Kategorije
Kabala

LV. Spektar reči i brojeva

O ovoj temi je dosta rečeno u knjizi Brojevi 126-156, ali zbog ograničenosti tiraža te knjige, smisleno je priložiti ovaj tekst.

    Svaki broj može biti smatran kao koncentrični krug ili prsten oko centra, Nule. Što im je veći radijus to znači da sadrže više reči. I tako u beskonačnost, jer postoji beskonačan broj brojeva. A samim time i beskonačno mogućih kombinacija reči-zvukova, kao i inače vibracija. Dakle, svaki broj ima 360 stepeni, geometrijski rečeno. Zamislimo sada da sve reči iz svih jezika svih naroda na planeti Zemlji a koje imaju istu brojčanu vrednost smestimo u jedan takav prsten, gde im je u stvari i mesto. I kada ih bolje osmotrimo videćemo da su srodne, slične, identične ali često i sasvim opozicijske po svojem značenju. U skaldu sa time, možemo i treba da ih složimo po tom prstenu. U stvari one su već tamo samo mi treba da ih prepoznamo tamo. Kao što je Mendeljejev po logici stvari pravilno predvideo i ostavio prazna mesta za neke hemijske elemente koji tek treba da se otkriju. Čak i ako su reči opozicijski pozicionirane na tom prstenu (zbog svojih značenja) među njima su smislene veze. Jer zajednički imenilac tih reči na jednom prstenu je ista brojčana vrednost, odnosno, bruto vibracijski nivo svake od tih reči je isti. To je više nego dokaz da među njima postoji neka veza.
    Svaki takav koncentrični krug, prsten, je u tesnim vezama sa najbližim manjim prstenom i najbližim većim prstenom. I to je uzajamno delovanje. Ali ti prstenovi su u vezama i sa mnogim drugim prstenovima sa kojima nisu susedi i od kojih su možda veoma udaljeni. 8 je veoma udaljen od 512 ali je u tesnoj vezi sa tim brojem. 14 je veoma udaljen ali ipak u tesnoj vezi sa 2924. Ko bi rekao da su brojevi 10 i 55 u tesnoj vezi sa brojem 1540. Ali i broj 5050 im je srodan. Na ekvivalentan način možemo ići i nazad proveravajući deljivost i korene nekog broja, i u praksi je to najčešće. Kod manjih brojeva to uopšte nije problem pronaći. Setimo se samo tablice množenja iz osnovne škole. Svaki veći broj je sastavljen od više manjih, a nas samo zanima pravilnost i logičnost tog sastavljanja i povezivanja. Na primer, 21 + 580 + 65 = 666. U ovom slučaju je to jaka rečenica (po smislu i značenju) sa još jačom bruto vrednosti, ali isti jaki broj je moguće dobiti i od manje važne rečenice, čak i nevažne po smislu i značenju.
    Isto tako moguće je pronaći reči istog značenja ali različitih brojčanih vrednosti. U takvim slučajevima najčešće je moguće pronaći treću povezujuću reč (prsten) koja ima ili povezujuću brojčanu vrednost ili povezujuće značenje. Plus tu su i homonimi i sinonimi.
    Ako iz ptičije perspektive pogledamo taj beskonačni spektar koncentričnih krugova, prstenova,  i ako ga izrazimo akustično dobijamo finalnu reč svih reči, a ako ga izrazimo u bojama, dobili bi boju svih boja. Dakle, glas-zvuk slova A i belu boju!
    Na tom spektru su sve reči, sve boje, sve vibracije, ceo univerzum. I unutar tog mora vidimo od koliko faktora je sastavljena svaka rečenica koju izgovorimo. Kao i svaka reč. Vidimo saradnje raznih sfera tog beskonačnog broja koncentričnih krugova, prstenova, tog vrtloga. ‘Na početku je bila reč’ i u reči je sadržano sve. Što se više udaljavamo od centra vidimo da su brojevi veći, da je tu više reči ili da su tu već i rečenice pa i cele knjige. Što se više približavamo centru vidimo da su tu samo reči, pa zatim samo slova i na kraju ‘zvuk’ slova A!
    Taj prikaz je najbolji prikaz povezanosti reči među sobom, to je velika geografija i topografija svih reči homo sapiensa. Na osnovu te topografije se lako vidi povezanost među rečima, bilo na osnovu brojčane vrednosti, bilo na osnovu značenja bilo na osnovu etimologije i fonetike. Neki od tih koncentričnih krugova, prstenova, su u posebnoj vezi sa nekim drugim prstenovima i samim time im je centar lakše dostupan, odnosno po svojoj konstituciji su srodniji ili harmoničniji sa centrom. To su štrčeći ‘centri moći’, štrčeći prstenovi, štrčeći brojevi i za kabalu veoma zanimljivi jer na poseban način izražavaju sveukupnost sistema, imaju svoj vlastiti otklon iz centra a opet izražavaju harmoničnost centra. Isto tako je moguće da u tom spektru nastaju (postoje) razni tandemi ili klanovi izvesnih prstenova sa drugima ili čak delovi jednog prstena sa delom drugih prstenova a sve to je izraženo preko brojeva.
    Cela ta slika, shema, postaje još komplikovanija ako to zamislimo trodimenzionalno, kao volumen koncentričnih kugli, opni, kao kod crnog luka. To je savršeni živi mehanizam sastavljen od pravilno rangiranih vibracijskih nivoa. To je nezamislivo savršena struktura. Isto ju je moguće zamisliti u sva četiri Elementa. Ali pošto su to idealna destilovana stanja, to ne postoji u stvarnosti, mada je naša stvarnost sastavljena od takvih ali ipak nešto kontaminiranih (nepravilnih) stanja. To nas ne sprečava da u cilju gematrije zamislimo idealan aranžman reči koji je u stvari akustični aranžman. A razni dušebrižnici će morati da začepe uši jer u taj aranžman ulaze čak i sve bezobrazne, vulgarne i nepristojne reči!?! Zabranjene reči! Kako može nešto da bude zabranjeno ako ima neophodnu funkciju u sistemu? Da li to čovek sam sebe zaslepljuje? Naučnici su ustanovili da u svakom jeziku je svaka 200.-ota reč nepristojna, vulgarna, nepoželjna!?! Ha ha! Zamislite samo koliko je bruto nepristojnih reči u svim jezicima!!! Zašto je reč seks u nekim jezicima (skoro svim) vulgarna a nije u latinskom? A ima isto značenje! Evo beskonačnog posla za kabaliste budućnosti. Ipak, kompjuteri su tu da im pomognu!
    Svaka rečenica je već neki po obimu veći prsten, udaljeniji od centra, jer je sastavljena iz više reči, od više manjih prstenova. Ako je brojčano analiziramo može nam izgledati da je svaka rečenica sastavljena od nasumično spojenih (sabranih) manjih prstenova, što u stvari i jeste na neki način. Slično kao i svaka reč.
    Neki brojevi-prstenovi su zanimljivi za spoznavanje centra, kao i celog sistema, a neki nisu. Većina brojeva nisu ‘zanimljivi’ za tu upotrebu, mada su u svakom slučaju nužni, kao što ih je veoma malo zanimljivih. Ti ‘zanimljivi’ su vredni jer su neka vrsta prečice do cilja kao i zbog toga jer na neki specifičan način izražavaju Nulu-centar ali i ceo sistem.
    Neparni brojevi su manje deljivi od parnih i samim time ih je teže analizirati. Ali oni samim time da su neparni su već znak izvesnog otklona i disharmonije, ali isto tako mogu da budu specifični, ‘jaki’ i da izražavaju celinu i da budu prečica do (spoznavanja) celine. Svaki neparan broj izražava izvesnu tenziju, napon, potrebu za uravnoteženjem, nesavršenost koja je nužna da bi se težilo savršenosti. Ipak treba znati da svaki broj ima svoju specifičnost i svoje vrednosti, ali manje od desetak brojeva je upotrebljivo kao prečica. Postoje i brojevi koji izražavaju krajnju disharmoniju, da ne kažemo da su suprotnost onima koji izražavaju Nulu-celinu. Neki ih zovu negativnim ili nesretnim. Ali oni su samo to što jesu, nužni deo sveukupnog sistema i imaju svoju funkciju. Preciznije ih je imenovati upozoravajući brojevi. Ali i to ponekad treba gledati kroz prizmu situacije u kojoj je dotični broj aktuelan. Jer, svaki broj sam po sebi je neutralan. Svaki broj (osim Nule i Jedan, pošto oboje predstavljaju Sve) je samim time i nesavršen jer predstavlja otklon iz Centra, Nule i na taj način neki oblik karme. Svaki broj je jedinstven, unikatan što znači da je samo na svoj jedinstven način u odnosu sa Centrom, Nulom, da ima svoje relacije do (od) Nule. Iz oblika broja, čitaj vrednosti, se mogu sagledati te relacije. Da li je veza direktna, ‘pravolinijska’ hipotetično rečeno, harmonična, jednostavna ili ne. Tu se misli na kakav način dotični broj izražava Centar, Nulu, Jedno, Sve, i u kolikoj meri. Što je broj potpuniji, odnosno, u što većoj meri izražava Nulu, to je za kabalu zanimljiviji a za magiku upotrebljiviji. Jer broj nije samo otklon iz Nule, Centra, nego istovremeno i odraz tog Centra ka vani, otisak u NOX-u.
    Većina tih prstenova je u izvesnoj vezi sa nekom od 32 Staza Mudrosti, a neki su i u ravnopravnoj vezi sa više tih Staza jer su prava mešavina uticaja. To naroćito važi za prstenove rečenice. Ali ako se radi o rečima onda su to fiksni predstavnici određene Staze sa retkim izuzecima. Na primer ako hoćemo da proverimo da li zlato stvano emituje Sunčeve vibracije, proveravamo ime tog hemijskog elementa u više jezika, vidimo koje brojeve dobijamo. Ako nisu isti ili u direktnoj vezi sa osnovnim brojevima Sunca tada tražimo indirektne ili korespondentne veze. Reč zlato u hebrejskom kao i u arapskom ima vrednost 14. ATU XIV predstavlja alhemijsko zlato. 14 x 14 = 196, to je broj specifične težine hemijskog elementa zlata. Reči zahab piaz znače čisto zlato i imaju vrednost 111 što je jedan od brojeva Sunca, itd., a za još korespondencija vidi Liber Samekh. Reč gold ima vrednost 107 isto kao i he pege što znači izvor u starogrčkom, a Sunce je izvor (svetlosti) i još mnogo čega. Zoloto ima vrednost 647, isto kao i reč MARUTh što znači svetlost. Oro = 340 = o inis – sin, a sin je apsolutno povezan sa Tifaretom! Reč arany u mađarskom jeziku ima vrednost 262 isto kao i reč Kalais u starogrčkom koja znači lepota snage ali je i ime. Lepota je Tifaret. Itd., itd.. Slične korespondencije se mogu naći u skoro svim jezicima na planeti, od rumunskog do svahilija (u kojem zlato ima vrednost takođe 14), od turskog do sanskrita.
    Po ovom sistemu je moguće predstaviti i analizirati sve ali je tu nedostatak dobrog metoda za efikasnu širu upotrebu. Potreban je dugotrajan, težak i mukotrpan rad da se iz te gomile podataka izvuče zlato. U praksi sam analizirao stotine reči i rečenica preko brojčanih vrednosti i to u raznim jezicima i došao do zadivljujućih koincidencija i korespondencija, ali, ali, ali … moja urođena skeptičnost mi je uvek nalagala da dotično ime (čoveka), stvar, predmet, pojam, pojavu, koncept, ideju, dakle reč, analiziram dodatnim sredstvima. Možda je to neko moje preteravanje ali držim se toga. Dakle, o popularnim numerologijama i numerolozima ne treba gubiti reči.
    Ali ipak, sva navedena skepsa ni za mikron ne negira postojanje ovog sistema, rangiranje po brojevima-prstenovima i njegove mogućnosti da ne kažem dragocenosti. Kada čovek dostigne malo viši naučnotehnološki nivo da preciznije detektuje vibracijske nivoe zvukova i boja, dakle kada bude mogao da ih preciznije meri i izražava, tada će ovaj sistem doživeti puni rascvet. A do tada nam je upotrebljiv kao kabalističko sredstvo provere specifičnih i važnih reči i pojmova u mnogim magičkim radovima.