Kategorije
Kabala

II. Još o brojevima

U praksi vlada jedno mišljenje da je velike brojeve teže kabalistički analizirati a tu se misli na brojeve veće od 1000. Veći broj znači da je entitet kojega predstavlja, dakle energetski sistem, veći, sastavljen iz više sastavnih delova, ili je intenzitet tih sastavnih delova veći. Ali većina velikih brojeva ima izvestan nivo savršenosti i specifični oblik nesavršenosti. I kod velikih brojeva mi u stvari analiziramo taj tip i nivo nesavršenosti, tak otklon.

Uzmimo na primer jedan četvorocifreni broj, neka to bude 2491! Počnimo sa ovih 2000. To su dva Velika Alefa. Velik Alef dva puta, dva puta Sve, dva puta Savršeno. Sve je Jedno. ‘Savršen i Savršen su jedan Savršen, a ne dva. Ne, Ništa su.’ Znači do te tačke, tu bazu, tu osnovu možemo isključiti, bar za sada, jer je savršena, u sebi uravnotežena. Dakle gledamo na sledeći način: 2000 + 400 + 90 + 1. Usmerimo se na preostalih 491. Reči iste brojčane vrednosti su:

To oima – bes, ljutina (starogr.)

O kapnos – dim, para (starogr.)

H eorte – praznik, svečanost (starogr.)

AMNT – hraniteljica, dojilja (hebr.)

MAKLT – nož (biblijski) (hebr.)

Zaključujemo da je tu neki naboj ali u oba smera, i kao ljtina i kao veselje, svečanost. 491 = 365 + 126, vidimo dva puta brojeve Svetlja, Sunca i LVX! Dakle ekspanzija sigurno. Nož je uvek terajuće oružje. Do sada zaključujemo da je neka ekspanzija, širenje, nešto veliko ili tendira velikom.

400 je Univerzum – sve – opet nešto sveobuhvatno, trajno, celina, jedan od izraza Savršenog. Pogledajmo etimologiju reči universum. Jedini način, jedina strana, jedinstvenost!

Xenos gaia – inostranstvo (starogr.)

Theo-gennes – božijeg porekla (starogr.)

Didaskalion – znanje, nauka (starogr.)

Ta themethla – temelj, osnova, baza (starogr.)

Kath-olos – sav, ceo (starogr.)

NNŠ – približiti se (hebr.)

Tu bi našli još puno sličnih pojmova po značenju. Sve te korespondencije moraju biti u skladu ili barem da nisu u suprotnosti sa ostalim faktorima ako želimo da ih uvažimo u finalnom zaključivanju. Jer svi brojevi veći od 400 u sebi imaju sve ovo ali ih ne uvažavamo uvek

91 – AMeN – neka bude, Amen (hebr.)

Amelei – zaista, sigurno, naravno (starogr.)

IHLVM – dijamant (hebr.) kao najsavršeniji ‘neživi’ božiji predstavnik u materiji, i još puno, puno drugih korespondencija. Dakle zaključujemo da je tu nešto stabilno, trajno, vredno, maktub.

90 – Pi – puna vrednost slova Marsa – energija, snaga,

Tz – slovo Cara u Tarotu, kuće Marsa – dakle moćni kralj, itd., itd..

Car je centar, odnosno politički epicentar, njega svi znaju.

1 – Jedno, centar, početak, izvor. Car je jedan.

Zaključujemo da se ovde radi o nečemu što se proteže svuda, od Svega do Jednog i obratno! Nešto jako poznato, trajno, energično, svetlo, pozitivno, jer nigde nijedne asocijacije nečega negativnog, mada bi se uz mnoge navedene brojeve našle i negativne korespondencije. Ali te negativne korespondencije nisu u sadejstvu, u manjini su a puno puta je naglašeno savršenstvo svega.

Ovaj broj nema ni kvadratni ni kubni koren, deljiv je jedino sa 47 i 53, što je karakteristika većine brojeva preko 1000. Dakle, naš broj je umnožak dva nedeljiva broja. Zato je malo brojeva preko 1000 zanimljivo za aritemtičku kabalističku analizu. 2491 = 1000 + 1000 + 426 + 65 = 2000 + 365 + 126 = 2000 + 380 + 111 = 1480 + 1011 = 1840 + 1101, itd., ali na ove kalkulacije se ne možemo puno slanjati. Ovome možemo dodati još nekoliko pristupa, na primer analize u kontra smeru, dakle brojeve 1942 ili broj 194.

Probajmo na kraju da sastavimo neku rečenicu od više reči koja će imati bruto tu brojčanu vrednost. Sasvim slučajno, u starogrčkom jeziku, rečenica Kleos ourano sterizon koja znači – slava do neba – ima tu brojčanu vrednost! Ali moramo da znamo da su svi veliki sistemi složeni, sistemi od puno sastavnih delova i zato su ‘ranjivi’, zato gematrijski nisu toliko zanimljivi za magiku i kabalu, ali su veoma zanimljivi i upotrebljivi po svom smislu i za magiku i za kabalu. Mnogo je lakše analizirati neki ovako veliki broj ako imamo i rečenicu čija je brojčana vrednost taj broj. Jer tada možemo lakše da naliziramo sastavne delove te rečenice (i samim time i tog broja ali na drugačiji način). Dakle analiza svake reči i brojčano i po smislu.Ako ne možemo da nađemo neke jake sastavne umnožitelje, par njih, jedan sa jednim, znači da je taj broj – entitet, sastavljen od više faktora, konglomerat je i samim time ga je teže secirati. To važi za sve velike brojeve. Isto kao i za rečenice. Samim time je intenzitet tih sastavnih delova u koktelu manji i nema ih smisla tražiti. Konkretno naš broj kojega analiziramo ima samo dva umnoška koji nisu harmonični brojevi a ni specifični tako da ni entitet kojega tvore nije poseban.

Kategorije
Kabala

I. Astrologija i kabala

Sve ono što je astrologija to je i kabala. Ne postoji deo, područje astrologije koje ne možemo ukalkulisati u kabalu. Ali sve ono što je kabala nije i astrologija.

Kabala je mnogo šira. Možemo reći da je astrologija na izvestan način neophodno sredstvo, način izražavanja kabale. I jedna i druga disciplina su toliko ogromne, sveobuhvatne da takoreći žive nezavisno, svaka za sebe, ali nerazdvojno su prepletene od samog njihovog nastanka. Istorija je tako tekla da je astrologija postala bliža ljudima, terminologija poznatija, ali kabala je uvek bila tu, korak iza. Do kabale bi uvek došli kada bi se za svaku astrološku tvrdnju pitali – zašto je to tako? Astrologija sama, da bi dala odgovor na to pitanje uvek mora da posegne ili za naukom ili da potraži pomoć kabale. Nauka je samo širokim masama razotkrivena kabala. Sve što nauka još nije otkrila se na izvestan način nalazi u domenu kabale. Sve što nauka danas zna a nekada nije znala, sa time je u prošlosti (a i danas) operirala kabala. Nauka je prisvojila ta znanja, informacije, otkrića, ne pominjući kabalu, samo zahvaljujući konstituciji ljudskog ega i putu kojega je imala nauka od renesanse naovamo. Dokaz toga su opusi predrenesansnih i renesansnih alhemičara koji su najviše doprineli kasnijoj afirmaciji nauke ali i astrologije.

Zanimljivo je da je terminologija astrologije i kabale tekoreći identična. U nekim uskomislećim glavama postoje ideje totalnog odvajanja te dve discipline, čak i antagonizma, naročito kod nekih astrologa. Ali ti isti astrolozi govore (jer ne mogu drugačije) o četiri kabalistička Elementa?!? Halo? Kada se čovek malo udubi vidi da se astrologija i kabala identifikuju u onoj meri koliko je astrologija velika. To da kabala govori o stanjima svesti Sefirota uopšte nije negacija bilo čega u astrologiji, uopšte nije nešto ‘deseto’ nego sama daljnja nadgradnja astrološkog znanja, viši nivo kombinovanja.

Takođe, astrologija se ne bavi etimološko-gematrijskom analizom, ali korespondencije svake planete (baš etimološke i brojčane) su dokaz prepletenosti tih disciplina. Ako neki astrolog ne zna na primer zašto su brojevi 666 ili 216 povezani sa Suncem, ili zašto i kako je broj 260 povezan sa merkurom, ne znači da je on slab astrološki divinator, ali znači da ne vidi prepletenost astrologije i kabale. Zato takvima predlažem da etimološko i fonetski analiziraju imena planeta Saturna, Marsa, Sunca, itd..