Kategorije
Kabala

XCIV. Etimologija i gematrija I    U početku beše reč.
    Reč je sredstvo u magiki i kabali. To nije samo slika na papiru, nekoliko napisanih slova, mada i u tom obliku može da bude energetski koncentrat. Smisao reči kao i upotrebna vrednost je pre svega u izgovaranju reči, odnosno akustične vibracije. Tada staje rame uz rame sa vibracijama svetlosti, toplote, ukusa, elektriciteta, magnetizma, ukratko sve to u sebi sadrži izgovorena reč. Otuda je etimologija kao sredstvo analize reči za kabalu veoma važna. Svaka energija je neki otklon, neka razlika potencijala, neka mogućnost anuliranja. Tako je i zvuk otklon od nule, otklon od tišine i samim time neko energetsko valovanje. Tih ispoljavanja energija je bezbroj ali mi smo ograničeni sa svojim senzorima i zato mislimo da ih izvan našeg polja percepcije i nema. Čak i ono što nam je kao poznato, što percepiramo, u stvari ne poznajemo dovoljno. Tek otkrivamo uticaj svetlosti i zvuka na materiju. Čuli smo za ultra zvuk i ultra ljubičaste zrake. Ako neki centar (bilo da je to živo biće ili tehnička naprava) emituje zvuk vibracije izvan našeg slušnog polja, mada ga mi ne čujemo on će delovati na nas. To danas znaju i upotrebljavaju svi stratezi u ratu kao i svi napredni trgovci i obaveštajne službe, a sve više se to upotrebljava i u vizuelnim medijima. Naravno, potrošači toga nisu svesni ali su ispostavljeni i podložni tim uticajima. To je Orvel XXI veka.
    Svega ovoga treba da smo svesni kada proizvodimo bilo kakav zvuk a naročito kada govorimo i još više kada mantramo. (Danas je više izgovorenih reči nego ikada. Danas čovek stvara više buke nego ikada. Zemlja je veoma bučno mesto). Dakle, tiho ali ipak čujno mantranje je mnogo zahtevnije od mantranja sa normalnom glasnosti kao što recimo govorimo. Jer odmah izaziva previranja i valovanja energije u Nefešu, jer je to očigledno drugačiji stimulans ćelijama fizičkog tela. Izaziva stresanje elektrike u telu. Takvim mantranjem se brže pune akumulatori i uravnotežuju energetske ‘rupe’ u Nefešu. A kasnije sve to izaziva i promene u Ruach-u. Mantranje i inače tako deluje, ali ako je tiho efekti su veći. To treba proveriti sa raznim formulama ali i sa mantranjem u ritualima, na primer u MTRP.
    Sve ovo je bio uvod u akustičnu analizu sklopa slovo-reč-rečenica-tekst. To je samo nadgradnja. Svakog od tih faktora možemo da mantramo a možemo i da čitamo. Svako od njih ima svoj smisao. Što je manje sastavnih delova smisao je čistiji (kao kod slova, jer to je samo jedna, čista komponenta) a kod teksta je složeniji (jer je to koktel od više, puno sastavnih delova). Zato neka greška u tekstu nije toliko velika i opasna kao recimo ako pogrešimo jedno slovo u reči. Reč je mnogo ‘čistija’ od rečenice ili teksta i zato je greška u jednoj reči (pa makar i samo jedno slovo) mnogo veća, opasnija. Slična stvar važi i ako neko slovo dupliramo u reči, ili reč u rečenici, ili rečenicu u tekstu. Tu se vidi koliko je važno svako slovo u magičkoj formuli. Tu se vidi narušavanje nadgradnje zvuka dotične reči, ali i rečenice. Tu se vidi ta nadgradnja. Bilo da se radi samo o jednom slovu, reči, rečenici, tekstu. U produženju ili ojačavanju jednog nivoa formule-zvuka je smisleno duplirati slova u nekim formulama.
    Najbolja mantra je ona koja daje najveće rezultate. To važi i za način njenog izgovora. A najveće rezultate daje zvuk u kojem uživamo dok ga stvaramo. Dakle, to može da bude i pesma u kojoj najviše uživamo. Ono u čemu uživaš pokazuje kakav si. Dakle, ime boga treba ukomponovati u najdražu pesmu, melodiju, radnju, simbol. Ili odabrati već postojeću. Bog je ljubav a pesme o ljubavi su obično najlepše, u njima najviše uživamo.
    Ime, naziv koje nosi neki predmet, pojam, radnja, pa i čovek, je isto što i dobro podešeno i sašiveno odelo koje služi nosaču da ga što bolje predstavi i da ga on što duže nosi. Što je ta podešenost odeće veća, trajnost odeće kao i snaga nosača su veće a mogu da budu i večne. Jer su u harmoniji, sadejstvu. Otuda rezon da ‘neživi’ predmeti imaju večna imena (u određenom jeziku) jer su odgovarajući, a kod ljudi to nije slučaj, jer (neki) ljudi se intenzivnije menjaju i time se menja i funkcionalnost njihovog imena. Isto tako razna imena za neki predmet u različitim jezicima različito zvuče ali temeljitom gematrijskom analizom je moguće pronaći veze i sličnosti među tim rečima ma kako različito zvučale (i različito se pisale).
    Naveo sam puno primera ovakvih analiza u knjizi Brojevi 126-156, a i cela knjiga Liber Samekh govori o magiki reči. Dakle, napisana reč je vizualni izraz energije. Svaki predmet je volumenski (materijalni i vizualni) izraz energije. Statua svakog boga je volumenski i vizuelni izraz dotične energije. Ojačajmo ga imenom, glasom, mirisom, bojom, materialom, itd., … Izgovorena reč je akustični (vibracijski izraženiji) oblik izražavanja enegije i u izvesnoj meri aktiviran. Izgovor je aktiviranje, okidač. Dakle, svaka reč može biti ili postati bomba. Samo ako joj damo dovoljno energije. A najlakše joj damo energije ako je ona već po svojoj konstrukciji tako napravljena da u sebe primi energiju, odnosno da je već sama po sebi zbog strukturiranosti njenih sastavnih delova (slova, glasova) puna energije, dakle, ako već ima energiju u sebi. Tada joj je još lakše uliti dodatnu energiju. Tada reč postaje Magička Formula. Od tih komponenti zavisi i finalna vibracija te reči, tip energije kojega nosi. I u takvu reč je smisleno da ulivamo, instaliramo srodnu energiju, odnosno da je samo ojačamo njenom energijom.

    U kabali postoji neoliko načina analize reči. Uglavnom je poznata gematrija, pojednostavljeno prevedena kao numerologija. Ali tu je više metoda kao što su ATh-BaSh, notarikon, temura, Aiq-Bakr, itd.. Numerologija je ograničena samo na sabiranje brojeva. To nije dovoljno ni za kakvu analizu. Time se dolazi do jednog broja od 1 do 9. Znači sve se svrsta u jednu od tih 9 kategorija što je veoma nerealno i neozbiljno. Mada je to na neki način tačno, u praksi ipak je veoma neupotrebljivo. Dakle dolazimo do jednog od devet sefirota. Ali svaki sefirot je strahoviti miks faktora što se najbolje vidi na Shemi 231. Kada smo svesni toga vidimo da je previše uopšteno i u praksi neupotrebljivo samo tako jednostrano sabiranje brojeva da se dođe do jednocifrenog broja. To je još neozbiljnije nego tvrditi da na planeti Zemlji postoji samo dvanaest tipova ljudi. Veoma usko gledanje. Zato su za bilo kakvu temeljitiju brojčanu analizu potrebnije temeljitije metode i pristupi.
    Svaki broj je moguće dovesti u vezu ili čak tesnije povezati sa svim drugim brojevima. Bilo da je to direktno zbog neke njihove međusobne veze, odnosa (deljivost, koreni, itd.), bilo preko-pomoću drugih brojeva kao posrednika. Isto tako svaki pojam, termin, reč je moguće dovesti u vezu sa svakim drugim pojmom, bilo direktno, bilo posredstvom drugih pojmova i reči. U oba slučaja i kod brojeva i kod reči, što je ta veza direktnija, odnos bliži, sa što manje posrednika, veza među njima je bliža, bolje objašnjavaju jedan drugog. I obratno. Ali evidentno je da direktno ili indirektno, sve je povezano sa svime.
    To ne znači da je smisleno svaku reč ili pojam gematrijski analizirati. Ponekad se takvom analizom ne otkriva ništa čak i ako analiziramo neko ime. Ali ako su u pitanju važniji pojmovi tada je to veoma smisleno. Tada je to potrebno uraditi i uporediti dotične pojmove u što više jezika, plus udubiti se ne samo u gematrijske (brojčane) veze tih pojmova nego i u etimološke i fonetske veze. O tome sledeći mesec.