Kategorije
Kabala

LXXVIII. Drvo Života – neke predstave univerzuma I

    Kabala kao i mnoge druge tradicije imaju više predstava univerzuma, nepredstavljivog, kao pokušaje da se čoveku ipak prikaže neki ideal, neki oblik uzroka svega kao i samo to Sve, nevidljivi nosač svega vidljivog.
    Osim Drveta Života tu je još nekoliko shema koje prikazuju kompletnu hijerarhiju, ali svaka na svoj način. Svaka od tih shema je za nešto pogodna jer pokazuje nešto što neke druge to prikazuju na drugačiji način. Neke su dvodimenzionalne, neke trodimenzionalne, ali sve su ograničene uslovima u kojima živi homo sapiens i samim time na izvestan način nepotpune, osim kugle koja je najbliža nepredstavljivom. Tako imamo piramidu, kupu, kabalističku kocku i kuglu kao trodimenzionalne predstave, volumenske. Od dvodimenzionalnih možemo pomenuti, osim Drveta Života, kružna shema Tarota što je samo modifikovana (i kompletnija) predstava Ruže sa krsta (od 22 ili 49 latica), zatim Šema Hamforaš (vizuelna predstava boga od 72 imena), zatim Shema 231 Vrata, kao i još puno manje savršenih shema i predstava. Shema 231 Vrata je u stvari dvodimenzuionalno secirana kugla. Tu su još mandale (mnogo vrsta) i puno različito aranžiranih predstava Heksagrama Ji Džinga, i naravno fantastičan sistem enohianskih Tabli. Tu spada i komplet od 99 (plus još jedno) ime za Allaha. To je samo verbalno izražena savršenost, i akustično, jer ih treba izgovarati, pevati, mantrati. Bilo koja od tih predstava boga je bolja i zdravija nego boga obesiti na krst!
    Na kraju, najjednostavniji vizuelni prikaz univerzuma je i spektar sedam duginih boja plus crna i bela. Sve je tu sadržano, ali nam je to neupotrebljivo u tom krajnje pojednostavljenom obliku. Čak i svaki muzički instrument ima svoj raspon, u zavisnosti i u skladu sa svojom konstrukcijom, i na svoj način i u tom rasponu izražava boga. Ali, ipak je to samo telo, zato je potreban i virtuoz na ga upotrebi. Ali i pored vitruoza, najbolji zvuk se dobije od više usklađenih instrumenata, a što mi zovem oorkestar. Tek tada je moguće proizvesti božansku simfoniju. Ekvivalentno tome, svaki orakelj, što je sličniji univerzumu, dakle kompletniji, utoliko je kvalitetniji i može nam dati kvalitetnije odgovore.
    Piramida u sebi sadrži svih 32 Staze Mudrosti, mada je na prvi pogled tu samo 10 sefirota i četiri Elementa. Ali ako su tu svi sefiroti onda su tu sve Manje Arkane a to onda znači i Elementi i zodijakalni znaci i planete. Kupa je samo ritirajuća, dinamična piramida. To ne znači da je o njima sve rečeno. To su teme za doktorate budućih kabalista, ali i naučnika.
    Kružna shema Tarota je u stvari modifikovana ruža sa krsta koja ima 22 latice, znači 22 Tarot Aduta koji predstavljaju zodijakalne znake, planete i Elemente. Ako su tu 22 osnovne komponente onda su tu posredno ukalkulisani i sefiroti. Dakle tu su uključeni svi pripadajući atributi plus Dvorske Arkane Tarota i ostale Manje Arkane, u skladu sa svojom periodom tako da je to takođe dinamička predstava. Plus tu je moguće ukalkulisati i odgovarajuće Heksagrame Ji Džinga. To je prilično jednostavna shema ali ju je teško ‘dešifrovati’. Nešto lakša je kružna shema, a što je opet ruža sa krsta ali sa 49 latica koje predstavljaju 49 Vrata Binaha. To je tipično ‘sefirotska’ shema.
    Šema Hamforaš znači Podeljeno Ime. U stvari je to ime boga koje se sastoji od 72 imena koja su raspoređena u pravilnom krugu po zodijakalnim znacima. U stvari to bi mogli imenovati i Sastavljeno Ime. To je istovremeno i prikaz involucije, razvoj velikog imena JHVH, slovo po slovo, fazu po fazu, do materijalizacije.
J  ————- 10
JH  ———– 15
JHV  ——— 21
JHVH  ——- 26
                 —–
                  72
    Ukupan broj slova tog Imena je 216, što je dva puta šest na kub, ili 108 x 2.
    U Exodusu su tri rečenice koje kada ih napišemo u originalu na određeni način daju 72 reči od po tri slova koje oblikuju to veliko Ime. Prevod tih rečenica glasi:
’19. Tada se je uzdigao Božiji Anđeo koji je išao ispred izraelske vojske i stao iza nje; uzdigao sa je oblačni stub koji je bio pred njima i postavio se iza njih.
20. Tako je došao pred vojsku Egipćana a iza Izraelaca. Pošto je bio oblak i tama, nastala je noć, i celu noć se nisu jedni drugima približili.
21. Tada je Mojsije podigao ruku iznad mora i Gospod je razdvojio more jakim istočnim vetrom i tokom cele noći isušio more, tako da su se vode razdvojile’.
(Ovo je moj slobodni prevod sa originala, ali znamo o čemu se radi).
    Ako te tri rečenice, a koja se svaka u hebrejskom sastoji od 72 slova, drugačije aranžiramo dobijamo tih 72 reči po tri slova. I ako tim troslovnim rečima dodam sufikse JH i AL, u zavisnosti od pola, dobijamo imena 72 Anđela koji pripadaju Manjim Arkanama (osim Dvorskih Karata i Asova). Dakle svakoj Manjoj Arkani po dva Anđela, jednog dvevnog i jednog noćnog. Ili drugačije rečeno, na svakih 5 stepeni zodijaka dolazi po jedan od tih Anđela.
    Šta sve sadrži ova shema? Svih 32 Staze Mudrosti. Dakle, sve znakove zodijaka i to po vrstnom redu, sve Elemente takođe po vrstnom redu (isprepleteni u zavisnosti kako ih gledamo) i posredno sve sefirote. I konačno tu je svih sedam svetih planeta koje su u različitim znacima i tamo tvore različite aspekte kao što se u stvari konstantno dešava. Sve to pokazuje dinamiku koja je konstantna. Prepletenost svih 22 slova alfabeta.
    Ko ima volje da meditira na ovu shemu ima material za nekoliko godina rada. Osim toga paralelno sa upoznavanjem ove sheme upoznaje se i Tarot i međusobna povezanost entiteta univerzuma. Tu se dobro vidi da su sve Manje Arkane kokteli i ovde se vide sastojci tih koktela. Tu su takođe prisutne i Velike Arkane, mada nisu vidljive na prvi pogled pošto su međusobno prepletene što sasvim odgovara svakodnevnoj stvarnosti.
    Ovu shemu je moguće predstaviti i kao običnu tabelu, ali ako je kružno nacrtana tada je unutra praznina koja možda zbunjuje. Ali, to je samo jedna dvodimenzionalna predstava Nepredstavljivog. Univerzum je jedan i univerzalan i ne možemo ga tako savršenog predstaviti u samo dve dimenzije ma kako se trudili i bez obzira koju predstavu upotrebili, a da ona ne sadrži neke nesavršenosti. Baš zbog toga u nekim religijama postoji zabrana da se bog predstavlja  na bilo koji način, što je sasvim smisleno. Time se samo želi reći da je nemoguće predstaviti Nepredstavljivo i svi pokušaji vode u neki oblik idolatrije i deformaciju religije i nepotpuno prikazivanje Svemogućeg, Univerzalnog. Ali kao pomoćna sredstva su ovakve sheme najbolja moguća pomoć, bez koje je mnogo teže napredovati, a naročito nama, analitičkim zapadnjačkim umovima.
    I Periodni sistem Mendeljejeva je jedna tako saršena shema, bez koje nema hemije. Ne treba da je obožavamo i da joj se klanjamo ali preko nje strahovito puno učimo. Zamislimo da je Mendeljejev uspeo da tu shemu nekako izrazi volumenski! Sigurno bi bila potpunija. Ali, sigurno postoji i volumenski izraz svih hemijskih elemenata, pa to je ceo univerzum. Ali univerzum nije tako destilovan kao ta shema. (Baš me zanima da li je cenjeni gospodin, autor te sheme, pomislio nato?) Slično važi i za sve ove sheme. To su nužni, neophodni pokazatelji strukture makrokosmosa.
    Pre mnogo, mnogo godina sam tu shemu nacrtao-napisao u originalu sa odgovarajućim bojama u kružnom obliku. To je istovremeno mandala, predstava univerzuma, material za meditaciju, za studij Tarota i umetničko delo!  
    Kada već govorimo o ovoj shemi i 72 Anđela pomenimo još i Goeciu i njenih 72 zla Duha. Vidimo u oba slučaja brojeve 72. Ti Duhovi su klipoti od tih Anđela. To znači da ako je prisutna nepravilnost u rasporedu energjja (odstupanje od ravnoteže ove a i ostalih shema), na tim područjima mogu doći do izraza uticaj-prisutnost tih Duhova u težem ili blažem obliku. Verovatno vam je poznata legenda da ih je kralj Solomon pokorio i zatvorio u jednu bocu ali da su oni nakon njegove smrti izašli i rasporedili se po celom krugu zodijaka. To je samo legenda koja govori o adepststvu kralja Slomona, koji je dostigao toliko savršenstvo u magiki da je toliko uravnotežio svoje energije do skoro ovakvog rasporeda i oblika kao što je prikazano na ovoj shemi, što samo znači da je postao gospodar svega toga. Jer ako je energetski raspored u čoveku ovakav, zli duhovi ne mogu da dođu do izražaja, ništa im ne daje hranu da bi uopšte bili aktivni na svoju ruku, i samim time subjekat ih je pokorio, ima ih pod kontrolom. Ako je harmonija, a ova shema prikazuje harmoniju, onda nema neuravnoteženog viška, nema hrane za duhove. U Goeciji i u Liber 777 su navedena imena i predstave svih tih duhova.
    Sve ove predstave su upotrebljive i za meditativni i za ritualni rad. Moguće je ići i korak dalje i sastaviti, konstruisati, dizajnirati neku svoju univerzalnu predstavu makrokosmosa, neki ideal koji vam je cilj, neku svoju viziju, predstavu čistog uma. Svaka od ovih shema je idealna geografija i topografija uma čoveka odnosno pokušaj čoveka da na svojem  mikro nivou predstavi nepredstavljivo. Svaka je vizuela predstava čistog uma, samadija.

(sledi nastavak)