Kategorije
Kabala

VI. Etimologija – slova vole da stvaraju reči

Na SVETLOSTi temelji svet, svetost, svetinja i sve!
Stvoritelj je upotrebio tvar da bi stvorio stvar, stvarnost i stvor!
Pola, pol, polovina, polnost, polni organ. Pol + pol = plod! Pola + pola = Jedno!

VRATA – vratiti (se), vraćanje, povratak, vrnitev. Dakle vrata su nešto kroz šta se nešto vraća! Dolazi nazad. Čak i ako se negde ide, izlazi vani, prolazi se kroz vrata što je apel, naglasak na povratku. Slično tome možemo analizirati i reč VRAČ! Nekada se je vrač i vračanje nužno povezivalo sa medicinom. Vrač je lekar. Pacijent je neko ko je skrenuo, zalutao, zato je bolestan. Potrebno mu je strpljenje – patiencia (pacijent) za povratak! Vrač je lekar koji ga vračanjem vraća u zdravo, normalno stanje!

Ako niste hrišćansko prestrašeni postavite sebi pitanje odkuda reč JEBANJE, JEBATI? To je gnostička reč. Hrišćanstvo je ne odobrava, ne voli je, jer navodno označava greh?! Koja glupost! To je znamenje ljubavi, sjedinjenja polova, anuliranje razlike potencijala. A hrišćanstvo svojim dogmama sprečava anuliranje razlike potencijala i održava ograničenje. Znači održava greh, jer reč greha je ograničenje. Ta reč se u skoro svim slovenskim jezicima slično izgovara i piše i svaka varijanta počinje sa jeb! Takođe postoji i neki starogrčki oblik koji bi mogao da bude primarni izvor za sve te oblike. Ako pogledamo samo prva tri slova JEB vidimo da su tu i Otac i Majka i Sin (inicijali). Manjka još samo slovo N pa su sva slova BINaH-a tu. Možda bi bilo bolje uvažiti reč JEBANJE što je trajni prezent za razliku od neodređenog infinitiva. Ovome možemo dodati i sledeće tumačenje: jebanje znači jeste biću, jeste biti, je-biti. Pozitivan odgovor biću, jer koitus ima osnovnu funkciju da održava rasu, da stvara nova bića, dakle to je pozitivan odgovor novom biću, mogućnost za novo biće. Dubljom analizom bi mogli i do veze sa rečju-pojmom istina!

Učiniti nekoga ili nešto svetim (posvetiti ga) znači dati mu elemente svega, kao što i sama reč kaže ili dati mu sve elemente. Čovek je entitet sastavljen od svih elemenata i zato je sveti(ji) za razliku od ostalih živih bića, zato je automatski konstrukt, za razliku od ostalih živih bića koja su manje-više poluautomatska. Sve ostalo osim čoveka je manje sveto pa makar to bila ne znam kako sveta relikvija. Karakteristika raznih relikvija je ta da imaju puno energije, ali te energije nisu svesmerne kao kod čoveka. Otuda bi trebalo da postoji neka veza između reči SVE, SVET, SVETI, ali ne samo u slovenskim jezicima! PoSVEtiti znači dati mu život, dati mu svetost, svetlost, sve!
SVE, SVET, SVETI, SVETO, SVETLO, SVETLOST, SVETINA, SVETINJA, POSVEĆENJE, POSVETITEV, OSVESTITI, SVEST, SVESNOST, OSVETLITI, itd.!!!!! Dakle, za svest, svesnost, posvećenje, svetlost, svetost i slične kategorije potrebno je SVE! Otuda je najbolje Posvećenje i oživljavanje homunkulusa preko 231!
Ako to pogledamo geometrijski vidimo da je krug najsavršeniji lik a kugla najsavršeniji oblik, volumen. To dvoje, taj lik i oblik ne zanemaruju nijedan deo sebe a imaju sve u sebi. Oni su SVE. Jer ono što je savršeno mora da ima sve u sebi 
Učiniti nešto svetim, posvetiti, znači tu stvar učiniti univerzalnom, dati joj sve elemente, elemente svega. Uvek je veza između SVETI (posvećen) i SVE bez obzira na jezike. Holos (starogr.) – sav, ceo, potpun, nerazdeljen, celokupan = 370! Salus (lat) – spašen, sačuvan ceo; salveo (lat) – zdrav, a to znači ceo, harmoničan, svi delovi celine su tu; sacro (lat) – sveti, posvećen; to olon – uopšte, sve, celina, svet, vasiona. Otuda proizlazi engleska reč Holly, a slična je sa engleskom rečju all – sve. Takva i slične veze se vide i mogu se pronaći u svim jezicima a najočitiji primeri su u slovenskim jezicima.

Lep kabalistički primer dubljeg smisla reči i jezika je reč LEVO, predlog za prostornu oznaku, oznaku smera (jednog od šest osnovnih smerova univerzuma). Ali to je i epitet, pridev u mnogim jezicima, talijanskom, francuskom, nemačkom, engleskom, srpskom. U svim tim jezicima, ta reč osim prostorne oznake ima još jedno ili više negativnih značenja. Mada se isto i piše i izgovara. To je zato jer se taj smer smatra deevolutivnim, jer je kontra smeru kretanja Sunca, kontra evolutivnom smeru. Tu se takođe vidi i hrišćansko nerazumevanje kabale. Jer to je i smer ka svojem početku a to znači i rođenju a to znači i smrti, ako idemo dalje. Dakle ako idemo u oba smera dolazimo do smrti!!! Ne smemo taj smer smatrati samo kao lunarni, zli, negativni, veštičiji, kao što to zagovaraju hrišćanski nepismeni srednjevekovni sveštenici. To je samo jedan od šest osnovnih smerova univerzuma, ravnopravan ostalima. U krajnjoj liniji i evolutivni smer takođe vodi ka smrti! Da li sa svime time možemo povezati izjavu Don Huana da je smrt uvek na levoj strani? Bilo bi zanimljivo analizirati tu reč u što više jezika, plus preko gematrijske, fonetske i etimološke analize.

Vršiti – izvršiti – VRH – dovršiti – izvršeno – završeno – savršeno – svršeno – svršiti! Svaku reč možemo analizirati i u svakoj se vidi neki završetak, neka potpunost i savršenost povezana sa radom. Ali i sa vrhom. Kada se popnemo na vrh dalje ne možemo. Potpunost – nadgradnja punosti. Polnost – popolnost. Savršenost je završenost ali savršenost podrazumeva i statiku zato se mandala koja predstavlja savršenost i statiku, odmah uništava čim je završena.

Glagol DRŽATI je koren svih ostalih navedenih reči. Time se daje dodatni smisao svih tih novih reči, pojmova, situacija. Dakle: držati, država, druženje, društvo, držanje, drug, drugi, držati skupaj, održavati, …  Apsolutno se misli na dva faktora ili više koji se ujedinjuju, gravitiraju jedno drugom, koagulišu, itd.. Isto to potvrđuju i kontra reči: razdruženje, raspršenje, razdvajanje, rasturanje, itd..