Kategorije
Kabala

LXXXVIII. Sveti Anđeo Čuvar

Deo jednog poglavlja iz knjige „S.A.Č. – Istinska Volja – Karma“

Energetski konstrukt univerzuma (zbog konstelacije svojih komponenti) je konstantno prisutan i isto tako se konstantno menja i prožima sve što je u njemu (univerzumu). I kada se pojavi novo blanko biće, individua, nova ganglija, nova blanko stvar, hipotetički vakuum od kojega će nastati novo ljudsko biće ili novi Zemljanin, onda se taj astro-mentalni konstrukt doslovno sjuri u tu novu stvar u tom momentu pojave, nastanku. I ta stvar, biće, ganglija, više nije blanko nego je obeležena (žigosana) sa tim konstruktom i takvim kakav je bio u momentu impregnacije. U zavisnosti od osobina i mogućnosti primanja uticaja te stvari, tog bića. U veliku čašu ide puno vode, i obratno. Ako je to mladunče životinje, onda će ono primiti onoliko tog uticaja koliko može, Knjiga: SVETI ANĐEO ČUVAR – ISTINSKA VOLJA – KARMA koliko omogućuju, determinišu Nefeš i Guf, telo. U skladu sa svojim karakteristikama i potencijalima, tako da će tom impregnacijom biti dodatno obeleženo, da će se ta pripadnost određenoj Stazi Mudrosti još više potencirati. Ako je to čovečije biće, onda taj Guf, taj nosač, to telo, ta beba, ima potencijale da u sebe koliko-toliko ravnopravno primi sve te astro mentalne uticaje univerzuma. Svaki deo univerzuma u svoj korespondentni deo tela. Štrčaće najviše sazvežđe, astro znak u kojem se tada nalazi Sunce. I taj konstrukt je zapisan u astro karti tog čoveka. I taj konstrukt je konstrukt kojeg zovemo S. A. Č.. Možda je reč ‘Anđeo’ čak i degradacija jer u tom konstruktu su u stvari svi bogovi, tako da je taj konstrukt po mnogo čemu i nadbožanski. S. A. Č. i Istinska Volja su tesno povezani. Svaki koagulat, svaki konstrukt ima neku finalnu vrednost, smer, tendenciju, i u ovom slučaju je to Istinska Volja koja može biti šireg ili užeg raspona. Zbog determinisanosti vremenom i drugim okolnostima već postoji ali i nastaje karma. Baš taj tetris koji se taloži na taj blanko konstrukt stvara karmu, on sam je karma. Karme takoreći u momentu rođenja nema, ali je prisutna idealna podloga za nastajanje karme, taloženjem tetrisa. Ako smo precizniji, podloga za nastajanje karme nastaje u momentu oplodnje i od tada već nastaje karma tog još uvek nerođenog. (Ritual Liber Samekh se imenuje takođe i Priziv Nerođenog, dakle priziva se nešto svoje a čisto, prizivamo sebe onakve kakvi smo bili dok smo bili najčistiji!). Nastajanjem karme, prolaskom vremena se polako zamagljuje i labavi veza sa S. A. Č.-om, jer je obasut novim vibracijama. Uvek se kaže da je S. A. Č. dete, a to dete je sam subjekt dok je bio dete, odnosno beba odmah nakon rođenja. Istinska Volja je takođe zabeležena u momentu rođenja i to na osnovu podloge za nastajanje karme, a na koju pada tetris. Pitanje je samo kako subjekt anulira razlike potencijala koje stvara taj tetris.
(By the way. Koliko je meni poznato, jedini koji su se udubili u seciranje karme na ovaj način kao i njeno otklanjanje, su arapski astrolozi. Ali sva literatura koja nam je ostala od njih je tako slabo prerađena, prevedena, prezentovana, da je nama to danas neupotrebljivo i pored dobrih osnovnih naznaka. Danas u Evropi ne postoji toliko dobar astrolog koji bi bio kompetentan da te spise uredi i učini upotrebljivima. To je astrologija budućnosti.)
Nemoguće je operirati sa svojim S. A. Č.-om a da to nije telemitsko. U Trećem Poglavlju Liber AL-a su data uputstva kako čovek treba da funkcioniše na telemitski način. Samo čitanje trećeg poglavlja Liber AL-a je obožavanje Ra-Hoor-Khuita. To je istovremeno anuliranje uzvesnih frontova karme, pokušaj anuliranja i anuliranje izvesnih razlika potencijala. To je aktiviranje određenih silina, fizikalnih, hemijskih, mehaničkih, astralnih i mentalnih. U zavisnosti od tipa i intenziteta rituala čitanja III dela Liber AL-a zavisi i reakcija, efekat tog čitanja. To može biti da se stvari same poprave, lagano, ili čak i šok terapija. Jer to je uvek pojačavanjeLiber Samekh energetskog konstrukta, sebe, svojeg energetskog konstrukta kojeg zovemo S. A. Č., to je impuls ka uravnoteženju svih razlika potencijala (osim ako drugačije nije determinirano ritualom Volje). To je impuls za totalnim anuliranjem, impuls Sina da postane Otac, ili kabalistički rečeno, impuls Tifareta da se sjedini sa Prvom Trijadom. To je pojačavanje Ra-Hoor-Khuita u sebi, jer treba da znamo da uvek postoji prirodna sinhronizovanost između Ra-Hoor-Khuita kosmosa i našeg S. A. Č.-a. Kao što Ra-Hoor-Khuit u sebi sadrži sve bogove univerzuma, tako i naš S. A. Č. u sebi sadrži komponente svih bogova, ali na mikro nivou, na nivou čoveka. I baš zato je naš S. A. Č. iznad svakog boga pojedinačno. Ali ta superiornost je samo po savršenosti ali ne po intenzitetu. Zato je Ra-Hoor-Khuit iznad svih bogova i zato je naš S. A. Č. iznad svih bogova, mada ga imenujemo ‘samo’ sa – Anđeo. U Liber Samekh-u postoji barbarsko ime AGGELOS TON THEON što znači ‘Glasniče Bogova’, ipak je S. A. Č. mnogo iznad toga, ali ga možemo smatrati i glasnikom jer je deo čovekovog sistema (ako tako možemo reći) koji je jedini u vezi sa svim bogovima. I zato je najbolje sve magičke operacije vršiti preko Njega. Osveštavanjem sebe, uspostavljanjem i dostizanjem Znanja i Razgovora Svetog Anđela Čuvara, uspostavlja se veza sa svim bogovima. Otuda termin ‘Razgovor’ u toj formulaciji. Baš ta veza sa svim bogovima je u stvari samadi, tehnički rečeno.
Fizičko telo, Guf, je energetski konstrukt kojeg je moguće percepirati vidom, dodirom, itd.. Nefeš je astralni energetski konstrukt, od finijih energija, koje su tako podešene i usmerene tako da održavaju sebe i telo zdravim, funkcionalnim, ali da su, isto kao i Guf, baza, nosač i hrana još finijem energetskom konstruktu, Ruach-u. Sve su to energetski konstrukti na različitim nivoima, ali u okviru svojih nivoa vibracija oni su maksimalno prilagođeni i podešeni jedan drugom, tako da optimalno funkcionišu kao celina, čovek. Samadi je optimalno stanje uma. A samadi na Tifaret, kao najniži samadi, je poboljšanje, korekcija tog već postojećeg stanja konstrukta Ruach-a do tačke relativne uravnoteženosti svakog pojedinog dela sa svojim suprotnim (ali još uvek ne i sa svim ostalima). To je i tačka relativne anuliranosti, otuda kabalistički Sin umire a što su rani hrišćani pogrešno interpretirali kao Isusovu smrt..
Znači, to je već postojeći konstrukt Ruach-a, samo poboljšan i možemo reći u izvesnoj meri savršen. Naravno da to podrazumeva, čak je i uslov, da su dva niža nivoa, nužno u izvesnoj meri takođe usavršena, što optimalnije funkcionalna, a to je ono čemu kažemo zdravlje. Jer ako je prisutna neka hronična bolest, nemoguće je potpuno ovladavanje tim samadijem, odnosno nijednim samadijem. Zdravlje je uslov a ne cilj. Otuda je logičan zahtev, uslov, što ga je Crowley zapisao da član A. . A. . ne može biti neko ko ima neku telesnu manu. Takav Guf (i Nefeš) nisu sposobni ili barem manje su sposobni da budu kvalitetni nosači Ruach-a, da ga optimalno napajaju energijom, tako da dotični Ruach ima smetnje (mnogo mu je teže) da dostigne, uspostavi prvobitnu ravnotežu, dakle potpuni kontakt sa svojim S. A. Č.-om. Osim toga takav Guf nije savršena kopija makrokosmosa. Ali to ne znači da takvi ljudi ne mogu da imaju fantastična znanja i da im je Ruach uravnotežen do krajnjih granica koje dopuštaju takvi ‘nepotpuni’ Nefeš i Guf.
Pre dostizanja Znanja i Razgovora S. A. Č.-a, svakog čoveka je moguće smatrati slepcem koji tumara u tami, bez razumevanja kako i zašto i kuda, bez puno znanja bilo o sebi bilo o drugima, bez obzira što o sebi misli da zna sve, a nakon toga čak ni komarci neće da ga ugriznu zbog optimalnijeg funkcionisanja Nefeša, itd.. U takvom stanju tame je sve po inerciji, bez smisla, slično životinjskom načinu funkcionisanja. Osim jedne aktivnosti, tendiranja ka svojem S. A. Č.-u. Ali ni izbor tog puta ne mora da znači da je pravilan i najbolji. Znači sve što radimo je pod hipotekom ili gluposti, ili ludila, ili neznanja, nepotrebnosti, nepotpunosti, nesavršenstva, mogućnosti greške, čak i štete i destrukcije. Tu stvarno vidimo koliko šokantno može biti i preobražavajuće, iskustvo tog samadija za nekoga. Zato je potrebno tih drastičnih 6 meseci (ili 11, ili 18), i zato se pojavljuju četiri Princa Zla nakon tog samadija. Sve to dovodi pod znak pitanja smislenost pređenog evolutivnog puta do sada, do tog momenta, kojeg je učinio homo sapiens. Jer sve što je urađeno, barem ogromna većina, je produkat gluposti i neznanja! Kako onda čovek koji je dostigao taj samadi da gleda na ostale ljude? Ima li pravo na strogost do njih? Ima. Ima li pravo da je milostiv do njih? Ima. Ima li obavezu da je milostiv do njih? Nema. Najbolji stav je zdravi egoizam. Ili indiferentnost.
U ezoteriki, ili kako da je nazovemo (jer se je ustalio taj ljigavi termin), inače vlada velika konfuzija pojmova. Svako upotrebljava i tumači svaki pojam kako hoće, odnosno kako sam misli da je potrebno. Tu treba biti veoma oprezan. A koliko je tek ta preciziranost pojmova važna kod stvari koje su striktno individualne, kao što su dharana, djana ili samadi. To isto važi i za samadi na Tifaret ili Znanje i Razgovor S. A. Č.-a. Jasno je da je to krajnje individualna stvar, ali ipak je potrebno to stanje, koliko je to moguće, nekako verbalizovati, pokušati prikazati na što precizniji način, barem matematički način, kažem, koliko je to moguće. Barem u onoj meri u kolikoj je to stanje isto, zajedničko svim ljudima. To do sada niko nije uradio. Na individualnom nivou su to pokušali (najverovatnije) svi koji su dostigli to stanje. Ali uvek je to bilo uopšteno i bez preciznih objašnjenja šta je šta i odnos tog stanja do drugih, itd.. Svi samo kažu: lepota, blaženost, zanos, trans, ljubav, svetlost, sveprisutnost, prijatna opijenost. Sve je to u krajnjoj liniji tačno, ali svi ti termini bilo kome drugome malo govore, ili ništa. A ako kažemo anulirane razlike potencijala na svim pravcima (bez obzira koliko oni bili dugi ili jaki) na mentalnom nivou, nivou Ruach-a, razumeće nas fizičar, elektronac, mehaničar, matematičar i svaki drugi sa tehničkim obrazovanjem. Ako kažemo oslobođenost svih kompleksa iz uma, razrešenost svih trauma, šokova iz psihe, njihova prevaziđenost, razumeće nas psihoanalitičri, psihijatri, psiholozi. Ako kažemo savršeno cirkulisanje prane na nivou Nefeša, znači dobro zdravlje (kao posledica prvog ali i kao baza za prvo) i podmlađenost fizičkog organizma na nivou Gufa, onda je to nešto razumljivo svakome koji se malo razume na medicinu, anatomiju pa i psihologiju. Ako idemo u analizu povezanosti i međuuticaja ta tri nivoa, onda je to još veći korak napred. A moguće je to mentalno stanje, takav Ruach, još detaljnije opisati. Vidimo koliko su prikazi samadija iz istorije nepotpuni. Ne negiramo da su ga mnogi ljudi dostigli ali veoma slabo su ga protumačili, objasnili nadolazećim generacijama. Hrišćanstvo (naročito rimokatoličko) je to obojilo neizbežnim mazohizmom. To treba popraviti.