jer od njega sve potiče. Prolazi kroz sve faze, sve sefirote, prolazi kroz Tifaret da se uskladi sa suštinskim bićem operatora, prolazi kroz ostale sefirote, zatim prolazi kroz Jesod da tim zgušnjavanjima da svoj doprinos i da ‘minut pred dvanaest’ tim zgušnjavanjima dodatno da pečat Tifareta koji detrminiše osobine, kvalitet i kvantitet, okolnosti tog zgušnjavanja. Dolazi u Malkut kao materijalizovana stvar. Jednako je tek sada, moguće ići ka gore, putem ‘ubrzane evolucije’. Ali to ne znači da treba da zanemarimo levi i desni stub. Nikako jer i oni su važni faktori oživljavanja tog puta, ka dole i ka gore. Naravno, ovo je grubo prikazan primer nastanka materijalnog univerzuma. U našim svakodnevnim životima za nastanak nove materije je potreban život. Čovek sam retko ili skoro nikada ne stvara materiju ‘iz ničega’. Novu materiju, koagulisanu masu, može da stvori samo živo biće od već postojeće dovođenjem dodatne prane u tu postojeću materiju. Uvek je to obrada, modifikacija, nadgradnja već postojeće materije. Ali ta animacija već postojećega takođe podleže navedenim zakonitostima. Jedini primeri stvaranja materije ‘iz ničega’, iz akaše, kako to neki vole da imenuju, odnosno direktno iz prane, su primeri čudotvoraca koji stvore prah ili neki drugi materijalni predmet. To je božije delovanje i uvek u sebi sadrži gorenavedeni proces, to je sakupljanje kritične mase prane (nivoa Jesoda a da su prethodno prisutne i sve prethodne faze). Materijalni univerzum je nastao zgušnjavanjem svojih ganglija a ne velikim praskom. Dakle, sve što čovek radi i što je uradio je samo upotreba već postojeće materije. Animiranje (koliko je to potrebno i koliko je to moguće) postojećeg. Ali i ta animacija teče po navedenom procesu.

Svaka materijalna stvar koja je u Malkutu u sebi ima klicu Ketera jer ne može da bude drugačije. Ne može drugačije biti animirana. To istovremeno znači da osvešteni Keter ne može biti bez kompletnosti Makuta u sebi. Hermesov zakon ne govori samo o identičnosti onoga gore sa onim dole nego pre svega govori o dva istovremena smera, procesa, toka, događanja. To su solve o coagula. Nema tu nikakvog velikog praska. Drvo Života je geometrijski i slikoviti prikaz tih procesa.

Sefiroti su pre svega stanja vibracija (različiti nivoi vibracija nastali od 22 osnovna faktora univerzuma a koji se u našem zodijaku, u okolnostima našeg Sunčevog sistema i uslovima na planeti Zemlji pokazuju takve kakve poznajemo) i koji su istovremeno i stanja naše svesti. A svaki nivo vibracija ima svoju tendenciju i ako je dovoljno ‘jak i uporan’ i svoj rezultat u Malkutu. Dakle tada je prisutan u Malkutu, ima svojega predstavnika u Malkutu. To je izraženo prvom polovinom Hermesovog zakona – kako je gore tako je dole. Ubrzanom evolucijom, radom na sebi (ili normalnim tokom i tempom evolucije) čovek osvaja, osveštava više nivoe (ili samo održava procenat osveštenosti svakog nivoa mada se ukupna masa osveštenog ipak povećava!), ali sav taj rad je otkrivanje kako da raspolaže sa onim što već ima i napredujući samo dobija mudrost kako da optimalno upotrebi i ima odnos do onoga što ima oko sebe. To je sadržano u drugom delu Hermesovog zakona – kako je dole tako je gore.

Osim ta dva osnovna smera dinamike u univerzumu, dva najopštija i najsporija procesa da ih takoreći i ne vidimo, Drvo Života takođe prikazuje i svu ostalu dinamiku koja se događa barem na planeti Zemlji, počevši od svih hemijskih, fizikalnih, mehaničkih promena, agregatnih, električnih, magnetskih, itd.. Po sistemu staza i logičnosti rasporeda staza i njihovih koresponbdencija moguće je sa lakoćom zaključiti međuodnose mnogih entiteta koje postoje u materijalnom univerzumu, bilo da se radi o živim bićima (homo sapiens, biljke ili životinje) kao i o čistim hemijskim elementima, pa do najsloženijih jedinjenja ili svih nivoa društvenog života. Na primer jedna šarolika modna kuća (ili takav tip čoveka) mnogo lakše nađe zajednički jezik sa fakultetom nego sa kasarnom ili policijskom stanicom. Sa fakultetom može da bude ravnopravna, lakše deluje na njega a oboje su ‘slabiji’ od kasarne. Ili, zgrada parlamenta kao i sam parlament je skloniji modnoj kući nego kasarni ali se više oslanja i upotrebljava kasarnu mada su oboje ‘ispod’ parlamenta. Ako parlamentu ‘zagusti’ oslanja se na kasarnu. Analogni tome su odnosi ne samo kod ustanova nego i kod tipova karaktera ljudi. Sve je to prikazano na Drvetu Života.

Kategorije
Drvo života Kabala

XIX. Drvo Života – osnovna shema Kabale

Drvo Života je za kabalu isto što i Periodni sistem Mendeljejeva za hemiju. Drvo Života je osnovna grafička shema kabale.

Drvo Života je kostur kabale, kostur mikrokosmosa a na izvestan način i pokazatelj raspoređenosti i međuodnosa sastavnih delova i mikro i makrokosmosa.

Sva evolucija homo sapiensa se sastoji od osveštavanja tog vibracijskog raspona od krajnjega ništa, AIN-a do najgušćeg poznatog, tvrdog i teškog materiala kojega može sadržavati Malkut. Taj raspon ide i dalje u oba smera, od AIN-a u još ‘ređe’ sfere kao i u još gušće, teže, tvrđe i tamnije sfere od Malkuta (koje neki pa i nauka povremeno imenuje crne rupe), ali za čoveka je i taj navedeni raspon više nego dovoljan i uglavnom neosvojiv. Zbog lakšeg upoznavanja tog raspona čoveka, homo sapiensa a u skladu sa uslovima i konstelacijom Staza Mudrosti univerzuma na planeti Zemlji, taj raspon je podeljen u deset ravnopravnih nivoa koje imenujemo sefire ili sefiroti ili sfere. Od reči sifr koja znači broj, (tu je i etimološka sličnost sa starogrčkom reči sfaira, sfera, obla, kugla). Tih deset brojeva ili sfera ili nivoa imenujemo sefiroti a svi zajedno čine shemu koja se zove Drvo Života. U toj shemi je ukalkulisano sve. Tu shemu nije dovoljno poznavati niti znati na pamet sa puno pripadajućih korespndencija, mada je to preduslov, nego sa njom treba raditi. Sa svakim od tih nivoa posebno. Treba je spoznati toliko da više nema tajni za subjekta na tom području života. Već smo rekli da se taj proces zove osveštavanje. Jer bez prisutnosti svesti ne možemo govoriti da je tu uopšte homo sapiens i pored tog celokupnog konglomerata. Treba da znamo da konstantno teče protok energije ili bolje reći tendencija uticaja, prenosa, toka u oba smera koji teče kroz sve te sfere, dakle kroz čoveka. Svake sekunde inkarnacije. U zavisnosti od osveštenosti ili prohodnosti tih sfera, sefirota, zavisi i uspešnost čoveka u ovom svetu, sreća, zadovoljstvo, spokoj, itd., a tome često kažemo i izvršavanje Istinske Volje.

Postoji više načina za osvajanje tih nivoa. Već u startu treba da nam je jasno da je svaki od tih deset nivoa u izvesnoj meri osvešten, poznat, prohodan. Samo u izvesnoj meri, u zavisnosti od karme u najširem smislu reči. Prva stvar je da moramo da napredujemo samo u evolutivnom smeru. Odozdo ka gore, od grubljeg ka finijem od gušćeg ka ređem, od tamnijeg ka svetlijem, od težeg ka lakšem. Treba da znamo da je involutivni smer, odozgo ka dole, predstavljen terminom i skicom koja se zove Plameni Mač, a da je evolutivni smer, odozdo ka gore predstavljen Zmijom Mudrosti. Oba ta dva prikaza u sebe uključuju svih deset sfera ali evolutivni smer uključuje i staze koje povezuju sefirote. Tako da Zmija Mudrosti uključuje svih deset sefirota i svih 22 Staze Mudrosti. One su putevi od jednog nivoa do drugog i na osnovu svojih karakteristika pokazuju kakav je nivo sa kojega krećemo i koje testove treba da položimo da bi osvojili sledeći viši nivo kao i šta možemo da očekujemo na sledećem nivou.

Praktičan savet svima koji počinju da rade ili već nešto rade sa Drvetom Života da počnu jednostavno da imitiraju Plameni Mač uz mantranje i vizualizaciju i kada ga završe da nakon kratke pauze na isti način nastave sa Zmijom Mudrosti. To je lak i najsigurniji način, najbezopasniji. Time se afirmišu svi sefiroti i sve staze, naglašavaju se, obznanjuje se na neki način njihovo postojanje na pravom mestu i polako ih se instalirava u svest. Svi ti pojmovi, boje, zvukovi, imena kao i cela ta vežba treba da postanu toliko samopodrazumevajući u svesti subjekta kao i potreba da se pije voda kada ste žedni. Time se nekako sve stavlja na svoje mesto mada je još i pre toga sve na svojem mestu. Ali sada je to i u našoj svesti plus da je funkcionalnost svakod dela mehanizma dodatno naglašena. Tom jednostavnom vežbom se praktičar ne izlaže nikakvoj opasnosti nego samo ojačava. Da bi tu vežbu izveo treba da vizualizuje jedan po jedan sefirot počevši sa prvim, Keterom, zatim drugi, treći i tako do Malkuta. Vizualizuje sefirot u njegovoj boji veličine i oblika sličnom košarkaškoj lopti, minut-dva, mantra njegovu magičku formulu ili Božije Ime zatim vizualizuje snop ili zrak bleštavo bele svetlosti do sledećeg sefirota, tu se zadrži minut-dva, vizualizuje njegovu boju, mantra odgovarajuću magičku formulu tog sefirota, sve isto kao i kod prethodnog samo što je sada druga boja, druga lokacija i druga formula. Zatim nastavlja dalje. Sve navedene korespondencije, Božija Imena, boje, lokacije i svi ostali detalji se nalaze u Liber 777. Inače ta knjiga je više nego neophodna za bilo kakav studij kabale. Tako se dođe do Malkuta čime je obrađen involutivni smer Drveta Života.

Nakon toga sledi evolutivni smer po Stazam Mudrosti. Vrstni red staza je određen na osnovu brojčane vrednosti staza. Počinje se od staze Tau koja ima vrednost 400 i koja povezuje Malkut i Jesod. Zatim sledi Staza Šin koja ima vrednost 300, pa staza Riš, i tako do staze Aleph. Kada se to savlada onda se u taj evolutivni put, Zmiju Mudrosti mogu uključiti i sefiroti. Time je obrađeno Drvo Života u oba smera i barem u izvesnoj meri olakšana cirkulacija u oba smera. To je još daleko od osveštenosti, to je samo temeljno upoznavanje sopstvenih delova. Sve to skupa treba da traje približno 20 minuta. To je veoma jednostavna vežba koja je uvertira za zahtevnije radove sa pojedinačnim sefirotima. Jednom ili dva puta na dan tokom mesec dana i već ćete to mehanički izvoditi i znaćete sve osnovne korespondencije na pamet tako da ćete moći to da izvodite na pamet i mentalno. Važno je da ovom vežbom niste zanemarili nijedan deo sebe, nijednu komponentu sebe, obuhvatili ste celo Drvo Života.

Sve to je predstavljeno preko Tarota. U stvari Tarot je razrađeno i vizuelno predstavljeno Drvo Života. Sve Velike Arkane Tarota korespondiraju sa jednom stazom i atribucije svake Arkane se mogu upotrebiti kao sredstvo upoznavanja svake staze i samim time sa zahtevnošću i staza i sefirota koje dotična staza povezuje. Ponavljam, ovo je pečetak početka, uvertira, ovo je učenje slova. Ne možete ni da čitate a još manje da pišete ako ne znate slova. Ne možete ni u drugi razred osnovne ako ne znate sva slova.

Tokom svoje istorije homo sapiens je u svojim naporima spoznavanja smisla sebe, a koje možemo imenovati homo religiosis, iznedrio više metoda, načina i shema predstave sebe i univerzuma ali Drvo Života kao jedna od tih predstava ima višestruke prednosti pred drugima. To ne znači da druge predstave nisu od vrednosti ili da nisu upotrebljive. Daleko od toga, sve su upotrebljive, ali Drvo Života u svojoj jednostavnosti govori najviše o konstelacijama sastavnih delova mikrokosmosa kao i o hijerarhiji i međuodnosima tih komponenti.