Kategorije
Kabala

LIII. Ruach

Deo poglavlja o Ruach-u iz knjige Kabalistička struktura mikrokosmosa

5. Jedan od najboljih načina kako predstaviti i razumeti Ruach je kroz dharanu, odnosno iz centra, kada ga se posmatra iz centra. Dharana je samo jogijski izraz za vežbu koncentracije. To je u stvari napor, rad na konsolidaciji svih sastavnih delova uma, njihovo međusobno usklađivanje, pesnički rečeno – slaganje rogova u vreći. Otuda je to toliko naporno. Obuzdavanjem vlastitih misli a koje su produkti baš tog istog uma se obuzdava i um u celini. Roj misli je samo znak raspršenog uma, gde nisu svi članovi posade potpuno poslušni kapetanu broda mada ipak žive od njega, on im daje energiju. Mnogi od njih su neposlušni, dakle mnoge misli su kratkoživeće, bez energije ali su i dalje smetajuće. Samo da postoje par sekundi ili da se često javljaju one su učinile štetu. Postoje i one misli koje su više od toga, koje nisu više samo misli nego su već i koncepti i koje dugo traju i ako nisu u službi kapetana one mogu biti i jesu veoma opasne za sistem. To su zablude, kompleksi, velike ideje, itd..
    Neravnoteže uma se torpeduju tokom ove vežbe i anuliraju. Baš te neravnoteže kao i navedeni koncepti su najčešći uzroci prekida tokom vežbe dharane. Uspešnost u ovim vežbama zavisi i u velikoj meri od stanja Nefeša i Gufa. Jer i oni mogu da budu uzročnici prekida tokom vežbi dharane. Zato se ove vežbe kombinuju sa asanama što ih veoma otežava.
    Smrtni deo Ruach-a je njegov neuravnoteženi deo i baš taj deo ovu vežbu čini teškom. Onaj deo volumena koji je uravnotežen ima šanse da postane Razumevanje, odnosno jedan njegov deo je već Razumevanje. Taj deo koji je već Razumevanje je za sada jedini besmrtni deo. Taj uravnoteženi deo nema potrebe da se ponovo ispolji niti pokaže kao iskušenje u inkarnaciji. Neuravnoteženi deo je deo koji se gubi, koji umire, nestaje, razgrađuje se.

6. Mržnja, strah i lenjost su posledica određenih koncepata Ruach-a mada se ti koncepti manifestuju uglavnom na Nefešu i Gufu, ali uzroci su koncepri u umu. Ova tri koncepta-stanja treba dodatno analizirati jer su prisutni u delovanju sva ta tri nivoa duše. U svim tim slučajevima uzrok je ograničenje ili jednostavnije (Budinim žargonom) uzrok im je neznanje. Neznanje je zastoj, neosveštenost, nedostatak komunikacije među informacijama. I ako se ti zastoji toliko energizuju postaju mržnja ili strah ili lenjost. Mržnja je emocija, opozicija ljubavi. Ljubav je uobičajeni impuls za spajanjem, osnovni impuls iniverzuma. Mržnja je zastoj u tome, ograničenje, razdvajanje, plivanje kontra toku i mora da vodi u destrukciju. U Nešamahu nema mržnje, nema straha, nema lenjosti, samo impuls ka sjedinjenju. Ruach nema emocija. On ima sklonost, hladnu, racionalnu. Ispod Bezdana su emocije kakve mi konvencionalno poznajemo samo u Nefešu i Gufu kao nosiocu. Emocije iznad Bezdana koje silaze dole se u Ruach-u pokazuju kao potreba, nužnost, a u Nefešu kao fizičke emocije. Dizajner negativnih misli je Ruach, koje kada se energizuju postaju mržnja.

7. Prejak seksualni nagon neke osobe takođe možemo okarakteristati kao neki jaki koncept njenog Ruach-a, odnosno kao posledicu tog koncepta. To je pojačana prisutnost sfere Netzaha na račun (najverovatnije) Geburaha i Hoda. A sve to diktira odgovarajući izgled i ponašanje Nefeša i Gufa. Naravno to se može videti preko odgovarajućeg položaja i aspekata Venere. Komponenta svesti koja traži užitke je jaka. U takvom Ruach-u ne postoji koncept skrupula koji se protivi zadovoljenju i u tome se vidi udeo Ruach-a. Nefeš i Guf su poslušni izvršioci toga. To se isto tako odnosi i na muškarce i na žene. Najzanimljivije je to da često puta takav aspekat utiče i na izgled Gufa a ne samo na ponašanje. Dakle nije to uvek posledica samo koncepata Ruach-a nego je tu i specifična konstitucija dotičnog Nefeša i oni takvi kakvi jesu (neobuzdavajući, liberalni Ruach i veoma energičan Nefeš) uzrokuju rasposajenost ili nimfomaniju.

8. Ono što nije u svesti, što nema svoju frekfenciju u Ruach-u subjekta, za tog subjekta ne postoji, ali može delovati na sudbinu tog uma mada sa stajališta tog uma to ne postoji. Kada neka stvar ‘uđe’ u um, kada dobije svoju odgovarajuću ili neodgovarajuću frekfenciju, tada za taj um ona postoji i um verifikuje delovanje te frekfencije (bez obzira koliko intenzivna ona bila) na sebe. Analogno tome, ako je um u nešto siguran, svo njegovo funkcionisanje je u skladu sa time. Ako je um ubeđen da može da leti (nije ga lako u to ubediti ali je moguće) on može da leti zajedno sa svojim fizičkim nosiocem. Ovde su isključene osobe sa psihičkim poremećajima. O ovoj tematici je pisao Kastaneda. Najranijim odgojem i stvaranjem koncepata Ruach-a mi smo opljačkani mnogih magičkih moći

9. Zamor Gufa je zamor materiala u tehnološkom smislu ili čak mehanička povreda. Zamor Nefeša je energetska iscrpljenost ili prazni akumulatori ili prazan rezervoar a što se sve vidi i odražava na Gufu (i mi mislimo da je to umor Gufa). Isto tako je moguć i zamor Ruach-a a to nastaje usled previše percepcija, previše vritisa na polju čidakaša tako da se njihovo kombinovanje i manipulisanje uspori a kasnije i prekine dok ne dođe do smirivanja valova (vritisa). To je preopterećenost software-a bilo intenzivnim i dugotrajnim razmišljanjem ili nekom drugom mentalnom aktivnošću. Sve se to vidi i na Nefešu i Gufu. Samo uporedimo šahistu i bodi bildera. Najbolji odmor za Ruach je spavanje što je u stvari prirodno resetiranje. Postoje i veštačka, budna resetiranja. Umor Nefeša i Gufa se manje odražava na Ruach-u. Vizuelno umor Ruach-a možemo predstaviti kao valovanje. Puno manjih utisaka, percepcija, informacija je puno malih valova. To nije šokantno ali polagano umara. Da se to anulira potrebno je samo prekinuti dotok informacija, ili prekinuti i dotok i aktivnosti, jednostavno odmor. Ili, drugačija predstava, šokantno iskustvo, percepcija, informacija, je veliki val koji uzrokuje valovanje po celoj površini vode. Kada se ona umiri, sve se polako umiruje.

10. Šta se dešava kada čovek izgubi svest zbog jakog udarca? To je povreda Gufa, zatim povreda cirkulacije prane, dakle u energetskim tokovima, Nefešu. A na Nefešu počiva Ruach. Jer je Ruach samo kruna Nefeša, njegov najviši, najfiniji nivo. Dakle, ako Ruach gledamo materijalno, to je najfiniji energetski sklop razvijen iz Nefeša i na Nefešu. Nefeš mu je nosač i ako je Nefeš toliko povređen i ako nije više sposoban da bude nosač Ruach-u (i hrana) tada se gubi svest ali to još ne znači i smrt. Kada se energetski tokovi Nefeša obnove svest se vraća. Kada dođe struja sijalica se pali, kompjuter se ponovo aktivira. Slično je i knock-out-u. Naravno, moguće je da se to gubljenje svesti dešava samo zbog nekih događaja unutar Ruach-a a da Nefeš i Guf uopšte nisu uzročnici i da čak zadrže relativno dobro stanje.
    Kod spavanja je isto jer spavanje možemo smatrati kao gubitak svesti. Nefeš se podvrgava impulsima univerzuma dana i noći. Po noći se odmara, obnavlja, akumulira energiju, a po danu investira energiju. Otuda uveče umor. Znači nije više sposoban da bude pokretač Gufa (zamor astralnog tela) i ne može da bude nosač uma, Ruach-a (otuda pospanost). Zato telo pada u san, odnosno Ruach a posledično i ceo sistem. Kada se u skladu sa ritmom univerzuma Nefeš obnovi (ujutro), sistem se budi i Ruach je ponovo aktivan kao i Guf.
    Sanjanje je proces Ruach-a ali može biti izazvan i dinamikom Nefeša i Gufom (položajem tela i stanjem tela) kao i samim spontanim procesima u Ruach-u tokom taloženja ili resetiranja samog sebe tokom spavanja. Tokom normalizacije sva ta tri nivoa a na osnovu priloženog, raspoloživog materijala stvara se određeni film sa nekom porukom, sa smislom ili bez. Bilo da je to konstatacija, poruka, usmerenje, sugestija ili upozorenje. Neki signal jeste sigurno. Svi snovi nastaju na taj način.
    Smrt je totalni prekid aktivnosti Nefeša i Gufa. A Ruach ostaje takav kakav jeste sa svešću o sebi koju je stekao za života. Veličina Ruach-a je veličina i nivo zastupljenosti tog pojedinca u kolektivnom ljudskom nesvesnom. I u skladu sa veličinom i kvalitetom te frekfencije determiniše se i daljnji put te duše, tog Ruach-a post mortem.