Kategorije
Kabala

II. Još o brojevima

U praksi vlada jedno mišljenje da je velike brojeve teže kabalistički analizirati a tu se misli na brojeve veće od 1000. Veći broj znači da je entitet kojega predstavlja, dakle energetski sistem, veći, sastavljen iz više sastavnih delova, ili je intenzitet tih sastavnih delova veći. Ali većina velikih brojeva ima izvestan nivo savršenosti i specifični oblik nesavršenosti. I kod velikih brojeva mi u stvari analiziramo taj tip i nivo nesavršenosti, tak otklon.

Uzmimo na primer jedan četvorocifreni broj, neka to bude 2491! Počnimo sa ovih 2000. To su dva Velika Alefa. Velik Alef dva puta, dva puta Sve, dva puta Savršeno. Sve je Jedno. ‘Savršen i Savršen su jedan Savršen, a ne dva. Ne, Ništa su.’ Znači do te tačke, tu bazu, tu osnovu možemo isključiti, bar za sada, jer je savršena, u sebi uravnotežena. Dakle gledamo na sledeći način: 2000 + 400 + 90 + 1. Usmerimo se na preostalih 491. Reči iste brojčane vrednosti su:

To oima – bes, ljutina (starogr.)

O kapnos – dim, para (starogr.)

H eorte – praznik, svečanost (starogr.)

AMNT – hraniteljica, dojilja (hebr.)

MAKLT – nož (biblijski) (hebr.)

Zaključujemo da je tu neki naboj ali u oba smera, i kao ljtina i kao veselje, svečanost. 491 = 365 + 126, vidimo dva puta brojeve Svetlja, Sunca i LVX! Dakle ekspanzija sigurno. Nož je uvek terajuće oružje. Do sada zaključujemo da je neka ekspanzija, širenje, nešto veliko ili tendira velikom.

400 je Univerzum – sve – opet nešto sveobuhvatno, trajno, celina, jedan od izraza Savršenog. Pogledajmo etimologiju reči universum. Jedini način, jedina strana, jedinstvenost!

Xenos gaia – inostranstvo (starogr.)

Theo-gennes – božijeg porekla (starogr.)

Didaskalion – znanje, nauka (starogr.)

Ta themethla – temelj, osnova, baza (starogr.)

Kath-olos – sav, ceo (starogr.)

NNŠ – približiti se (hebr.)

Tu bi našli još puno sličnih pojmova po značenju. Sve te korespondencije moraju biti u skladu ili barem da nisu u suprotnosti sa ostalim faktorima ako želimo da ih uvažimo u finalnom zaključivanju. Jer svi brojevi veći od 400 u sebi imaju sve ovo ali ih ne uvažavamo uvek

91 – AMeN – neka bude, Amen (hebr.)

Amelei – zaista, sigurno, naravno (starogr.)

IHLVM – dijamant (hebr.) kao najsavršeniji ‘neživi’ božiji predstavnik u materiji, i još puno, puno drugih korespondencija. Dakle zaključujemo da je tu nešto stabilno, trajno, vredno, maktub.

90 – Pi – puna vrednost slova Marsa – energija, snaga,

Tz – slovo Cara u Tarotu, kuće Marsa – dakle moćni kralj, itd., itd..

Car je centar, odnosno politički epicentar, njega svi znaju.

1 – Jedno, centar, početak, izvor. Car je jedan.

Zaključujemo da se ovde radi o nečemu što se proteže svuda, od Svega do Jednog i obratno! Nešto jako poznato, trajno, energično, svetlo, pozitivno, jer nigde nijedne asocijacije nečega negativnog, mada bi se uz mnoge navedene brojeve našle i negativne korespondencije. Ali te negativne korespondencije nisu u sadejstvu, u manjini su a puno puta je naglašeno savršenstvo svega.

Ovaj broj nema ni kvadratni ni kubni koren, deljiv je jedino sa 47 i 53, što je karakteristika većine brojeva preko 1000. Dakle, naš broj je umnožak dva nedeljiva broja. Zato je malo brojeva preko 1000 zanimljivo za aritemtičku kabalističku analizu. 2491 = 1000 + 1000 + 426 + 65 = 2000 + 365 + 126 = 2000 + 380 + 111 = 1480 + 1011 = 1840 + 1101, itd., ali na ove kalkulacije se ne možemo puno slanjati. Ovome možemo dodati još nekoliko pristupa, na primer analize u kontra smeru, dakle brojeve 1942 ili broj 194.

Probajmo na kraju da sastavimo neku rečenicu od više reči koja će imati bruto tu brojčanu vrednost. Sasvim slučajno, u starogrčkom jeziku, rečenica Kleos ourano sterizon koja znači – slava do neba – ima tu brojčanu vrednost! Ali moramo da znamo da su svi veliki sistemi složeni, sistemi od puno sastavnih delova i zato su ‘ranjivi’, zato gematrijski nisu toliko zanimljivi za magiku i kabalu, ali su veoma zanimljivi i upotrebljivi po svom smislu i za magiku i za kabalu. Mnogo je lakše analizirati neki ovako veliki broj ako imamo i rečenicu čija je brojčana vrednost taj broj. Jer tada možemo lakše da naliziramo sastavne delove te rečenice (i samim time i tog broja ali na drugačiji način). Dakle analiza svake reči i brojčano i po smislu.Ako ne možemo da nađemo neke jake sastavne umnožitelje, par njih, jedan sa jednim, znači da je taj broj – entitet, sastavljen od više faktora, konglomerat je i samim time ga je teže secirati. To važi za sve velike brojeve. Isto kao i za rečenice. Samim time je intenzitet tih sastavnih delova u koktelu manji i nema ih smisla tražiti. Konkretno naš broj kojega analiziramo ima samo dva umnoška koji nisu harmonični brojevi a ni specifični tako da ni entitet kojega tvore nije poseban.

Kategorije
Kabala

IV. Seciranja

Sve što postoji u univerzumu sastavljeno je iz dualnosti, dva pola potencijala čija razlika stvar napon, odnosno energiju za manifestovanje.

Tu dualnost razne tradicije i razni sistemi različito imenuju a i različito razumeju. Neki potpunije neki manje potpuno. Hrišćanstvo te dualnosti ne razume dobro i naziva ih svetlost i tama. Kabala ih naziva Vatra i Voda (ili Otac i Majka, plus i minus, itd.), taoizam ih imenuje jang i jin (Nebo i Zemlja, Čien i Kun, itd.).

Kabala je secirala univerzum na 32 Staze Mudrosti, odnosno Tarot je samo drugačiji izraz i prikaz tih Staza Mudrosti ili Drveta Života. Kabala i Tarot su povezani i prožeti kao matematika i logaritamske tablice. Ji Džing je secirao univezum na dva, zatim na osam i na kraju 64 sastavna dela, ako ih tako možemo nazvati. Primetimo sličnost između 32 i 64! Enohianski sistem ima opet svoj način seciranja i podele univerzuma na sastavne delove. Svaki panteon takođe ima svoju teogoniju i mitologiju što je samo jedan od načina prikaza strukture univerzuma.

Kabala je to uradila malo živopisnije (za naše pojmove) po svim pitanjima. Različita imena komponenti, razne osobine, razne boje, razni materijalni predstavnici svih Staza, razne mnoge ruge korespondencije, itd., što je sve tačno i ispravno.

Ji Džing je to uvek shvatao i prikazivao kao izvesnu razliku potencijala, kao neravnopravni odnos (mešanje) Janga i Jina ili po kabali Vatre i Vode, Oca i Majke. Svih tih 64 entiteta su prikazani kao specifičan odnos Oca i Majke (Neba i Zemlje) i svi oni su sastavne komponente univerzuma (svih tih 64 Heksagrama, isto kao što su to svih 32 Staze Mudrosti). Samo što Ji Džing upotrebljava drugačiju terminologiju. Kod svakog entiteta je naglašeno u imenu, u izgledu da je to samo aspekat Nule. U kabali to nije uvek tako naglašeno mada važe ista pravila. Korespondentnost između tih 64 Heksagrama i 32 Staze mudrosti je takva da je ponegde poklapanje savršeno a ponegde ga je teže primetiti. Ali čak i ako nema poklapanja to nije negacija te korespondentnosti niti negacija ispravnosti i tačnosti bilo kojeg od ta dva sistema, jer u univerzumu je toliko puno entiteta i njihovih mogućih međuodnosa tako da je skoro nemoguće napraviti potpuni a priručni sistem, tako da su te razlike normalne. Važno je da je svaki sistem kao celina savršen.

Mi u kabali imenujemo neku Stazu Mudrosti recimo Sunce, i to je za nas specifičan entitet, različit od drugih a u Ji Džingu je to 30.-ti Heksagram i samo je jedan od mnogo mogućih odnosa snaga između Neba i Zemlje (Janga i Jina). U oba slučaja je to skoro isti entitet univerzuma ali ga dva sistema različito formulišu. A mi treba da znamo oba pristupa. Mi bi rekli (za neki entitet) da je to specifični napon, specifična ili odgovarajuća razlika potencijala. Isto tako je i u Tarotu. Svaki Adut je samo aspekat Nule, jedan od aspekata Nule. Zato je kabala hirurgija univerzuma.

Kategorije
Kabala

III. Nekoliko logičnih apsurda

Kada govorimo o kabali i poznavanju kabale, a veoma slično važi i za sve neobične i nekonvencionalne discipline kao što su joga, bioenergija, astrologija, magija, hipnoza, telekineza, magičke moći, zen, prosvetljenje, itd., i još malo more sličnih područja i pojava moramo na samom početku konstatovati nekoliko momenata, faktora koji determinišu činjenično stanje. Ja sam ih imenovao četiri apsurda. To su:
I – Iznenađujuće je koliko se ljudi interesuje za sve navedene discipline, učenja. Svi se zanimaju za to. Svi bi hteli da to saznaju, savladaju. Takoreći nema čoveka kojemu to nije zanimljivo.
II – Jednako je iznenađujuće koliko malo ljudi nešto dostigne na nekom od tih frontova. Ne znam da li bi našli 20 ljudi koji su nešto veliko uradili na tom frontu tokom celog XX veka! Zar to nije premalo?
III – Sve to dovodi do trećeg apsurda odnosno zahteva da na tim frontovima, ako ne želimo da ostanemo večiti početnik, treba da zasučemo rukave. Ne do lakata nego do ramena!
IV – Kao zadnje, treba da znamo odakle startujemo, odakle krećemo, sa kakve baze znanja krećemo u ovaj studij. Bez nijanse preteravanja tvrdim vam da startujemo iz strahovite tame, iz zastrašujuće tame neznanja, gluposti, konzervativnosti, dogmi, karme, itd.. Na momente pomislim da je možda bolje da toga nismo svesni.

    Ovaj naš studij pretenduje da otkrije tajne života, a koliko samo malo ramišljamo o tajnama života, koliko malo otkrivamo tajne života?! Nismo svesni da nas nosi inercija i to tako strahovito da to ne možemo ni da primetimo. Groblje nam je svaki dan sve bliže a svetla budućnost nikako da se pojavi?! Retko ko sebi postavi pitanje – zašto žene lakše podnose i prebole emotivno razočarenje (niko to da poveže sa menstruacijom); niko se ne pita o vezi između sramežljivosti i emancipovanosti; niko nema pojma šta je to prenos karme; otkuda so u moru; kako bi Odisej danas rešio iskušenja sa kojima se suočavao; da li su Isusa stvarno ubili na krstu; i čak i ako jesu da li je to tako značajan događaj; šta znači coexsistentia opositorum;  zašto se đavo boji krsta; razlika između inicijacijskog i profanog znanja; šta je to greška početka; šta je i kako izgleda emancipovan čovek; šta je to paklenost običnog; kako deluje tiranska moć vibracije života; koji su sve aspekti ne-znanja; kako izgleda limitiranost početkom; šta je neizbežni porez na bivanje, življenje; zašto deca vole roditelje; neraskidiva povezanost privilegovanosti i osuđenosti, itd.. Sve su to teme o kojima se retko razmišlja i o kojima retki razmišljaju. A tajne života se ne mogu iščeprkati bez razmišljanja o ovim i ovakvim temama, a o zen koanima da ne govorim! Možda treba da opet okrenemo peščani sat?

    Ne možemo da daleko pobegnemo do nevidljivog impulsa homo religiosis! Svako se je pitao – šta je čovek? Zamislimo da je to robot, savršen robot sastavljen od svih mogućih sastavnih delova i materijala koji se uopšte mogu naći na planeti Zemlji. Naravno da bi ti sastavni delovi bili zastupljeni u specifičnim razmerama. Zatim da je unutar tog istog volumena tu i konstrukt od ekvivalentnih astralnih delova tih materijala. Dakle isto to samo na astralnom nivou. Plus isto sve to ali na još finijem nivou, mentalnom nivou. Sada vidimo da su tu Guf, Nefeš i Ruach. I ako tome svemu dodamo i davaoce svega toga i uzrok tih davaoca, dobijamo sve. To je čovek. To je veoma pojednostavljen ali tačan odgovor sa kojim bi taj impuls homo religiosis (uz mala dodatna objašnjenja) uglavnom bio zadovoljan. Ali nema takvog odgovora i dešavaju se religiozna lutanja.

    Šta ljude najčešće odbiju od kabale, odnosno zašto ne istraju, odnosno zašto je tako malo studenata kabale? Dva osnovna razloga! Prvo, materija je veoma široka, ogromna, takoreći pokriva celokupan čovekov život i čoveku je teško da izdrži, podnese i apsorbuje toliko ogrmnu količinu podataka koji su uglavnom novi i nepoznati. Jer, to je dobijanje kockica mozaika. A drugi je da je potrebno paralelno sa teoretskim studijem takođe i vežbe raditi, vežbe raznih vrsta. Za jogu ipak možemo reći da je uža, ali i tamo je malo ozbiljnih studenata, a za kabalu je to još logičnije.