Kategorije
Kabala

XCV. Etimologija i gematrija II

Postoji puno pojmova koje apsolutno treba analizirati na sve kabalističke načine pa i gematrijski i to u više jezika paralelno. To su pojmovi kao: ime, dan, svetlost, zakon, bog, samadi, polni organi, karma, ljubav, reč, knjiga, koitus, čovek, volja, đavo, sreća, istina, smeh, smrt, srce, venčanje, itd.. Tu su i pojmovi koji apsolutno zaslužuju analizu – sloboda i moć. Bez obzira na sve moguće faktore i uslove u kojima neko živi, svako je ograničen svojim moćima (moćima u opštem, rezultirajućem smislu) kao i moćima okolnosti (bilo da su to personalizovane moći drugih ljudi ili neki drugi faktori). Rezultat toga je položaj u kojem se nalazi. Drugim rečima, dotični subjekat i okolnosti oko njega su u interakciji moći. Njegova sloboda (njen tip i intenzitet) je determinisan i limitiran time. Koliko si jak – toliko si slobodan. I obratno. To se može dokazati sa nekoliko jednostavnih gematrijskih analiza i to samo poređenjem.
Za slobodu, eleuteria, gr. = 565, se treba izboriti u borbi, ratu, otuda je ista brojčana vrednost kao i reč o polemos, gr.– rat. Za slobodu se treba izboriti ali je treba i konstantno održavati, čuvati, otuda i reč za stražu ili telesnu stražu takođe ima istu brojčanu vrednost, ŠUTRIM (hebr.) = 565.
565 + 101 (SILA) = 666.
2 x 205 (GBR, moć, hebr.) = 410 = DRVR, hebr. – Sloboda.
Ako imaš zdravlje, iatria, gr. = 422, onda si dvostruko jak, 2 x 211. 211 je GBVR, hebr. – snaga, moć.
441 – FORZA, lat. (moć) = Tolma, gr, – hrabrost. Slobodu imaju samo hrabri.
3 x 115 (SNAGA) = 345 = AL ŠDI, hebr. – Svemogući Bog.
2 x 705 (dinamis, gr, – snaga) = 1410 = ishis, gr. – moć.
2 x 704 (qudre, arab. – moć, snaga) = 1408 – Apo pantos kakodaimonos!
3 x 222 (POTENZA, lat, – snaga) = 666.
2 x 441 (FORZA, lat, – moć) = 3 x 294 (VIGORE, lat, – snaga) = 882.
6 x 121 (HVZQ, hebr, – snaga) = 726 = hulus, arab, – oslobođenost = VITRIOL.
Mnogo bolje bi bilo kada bi dotične reči bile napisane u originalnom pismu i jeziku, jer tada bi ih lakše proverili, mada poznavaocima neće biti teško da ih pronađu u izvornom obliku. Predlažem da pronađete reč sloboda u svim slovenskim jezicima i potražite etimološke, fonetske i smislene veze. A da bi pronašli i gematrijske veze potrebne su i druge reči, po sličnom gorenavedenom sistemu.
Ovaj tip gematrijske analize je moguć ako imamo jasno definisane glasove-slova a samim time i njihove vrednosti. Problem nastaje kada u nekim jezicima latiničnog pisma imamo gematrijski ‘nepravilna’ pisanja ili bolje reći neupotrebljiva pisanja. U takvim slučajevima treba uvažiti samo izgovor. Tu je odgovor na često pitanje o dva ili tri slova koja se izgovaraju kao jedan glas. Jer akustika aktivira silinu a ne samo slovo na papiru. Tu vidimo prednost hebrejskog jezika za gematriju ali i prednost i vrednost zlatnog Vukovog pravila u srpskom jeziku ‘Piši kao što govoriš, čitaj kako je napisano’. To je najveće moguće olakšanje za gematriju koje je prisutno u retko kojem jeziku. Čak i u slučajevima da se za jedno slovo pišu dva znaka (LJ, NJ, DJ, čak i ako se piše latinicom, jer samo u latinici se pišu dvoznačno) kao i dvoglasja u ruskom jeziku (JA, JE JO, JU a koja se pišu jednoznačno) se gematrijski lako definišu vrednosti svakog slova, svakog glasa, svake reči baš zbog jasnog izgovora. U jezicima koji upotrebljavaju samo latinično pismo je to najkomplikovanije i svaka gematrija je diskutabilna, naročito ako se radi o rečima sa puno slova a izgovara ih se recimo dva ili tri manje, ili ako se radi o rečima sa nekim ‘nepotrebno’ dupliranim slovima. Mnogo je lakše precizno izračunati brojčanu vrednost neke reči (bilo koje reči) u arapskom jeziku nego recimo u nemačkom ili engleskom jeziku.
U svojim analizama sam jednaku vrednost pridavao etimologiji kao i gematriji a često sam uključivao i homonime i sinonime. Svaka reč ima neki koren, poreklo a samim time i etimološki lanac kao i svoje derivate. Na primer: živ, živo, život, živeti, životinja, životariti, životinjariti, poživeti, proživeti, doživeti, izživeti, živo biće, poživiniti, poživotinjiti, oživeti, odživeti, zaživeti, živnuti, preživeti, itd.. Slične reči po značenju su i reči biti , bivati, biće, itd., koje potiču od starogrčke reči bios, život. Svaki od ovde navedenih termina podrazumeva aktivnost, kretanje, pa je i nestabilni ili nestanovitni hemijski element Hg imenovan – živa, živo srebro, mercury. Slično je i sa životnim dahom, anima, iz čijeg oblika su izvučene mnoge reči sa istim ili sličnim značenjem a povezane su sa životom. Od te reči potiče i engleska reč biti kao i ostale sličnog značenja (to be, being). Zanimljivo je da te reči ne vuku koren iz ekvivalentne starogrčke reči za biti (einai) nego takođe od reči bios. Otuda i latinska reč vivo (vida, vie) koja je prisutna u svim romanskim jezicima. Zanimljivo je da je prva reč koju je bog izgovorio bila – ja jesam – AHJH. To je etimološki koren za život (i ostale gorenavedene reči) u hebrejskom i arapskom jeziku. Znači, bog je prvo objavio život, dinamiku.
Na sličan način treba analizirati mnoge druge inicijacijski važne pojmove, kao što su: nauka, svest, život, zemlja, hrana, put, smrt, bog, itd..
Ponekad je smisleno upotrebiti samo etimološko-fonetsku analizu neke reči ili pojma ili čak skupine reči bez matematičkog računanja. Na primer, počnimo od reči SVE. To je stara slovenska reč, znamo šta znači. Veoma široko značenje ima. I ekvivalentno tome iz nje su nastale mnoge reči derivati sa veoma zanimljivim ali sličnim i srodnim i veoma dubokim značenjima: SVE, SVET, SVETO, SVETLO, SVETLOST, a tu su i reči kao svetost, svetinja, posvećenost, osvetljenost, svest, svesnost, osveštenost, itd.. Ne treba naglašavati veoma jake veze među svim ovim pojmovima.
Ili – čvor! Čvor na konopcu, na marami, na drvetu, u prometu, u vodovodu! Sličnosti i razlike u značenju. Ako je čvor na drvetu – otuda zastoj. Znači ne deluje vertikalni smer, Pasivni Duh, odozdo ka gore, vertikalno. Znači Šumanov efekat nije optimalan, Persefone i Plutos ne dolaze do izražaja. Vertikala je nečim deformisana. Kod čoveka su to zastoji u protoku prane i javlja se bolest. Otuda taj pojam postoji i u jogi. Ali čovek se kreće i time nije uvek ispostavljen toj deformaciji koja je prisutna na nekoj lokaciji, ali ne sme dugo da spava na istom negativnom mestu! Zbog Hartmanovih čvorova. Drvo je statično i ne može da se pomeri sa tog mesta i zato postaje deformisano. Čvornovato drvo je iskrivljeno, deformisano, puno zastoja protoka prane, bolesno. Kao i čvor. Čvor je zastoj. Kao i u saobraćaju. Čvor na konopcu se zavezuje baš da prouzrokuje neki zastoj, jer se to traži. Bilo bi zanimljivo pogledati tu reč u drugim jezicima i analizirati je brojčano i etimološki.

Za trening vam preporučujem da pronađete etimološke korene za reči militarizam i kontrola. Ili za našu lepu, prelepu reč – ljubav. Ili za korene reči za polne organe, u našem jeziku kao i u slovenskim jezicima. Biće zanimljivo. Ili upoređivanje brojčanih vrednosti jedne reči ali u više različitih jezika u originalnom pisanju. Ko bi rekao da arapska reč nuqud i hebrejska reč kesef imaju iste brojčane vrednosti! A nemaju nikakvu etimološku vezu niti fonetsku sličnost. A čak imaju i isto značenje. 160 (KeSeF; NUQuD) + 136 (MMVN, Mamon) = 296 (Ha AReTz). 160 x 5 = 800 (gospodar, bogata žetva, O-mega, itd.) S obzirom da te dve reči po značenju pripadaju Malkutu, taj broj možemo i ovako izraziti 4 x 4 x 10 = 160.
Ili, broj 823 je vrednost reči AUR JeUM što znači dnevna svetlost u hebrejskom. Istu vrednost imaju i reči Metes emeras u starogrčkom i znače podne, u podne. Izgleda da taj broj nije deljiv!
Svaki mitološki pojam ili ime ima nekog svojeg materijalnog predstavnika i jedan od načina traženja tog predstavnika je i gematrija. Bilo da njihova imena (od božanstva ili siline univerzuma i njihovih materijalnih predstavnika) imaju iste brojčane vrednosti bilo da su u nekoj drugoj matematičkoj vezi. Zato je važno znati pravilna imena svih bogova i njihove brojčane vrednosti kao i znati izračunati brojčanu vrednost svake reči u što više jezika-alfabeta.

Srećna vam Prolećna Ravnodnevnica! Inače i Hebreji i Grci kažu Ravnodnevnica (ŠVV JeVM i Isemerias) a ne Eqiunox, mada ni to nije previše pogrešno.

Goran Sarvan