Kategorije
Kabala

CLXVII. 50 Vrata Binaha II 

Korespondencije

Ako hoćemo da razgovaramo prvo treba da definišemo pojmove. Tako je govorio moj školski drug Volter. U savremenoj psihologiji, pa ne samo u savremenoj nego možemo reći i tokom celog XX veka, vlada fantastična džungla pojmova tako da je veoma teško govoriti o pojmovima svesti, uma, nivoima svesti, itd., jer pojmovi nisu jasno definisani. Tako se dolazi do individualnog iskustva kao osnovnog kriterijuma pojmova. Ali to ne mora da bude isto kod svih i baš zato dolazi do džungle termina i pojmova. Zato nam ostaje sistem korespondencija da nađemo neki zajednički imenilac u definisanju pojmova. Dakle i razna stanja svesti kao i emocija je moguće (i potrebno i poželjno je) ih svrstati po nekim kriterijumima Drveta Života, a sve u cilju lakšeg njihovog prepoznavanja i samim time savladavanja, kontrole. Jer sve što se dešava i što postoji je neki izraz božije ljubavi, a ljubav treba da je pod voljom.

    Zato moram da se ponavljam, uvek kada ste na nekoj novoj lokaciji treba se zapitati – koji bogovi vladaju ovde? Ili kada dođete u neki hotel u svoju sobu, pitajte se – ko je sve seksao na ovom krevetu i da li je neko umro na tom krevetu? Ha ha. Da li se je nešto kritično dešavalo u toj sobi. Jer sve to je negde zapisano na astralu.

   —   —–   —

    Šta čini dobrog istoričara? Dobro poznavanje istorije. Šta čini dobrog hirurga? Dobro poznavanje anatomije. Šta čini dobrog kabalistu, astrologa ili Tarot divinatora? Dobro poznavanje korespondencija. Pitajte svakog astrologa sledeće ili slična pitanja: Koje silnice utiču da prouzrokuju da voda curi u kupatilu (ili u kakvom međuodnosu su te silnice)? Zašto se u čoveku pojavi nesigurnost u većoj skupini ljudi? Šta je uzrok da kasniš mada žuriš celo vreme? Šta je uzrok da neki čovek uvek ponavlja istu grešku? Ili, šta je uzrok da se neko uvek oblači u istu gardebobu a svi mu govore da mu to ne paše? Itd, itd.. Na svako od ovih pitanja može biti puno ispravnih odgovora. Ali ako astrolog ne zna barem tri različita odgovora na svako od ovih pitanja, on je odmah svrstan u astrologe B kategorije. Dakle, korespondencije su veoma važne. Jer govore o astralnim uzrocima. Korespondencije su dokaz delovanja Hermesovog zakona.

   —   —–   —

    Ako dobro poznajemo korespondencije nije teško shvatiti logiku i ispravnost u mnogim basmama gde se na primer traži krilo slepog miša u prahu ili cvet ili koren neke retke biljke. Shvatimo da 90% što piše u tim basmama je logično. Osim toga, treba da shvatimo da su one pravo biološko oružje. Možda je neko od vas gledao film Zvezdana vrata od pre više od četvrt veka. Tamo je jedan detalj koji je svima promakao a to je – konstrukcija tih vrata. Ishodišna ideja je striktno kabalistička. To je mnogima promaklo jer je to prikazano malo šeprtljavo, holivudski. Ali tu je više nego dovoljno materiala za današnje fizičare. Ne treba da idu u kvantnu fiziku. Ona bi došla njima.

    Dobar astrolog treba da zna koje planete u kojim kućama i znacima mogu da predstavljaju giljotinu, planinsko jezero, servis za televizore, itd.. A mi moramo da idemo i korak dalje, da znamo kombinacije koje dve ili tri Tarot karte to izražavaju. Šta dobrog astrologa čini dobrim astrologom? Velika, ogromna baza podataka korespondencija. Zatim sposobnost kombinatorike sa tim podacima. A ona osnovna preliminarna znanja o astrologiji koja mora da nauči napamet, to je preduslov, to je kao tablica množenja u osnovnoj školi.

   —   —–   —

    Poznavanje korespondencija je potrebno za bilo koji duhovni razvoj. Kod analize snova, kod detektovanja psihosomatskih bolesti, kod razumevanja mitova, kod razumevanja duhovnih poruka ‘odozgo’, kod analize primera sinhroniciteta, u astroogiji, itd., itd.. Za svaku pojavu, radnju, događaj u materijalnosti moguće je pronaći odgovarajući astralni uzrok pokretač. Čak i ako je tu više nego očigledan neki mehanički, materijalni pokretač, uzrok. Za našu analizu  su važni, kritični i ključni momenti u životu i naravno da nas zanimaju uzroci istih. A to nikako ne možemo bez poznavanja korespondencija. Svi smo se ponekad zapitali – zašto mi se je ovo dogodilo, za šta je to dobro, šta bog time hoće da mi kaže? Drugim rečima, koje nevidiljive siline su u pozadini svega toga da je u materijalnosti usledio takav sled događaja.

    Šta čini divinatora dobrim divinatorom? Samo što veće poznavanje korespondencija unutar svojega divinatorskog sistema. Šta astrologa čini dobrim astrologom? Dubinsko poznavanje korespondencija, pojedinačnih planeta i znakova kao i međusobne saradnje istih u svim kombinacjama.

    Svaka Tarot karta izražava neku lokaciju neko emotivno stanje, neki mentalni koncept, neku ideju, neki mit, neku materiju, neki sastavni deo ove naše stvarnosti ovog našeg sveta, dakle neki deo makrokosmosa kao i korespondentni deo mikrokosomosa. Poznavanje toga podrazumeva poznavanje korespondencija. Poznavanje takvih korespondencija uz svaku kartu je kao i poznavanje slova. A za pisanje su potrebna slova, reči i rečenice. A to znači poznavanje i saradnje tih slova i reči, korespondencija, dakle poznavanje saradnje karata, nadgradnju. Jer u večnoj dinamici dešava se konstantno previranje i preplitanje svih tih faktora što stvara bezbroj novih situacija, okolnosti, mogućnosti, ukratko, situacija u dinamici tao-a. Zato je potrebno proširivati i nadopunjavati Liber 777. I tu nema kraja.

   —   —–   —

    Sve što je ispod Bezdana je podložno Vremenu i samim time smrtno. Odnosno, ima rok trajanja, duži ili kraći. Dakle, Noje je u svojoj barci poveo samo smrtne stvari. Ili drugačije rečeno, uzimajući ih sa sobom iz Rajskog Vrta učinio ih je smrtnim. Ali im je time i dao mogućnost za promenu, za evoluciju, za napredovanje, za nadgradnju i samim time šansu da se vrate gore iznad Bezdana, znači da se izbore za besmrtnost. Dake, Zevs je izborio pobedu nad Hronosom, ali ne trajnu pobedu, nego privremenu, vremenski ograničenu. Ali i to je nešto. Po toj logici, sve što postoji ispod Bezdana može se ukalkulisati pod 49 Vrata Binaha.

    Dolazimo do logičnog zaključka da je kabala u stvari jedan beskonačni sistem korespondencija, veza između svega u mikrokosmosu sa svojim ekvivalentima na makro nivou.

Kategorije
Kabala

CLXVI. 50 Vrata Binaha

I – korespondencije

O ovoj temi sam već pisao. Pošto se pojavilo puno pitanja o korespondencijama, nastao je ovaj tekst kao pokušaj da odgovorim na neka pitanja.

    Poznavanje korespondenija je ključno za razumevanje žargona bilo kojeg divinatorskog sistema. Takođe je ključno za svaku invokaciju, da znamo kojim materijalnim prdstavnicima pojačavamo prisustvo nekog boga, čime ga najlakše prizovemo. Takođe je ključno za razumevanje mitova. A preko razumevanja mitova lakše razumemo svakodnevnu dinamiku i astrološke tranzite. Nama nije teško da razumemo reči ‘istrajnost na pravom putu donosi nagradu’ ili ‘povoljno je preći veliku vodu’, to su fraze iz Ji Džinga. Ali u zavisnosti od konteksta pitanja, stava pitača i Heksagrama kojega dobijemo, u praksi te fraze mogu da znače veoma različite stvari. Isto tako znamo koje ime nosi Sedmica Pehara ali ona može da bude i alkoholizam i prostitucija i narkotici (tečni), ali i pornografija i laži, ali i gojaznost ili neki drugi preterani hedonizam, itd.. A ako je u saradnji sa nekim Adutom, tu može da bude veoma širok spektar i to ne uvek negativnih stvari. Plus moramo znati da je Adut ‘jači’ i da on daje širi spektar unutar kojega se ispoljava Sedmica Pehara.

    Kabala je jedan ogroman sistem korespondencija. Knjiga Liber 777 je kostur. Odnosno sadržina te knjige je kostur svega, makro i mikro kosmosa, mada izražava samo vidljivi deo te ogromne celine. To je anatomija Drveta Života. To je mreža, mozaik, celokupna slika svih sastavnih delova, to je rašireni Tarot. Život, dinamika tao-a, je samo konglomerat međuuticaja tih kockica mozaika, jedne sa drugom ali i svake sa svakom, ali i svake sa celinom. To su bogovi, centri moći a svi zajedno su makro ili mikro kosmos, čovek. I baš zato što u sebi ima sve te komponente čovek jeste mikrokosmos, odnosno božanski, božiji sin. Čovek je bog smanjen do veličine čoveka, a bog je čovek povećan do beskonačnosti.

    Moramo da dodamo da je to ipak grubi prikaz osnovnih sastavnih delova, 22 + 10 = 32, što se potpuno podudara sa 32 Staze Mudrosti u Sefer Jetzirahu.. To ne znači da je ta knjiga, Liber 777, konačna. Mi možda vidimo sve delove tela boga ali ih ne prepoznajemo. Mi vidimo materijalni svet oko sebe ali ga ne poznajemo dovoljno a još manje razumemo. Zato tu knjigu treba širiti, dopunjavati da taj mozaik bude što ispunjeniji i samim time precizniji, oštriji, kompletniji. Puno toga je neophodno još da se uključi u tu knjigu. Na primer ostali metali, vitamini, razne (bezbrojne) ljudske sklonosti, stanja i koncepti, itd., itd., slovenska božanstva, mnoge magičke korespondencije šamana sa svih delova planete i njihovi panteoni, itd.. Ko će to da uradi? Pa mi! Ko drugi. Akademici nisu dovoljno pismeni za to, ako jesu ne da im se jer neće niko da ih plati za to. Antropolozi takođe spavaju. To je posao kojega treba da uradi sveštenstvo (i istočno i zapadno), to je posao kojega treba da urade akademici i antropolozi. Tokom zadnjih nekoliko decenija sastavio sam preko 30 novih važnih dodatnih kolona za Liber 777, a neke sam dodatno upotpunio i objasnio. Taj posao nema kraja.

    S obzirom šta je sve prisutno u Kraljevstvu, Malkutu, materijalnosti (a prisutno je SVE), vidimo da ne možemo sve da ‘stavimo na svoje mesto’ u taj Liber, zato postoje i dodatni sistemi korespondencija, na primer 50 Vrata Binaha, sistem Ji Džinga sa svojim korespondencijama kao i Shema 231 Vrata, sistem Isaka Lurije, ali to su preveliki zalogaji. Sve mitološke priče, naročito iz staroegipatske i starogrčke mitologije su neiscrpan izvor korespondencija kao i odgovarajućeg ponašanja. Svaki mit je magički ritual na astralnom nivou i dešava se i danas a ne samo u doba antike. Čovek na materijalnom nivou može da kopira te radnje (a samim time ih kopira i na astralnom nivou) i time daje snagu prirodnim silinama koje isto to rade. Dakle, usklađuje se sa njima. Zato je ritual izraz spiritualne istine. Zato svaki ritual (inicijacijski ili rituali proslava) treba da bude u skladu sa zakonitostima odnosa subjekata na Drvetu Života.

    Treba znati šta je čiji predstavnik i njihove međuodnose. Zato nam je potreban sistem ovih razrađenijih korespondencija. Svaka stvar, pojam, radnja je predstavnik neke siline ili rezultat saradnje više silina ili rezultat dinamike među tim silinama. Ceo ovaj materijalni (kao i nematerijalni) univerzum temelji na toj prepepletenosti tih silina. I kako se te siline slažu, vole, sarađuju, ili su u koliziji tako se ekvivalentno tome dešava i na materijalnom nivou.

    Sve mačke su pod Tifaretom. Ali postoji desetine vrsta mačaka. Malo je grubo sve ih svrstati pod Tifaret (Sunce). Zato imamo unutar sefirota Tifareta po sistemu 50 Vrata Binaha ukalkulisanih ostalih šest sefirota ispod Bezdana. Zato ostale mačke možemo da rasporedimo po tim podkategorijama. Dakle, panter nije u skupini Tifaret u Jesodu nego je u skupini Jesod u Tifaretu. Ali lav je u skupini Tifaret u Tifaretu. Šminkerske ili debele mačke su u skupini Netzah u Tifaretu.

    Isto tako svi psi, vukovi, ris, itd., su pod Jesodom ali sa karakteristikama ostalih šest sefirota. Doga, na primer, je Chesed u Jesodu a doberman Geburah u Jesodu a oni beli doterani konji na paradma su Netzah u Geburahu. Vrabac(?) i golub su u skupini Netzah u Netzah-u.

    Ima tu još puno nedefinisanih bića i predmeta oko kojih su neslaganja u koju kategoriju da ih svrstamo. Da li kondor spada pod Binah ili Chesed? Ili je neka mešavina.

    Da li svi strvinari spadaju pod Binah (Saturn)?

Živa bića koja najsporije evoluiraju ili su najmanje evoluirala tokom istorije planete, po nekoj logici spadaju pod Chokmah i Binah, kao na primer krokodil, neke vrste morskih pasa, kornjače, neke meduze ili popolis tremuloides. Veliko kabalističko pitanje je da li su i ta bića bila u Noetovoj barci ili ne? Ja mislim da jesu.

    Ekvivalentno svemu ovome, možemo svako psihičko stanje ili koncept povezati sa dominantnim uticajem neke od silina, kao i svaki organ ljudskog tela.

… ima još …

Kategorije
Kabala

CLXV. Mentalna hirurgija

Kabala u praksi –  IV

Ljudi bi hteli brze rezultate, ljudi hoće brze rezultate. Kao kada odu zubaru ili hirurgu i on za deset minuta ili pola sata otkloni bol i bolest. Oni bi hteli da im je i mentalna hirurgija takva. A nisu svesni koji sve mehanizmi su aktivirani ako odu zubaru ili hirurgu, koliko decenija evolucije je u tih deset minuta ili pola sata operacije. Strahovito. I sada bi oni hteli istu mentalnu hirurgiju. OK, ali nema takvih hirurga. Zato takva hirurgija i nema baš puno uspeha, mada je imenujemo psihologija, psihoterapija, psihoanaliza, psihijatrija, nova mislenost, buđenje svesti, itd., itd.. Zato jer je to mnogo zahtevnije područje i nema dugu tradiciju sistemske evolucije. I baš zato čovek sve mora da uradi sam. To je i najpoštenije. Osim toga, ljudi uglavnom nisu sposobni za takav studij. Nema tu ništa uvredljivo. Vidim ja to veoma dobro jer se već 40 godina susrećem sa time. Postoje neki otpori u njima a to je njihova mentalna inertnost ili mentalna jednosmernost. To stvara otpor. Pa i u samom sebi primećujem otpor do nekih znanja i učenja. To je normalno. Ali to treba pobediti.

    Oni imaju pravo da očekuju brze rezultate ili barem brže nego što su ih imali magičari pre sto godina. Šta to znači? Znači da mi danas treba da usavršimo sve metode vežbanja, sve inicijacijske rituale, da korigujemo rituale invokacije i kada prizvamo nekog boga da on odmah dođe i uradi deus ex machina ono što tražimo. Ako to nismo sposobni, znači da krećemo iz debelog minusa, ili imamo tešku karmu, ili metod nije pravi, ili ne radimo dovoljno, itd..

    Sve ovo je detekcija stanja. Puno ljudi je sposobno da ovo ustanovi. Dijagnozu još nemamo. Jer, poznavati dijagnozu znači znati uzrok takvog stanja. Ali nije problem ustanoviti dijagnozu. A kada imamo dijagnozu lako nam je da odaberemo terapiju. Sve to je kristalno jasno. I dijagnoza i terapija. Bojim se da je revolucija jedino rešenje s obzirom koliko smo zaglibili. Evolutivni rezovi nisu više dovoljni. Prespori su. Zato treba osavremeniti inicijacijske rituale.

    Kao prilog svemu ovome mogu da navedem par primera koje sam lično doživeo. Dolazi žena oko 45 godina, hoće da kupi jednu moju knjigu. OK, sve je super, ona se već zanima decenijama za ezoteriku. I kaže ona meni, onako prilično razočarana i u mene i u ezoteriku: ‘Pa ne izgledate kao Jon Bon Jovi, a ja sam to očekivala’.

    Ili sledeći slučaj. Slično prethodnom slučaju, dolazi gospođa oko 50 godina, i hoće da kupi knjigu od mene, sećam se dobro, Kabala u teoriji i praksi. I gleda ona tu knjigu, jer ona već deset godina proučava kabalu. I sva razočarana mi vrati knjigu i kaže da neće da je kupi jer joj se ne sviđa. Pitam zašto joj se ne sviđa. A ona kaže da joj se ne sviđa jer nema slikica, a ona voli slikice.

    Ili sledeći slučaj. Po emailu na moj website se javi čovek i nudi mi adrese ljudi iz nekog magičkog reda, i to 3000 adresa po celoj planeti. A ja član tog reda već preko 35 godina. Plus da mi nudi još 2000 tajnih adresa tajnih ljudi (koji ne postoje). Groteskno.

    Ili sledeći slučaj. To sam već naveo na mojem website-u jer je više duhovit slučaj. Pre nekoliko godina u jednoj knjižari u Beogradu kupujem neku knjigu i ispred mene na blagajni jedna devojka srednjih godina kupuje moju knjigu, Kabala u teoriji i praksi. I kada je platila knjigu ja joj onako diskreno sa strane kažem ‘Da li želite da vam se potpišem u knjigu’? A ona se okrene i onako prepotentno me odbije, jer sam po njenim merilima verovatno bio malo drzak i ponosno odšeta iz knjižare. A sve to čuje i vidi dečko na blagajni i samo se smeška i kaže mi: ‘Dobra vam je ovo fora sa potpisom. I ja ću to probati neki put.’ A ja mu odgovorim da svaki osmi put upali. Kao kada Mujo peca ribu sa ciglom na glavi. I onda mi neko kaže da sam sujetan. A sujeta je smrtni neprijatelj indiferentnosti.

   —   —–   — 

    Sav test na Sudnji Dan je u stvari test indiferentnosti. To je test da se vidi neravnoteža, gde je razlika potencijala. I tamo gde čovek nije spokojan, tamo sledi kazna ili novi zadatak. Komponente indiferentnosti: harmonija, ravnoteža, stabilnost, jedinstvo. Tamo gde nema tih kvaliteta, tamo je napon, razlika potencijala.

    Probajte svaku stvar da naduvate do maksimuma, da od muhe stvorite slona. Ali bez laži. Samo ugao gledanja promenite. Isto tako, svaku veliku stvar treba relativizovati, smanjiti do minimuma. To je dobar trening za dolazak u tako željenu indiferentnost. To nije rezigniranost, niti pospanost, nije letargičnost niti frenetičnost. Nego zlatna sredina. Sve registrujete a ništa vas ne uznemirava. Ništa ne ignorišete i sve apsorbujete i svaka stvar vas obogati i konstantno rastete. I to ravnomerno u sve smerove iz matematičke nule. To je slatka euforija. Euforija = 666.

    I u jednom momentu dolazite do zaključka da je vaš život najvažnija nevažna stvar na ovom svetu kao i vaša smrt. Mnogo je lakše živeti nakon toga.

   —   —–   —

    Štedite energiju, bićete zdraviji! Ako hoćeš da ti se dogodi velika stvar, treba da si sposoban za veliku stvar. Treba i sam da budeš veliki! Da li ste vi veliki? Znači tvoj energetski sistem treba da može da podnese velike tenzije. Bilo da se radi o znanju, izdržljivosti, strahu, naporu, kalkulisanju, elokvenciji, hladnokrvnosti, indiferentnosti do svega, emotivnoj ravnoteži, itd., itd.. Neka svaka jutarnja kava bude ritual! Prizivaj često! Prizivaj stalno! Ako hoćete da sačuvate milione, prvo sačuvajte dinare. Ako hoćete da pranajamom pridobijete magičke moći, sačuvajte svaki udah.

    Treba imati drugačiji stav, odnos do smrti. Život nije nikome zagarantovan. To znači da ako si rođen ne mora da znači da ćeš sve odživeti. Tu je bezbroj pisanih i nepisanih pravila i faktora na koje ne možeš da utičeš i koje ne poznaješ. Dakle, mi smo osuđeni na improvizovanje.

    Malo ljudi voli džez muziku. Još manje ljudi razume džez muziku. A još manje ljudi je sposobno da svira džez muziku. Mi smo slični džez muzičarima. Nismo toliko popularni. Ni meni džez muzika nije prioritetna. Jer moji favoriti su rokeri iz sedamdesetih. Ali mi smo i dalje kao džezeri. Jer i pored ekstremno dosadnih i jednoličnih i monotonih efemerija, mi svakodnevno moramo da improvizujemo. Tetris nas tera na to. Ako hoćemo da ga integrišemo u sebe i da se prilagodimo varijacijama tao-a. Svaki dan je drugačiji od prethodnog.

    Olakšajte vežbanje banalnim stvarima. Kafa i ova pesma ujutru. Rakija i ova pesma uveče! A može i kombinovano.

    Nije cilj da živimo večno nego da stvorimo nešto što će živeti (ostati) večno. Mi umiremo ali kuće i kamenje ostaju i nadživeće i naše unuke.