Kategorije
Kabala

LXXX. Drvo Života – neke predstave univerzuma II

Ove tekstove možemo nazvati – i anatomija tela boga. Svaka savršenost je izraz boga. Čak i sama figura heksagrama, ako je apliciramo na Drvo Života na odgovarajuće sefirote, i ako po njoj označimo korespondntne planete, gde je koja egzaltirana i u padu, vidimo savršemo podudaranje, i to je isto neka smislena predstava ‘stanja oko nas’ ‘ili stanja na terenu’ na kojem se nalazimo, u kojem živimo.

    Sledeća univerzalna shema je Shema 231 Vrata. Već je bilo govora o slovu Alef, i rekli smo da su sva ostala slova-glasovi samo manipulacija pri izgovoru slova Alef. Tako je nastalo svih 22 slova-glasova. I tako su nastali osnovni entiteti univerzuma vizuelno i akustično izraženi.. Daljnjom kombinacijom svakog slova sa svakim slovom dobija se 231 kombinacija (ili 462, ako gledamo u oba smera) pomoću kojih je stvoreno sve ostalo. Tu se misli na sve akustične, glasovne kombinacije, na sve moguće vibracije koje nastaju pri izgovaranju tih kombinacija. Sva materijalnost je samo rezultat tih akustičnih vibracija. Izgovorom tih kombinacija vrši se podražaj svih frekfencija u univerzumu pošto su zvučne, akustične frekfencije najviše od svih, najfinije. Nema frekfencije koja nema svoj odraz u zvuku, koja sebe ne može naći u zvuku, odnosno koja nema svoj koren u zvuku. Obratno ne važi uvek! Znači ako izgovorimo sve te kombinacije time imitiramo univerzum, odnosno stvaranje, pošto se stvaranje konstantno dešava. Sve tranzite planeta je moguće i zvučno izraziti. Grafična predstava svega toga je Shema 231 Vrata. Upotrebljen je izraz Vrata jer se time želi reći da je na taj način uticaj iz Boga došao vani, uticaj poznat i pod imenom Mezla. U Početku je bila Reč!

    Kombinacija svakog slova sa svakim stvara 231 veza ili Vrata ali i 231 dvoslovnih reči. Paralelno sa tim vezama, Vratima, formira se i 10 koncentričnih krugiva oko centra koji predstavlja Keter. Ti koncentrični krugovi predstavljaju 10 sefirota. Ako zamislimo da je to vertikalni pogled, odozgo na kupu, onda je predstava jasna. U svakom koncentričnom krugu se vidi porast broja presecišta, što samo govori o kompleksnosti svakog sefirota kao se spuštamo iz Ketera. U svakom koncentričnom krugu je ravnoteža ali tek u zadnjem krugu se vidi ravnopravna zastupljenost svih slova što znači da je tek tu prisutna potpuna manifestacija, prepletenost svega sa svim (mada je ona prisutna na svakom nivou). Taj krajnji krug, ili krug Malkuta sačinjavaju sva slova i veze među njima.

    Ipak, ovde je taj vrstni red moguće i drugačije shvatiti, obrnuto, s obzirom da je Malkut ipak najzgusnutiji deo, Guf, i volumenski najmanji, koagulisan, ali to je samo potvrda onog kabalističkog aksioma iz Sefer Jetziraha ‘Keter je u Malkutu i Malkut je u Keteru’.

    Zanimljive su matematičke kombinacije te sheme. Suma od (1 – 21) = 231 = 21 x 11. Centar, Keter, je izvor svega ali posredno je i Sin tu, 2 + 3 + 1 = 6. Ta shema je takođe i dinamična što se vidi po jednačini 21 x 11 = 231. U ritualu Liber Samekh imamo jedno barbarsko ime evokacije ISAK čija brojčana vrednost je 231 (u starogrčkom). Prevod tog imena je – identičnost, 100% poklapanje, tačka identiteta (mada mi se ne sviđa ta determinisanost tačkom, jer je netačna), itd.. Tu se misli na Svetog Anđela Čuvara koji obuhvata sve ove kombinacije i otuda ta identifikacija. Osim toga setimo se priče o Abrahamu koji je morao da žrtvuje svojega prvorođenog sina Isaka. Videli smo identifikaciju između Isaka, Sina u Tetragramatonu, Tifareta. Abraham znači otac naroda. Znači Chokmah, Binah je Sara. Jasna aluzija na Drvo Života. To je jedini primer     Kabala Knjige # sac žrtvovanja čoveka u celoj hebrejskoj tradiciji, ali i to je samo simbolično. Jer u samom momentu žrtvovanja Isaka zameni ovan.

    Moram da naglasim da je ova shema idealizovana, idealna, koja je jedino prisutna u univerzumu samom. Mi živi ljudi od krvi i mesa, koji smo ispod Bezdana, koji imamo još karme, težimo takvom rasporedu energija u sebi. Postignuće trajnog samadija je privremeno uspostavljanje približno ovakve energetske konstelacije energija u sebi. Ovo je vizuelni prikaz najvišeg samadija.

    Na ovoj shemi se najbolje vidi povezanost svega sa svim, bolje nego na bilo kojoj drugoj, i funkcionisanje univerzuma kao jedinstvene celine, gde je svaki deo ma kako periferan bio, istovremeno neizostavan deo celog sistema. Dodatna zanimljivost je da je slovu Alef opozicijsko slovo Lamed koje je istovremeno početak drugog dela alfabeta. Ako ta dva slova čitamo u skladu po vrstnom redu imamo reč AL što značu DA! U suprotnom čitanju imamo reč LA što znači NE! Veoma logično. Konstrukcija i destrukcija, dva procesa koji se odvijaju konstantno i paralelno, mada je preciznije reći da je to saradnja dva opozicijska tipa energija.

    Ovde su za sada uzete u obzir samo dvoslovne reči, Vrata, ali svaka troslovna reč i svaka višeslovna reč ovde ima mesto. Hemičari bi rekli da su slova elementi, dvoslovne reči primarna jedinjenja a troslovne i višeslovne reči su sva ostala jedinjenja kojih je bezbroj. Ako to apliciramo na Tarot, imamo 462 moguće kombinacije Tarot Aduta, koje su fantastični pokazatelji događanja a koje upotrebljavamao u divinacijama, odnosno pomoću kojih tumačimo divinacije. Analizu jedne takve kombinacije sam objavio na ovom sajtu pod rubrikom Tarot.

231 = 3 x 77 = 121 + 110 = 100 + 131 = 6 x 6 x 6 + 5 + 5 + 5

231 = 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 = 176 + 55, itd..

    Sve ove jednačine imaju smisao i treba ih upotrebiti u daljnjim analizama sheme. Ukratko, ova shema prikazuje nastajanje celog univerzuma kao i ono što je nastalo, dakle ceo univerzum, kao i sastavne delove i njihove međuodnose. Svaki oblik života se može ukalkulisati na ovu shemu, odnosno stvoriti pomoću nje, od najprimitivnijeg do najsavršenijeg. Zato se kreiranje homunkulusa i golema radi na osnovu povezivanja oživljujućih faktora koji će da stvore željeni oblik živog bića. Istovremeno, ako je apliciramo na čoveka, to je najviši mogući samadi. Baš zbog te svoje savršenosti, teško ju je upotrebiti u praksi, zato je mnogo prikladnije Drvo Života. Ekvivalent ovoj shemi je najsveobuhvatnija moguća mandala. Rad sa takvom mandalom, odnosno rad na noj može da ima više efekata jer tokom njene izrade čovek investira svoj napor, a to je već rad na sebi, što može da bude lakše od čisto mentalnog rada sa ovom shemom.

    Sledeći korak u radu sa ovom shemom može da bude pronalaženje entiteta i bića svih hijerarhija na svakom pojedinačnom sefirotu, od arhanđela do demona. To je najzahtevniji deo za koje je neophodno veoma temeljito poznavanje mnogo korespondencija svakog sefirota. To je slično izvlačenju imena anđela sa enohianskih Tabli. Ali to ćemo ostaviti da rade kabalisti budućnosti.

(sledi nastavak)