Kategorije
Kabala

CXXVIII. NOX i LVX – II – Ravnoteža uticaja odozgo i odozdo

Aktivni i Pasivni Duh su sile koje međusobno deluju između NOX-a i ganglije (na primer planete Zemlje) bez obzira da li tu postoji samosvest te ganglije o sebi ili ne. Ali ako ta svest postoji onda je to LVX. Svako osveštavanje te ganglije, nastanak i razvoj LVX-a mora teći na osnovu i u skladu, u okvirima te saradnje između Aktivnog i Pasivnog Duha. Zato izgleda da Aktivni Duh u velikoj meri možemo poistovetiti sa NOX-om, sa tetrisom, sa delovanjem tetrisa na bazu. Baza, samo ako je osveštena je LVX, inače je samo ganglija. Ali i u tom slučaju deluje ka vani naročito ako je veliki koagulat. Jer i kvantitet u izvesnoj meri predstavlja kvalitet. Dakle, NOX jeste tetris, tako deluje ali baza nije uvek LVX. Samo ako je osveštena je LVX. Ali i ako nije osveštena ona deluje ka gore. I te dve siline su uvek prisutne. Tačka njihovog spajanja u slučaju planete Zemlje je površina zemlje, tlo, i zato čovek živi na površini Zemlje. A ako gledamo samo čoveka kao tu gangliju onda je ta tačka spajanja njegov Tifaret.

Sve su to predstave da olakšaju razumevanje. Možemo reći da Čien odgovara NOX-u u velikoj meri ali Kun, mada je ganglija, koagulat, ne znam da li možemo reći da je LVX osim u slučaju mikrokosmosa. Ali Kun savršeno deluje kao Pasivni Duh.

Formula koja najkraće i najpreciznije izražava tetris, način i rezultate delovanja, je IAO. Isis (NOX), Apofis (Apep) i Osiris (LVX). Mit o Isis i Osirisu baš to govori. Isis je besmrtna, Osiris je smrtan mada može sam sebe da usavrši, ali on redovno biva poražen. Zato Isis uvek iznova stvara novog Osirisa i tako u krug. Apofis uvek obavi svoju funkciju gušenja ili ubijanja Osirisa, mada time i on sam umire. Uvek kada se pominju ta tri božanstva misli se na to. Uvek kada se pomene neko od tih božanstava misli se na njegovu funkciju. Sva staroegipatska božanstva su izrazi i predstave centara moći ali i faza u procesu, dinamici večite igre NOX-a i LVX-a.

Zbog čega je sve ovo potrebno i smisleno znati? Pa kako drugačije da razumemo i najjednostavniju magičku operaciju, ritual, invokaciju. Kako da sami kreiramo neki ritual, priziv boga da nam pomogne na ispitu. Sve ovo što govorim o NOX-u i LVX-u je opšta slika, celokupan mozaik, unutar kojega subjekat nešto čeprka za sebe. Ako se poznaju ove osnovne zakonitosti manje su mogućnosti za grešku.

— —– —

Odnos između NOX-a i LVX-a treba da bude uravnotežen. A to zavisi samo od LVX-a. Jer NOX nema problem ni sa sobom ni sa LVX-om. Ali LVX, ako nije uravnotežen, ima sopstveni problem. Ako nije uravnotežen sa sobom (unutar sebe), samim time nije uravnotežen ni sa NOX-om. Ako je uravnotežen unutar sebe, znači da je uravnotežen i sa NOX-om. Tih uravnoteženja je više nivoa u zavisnosti od nivoa samadija. Ta uravnoteženost NOX-a i LVX-a, odnosno samadičnost LVX-a, se vidi po brojevima koji izražavju te entitete. Broj LVX-a je 126 a jedan od brojeva NOX-a (osim broja 210) je i broj 156, kao broj Babalone. Između 126 i 156 je 30, Lamed, kojemu korespondira Adut Uravnoteženost. Ali ta uravnoteženost se odnosi samo na LVX, u oba smera iz centra, iz nule. U tom slučaju je između NOX-a i LVX-a harmonija čak i ako postoji karma. Jer samadi ne podrazumeva nužno i odrađenost karme. To je najbolje rangirano po sefirotima Drveta Života.

Da bi uticaji iz ‘haotičnog’ NOX-a postali LVX treba da se ‘prilagode i adaptiraju’ ili promene skladno uslovima ispod Bezdana čiji centar je Tifaret. Dakle tek kada Tifaret ‘primi’ i integriše figure tetrisa u svoj sistem, one mogu da postanu LVX, znači deo svesti tog Tifareta. A to se izražava i u delu Formule JHVH. Otac i Majka stvaraju Sina, Tifareta, koji ima tri dimenzije i šest osnovnih smerova. Dakle, 6 x JHV, a to je 6 x 21 = 126. Otuda je 126 broj LVX-a. Ako se to ne desi a figure su ipak tu, onda one postaju Apep.

— —– —

Nije problem rešiti jednačinu sa jednom nepoznatom. Samo treba da pravilno upotrebimo sve poznate sastavne delove jednačine. Na ekvivalentan način se otkriva neka neravnoteža na nekom pravcu LVX-a (na jednom od smerova gledano iz centra, iz nule, iz znaka jednakosti). Bilo da je to ‘siva rupa’ unutar volumena LVX-a ili neravnoteža na površini LVX-a, dakle bilo koji oblik Apepa da je u pitanju.

Za rešavanje jednačine sa dve nepoznate potrebne su nam dve jednačine. Dakle, više nepoznatih, i zato moramo da upotrebimo ekvivalentno više poznatih sastavnih delova. Veoma slično Aristotelovim silogizmima. Bilo bi veoma jednostavno kada bi svi oblici Apepa bili samo oblici ta dva tipa jednačina. Problem je što su svi oblici karme, ‘sivih rupa’, neravnoteža, napona, dakle Apepa takoreći bezbrojni i beskonačni u svojim varijacijama. Kod svakog čoveka različite. Matematički rečeno to su uglavnom polinomi. Često su to polinomi sa puno nepoznatih a nijednom poznatom. Na primer čovek ima problem a ne zna ni šta ga je zadesilo ni zašto a još manje zna rešenje. Šta tada da uradi? Tada mora sve svoje poznate da upotrebi, ceo svoj LVX da aktivira da bi osvetlio onaj deo Apepa, tu ‘crnu rupu’ koja stvara zastoj, problem. To je resetiranje celog sistema i to obično traje dugo ili predugo. Dakle, ekstemne samodiscipline (raznih tipova), samoinicijacije, Liber Samekh, itd.. Liber Samekh je u stvari aktiviranje sopstvenog LVX-a, koliko ga čovek ima i pokušaj povećavanja tog LVX-a na štetu Apepa.

— —– —

Saradnju NOX-a i LVX-a možemo predstaviti kao saradnju ‘šestice’ i ‘petice’. Šestica je NOX a petica je LVX. Ako je njihova saradnja idealna tada je to ‘jedanaestica’, broj ekspanzije a samim time i jedan od brojeva samadija. Što je ta saradnja tetrisa i baze veća manje je Apepa i manje je ograničenja, manje je karme a LVX je uravnotženiji i veći. I obratno.

Samadi često prdstavljaju kao saradnju petice i šestice, idealno prožimanje mikrokosmosa sa makrokosmosom a to je idealna saradnja NOX-a i LVX-a a to je izraženo brojem 11. Kvadrirani 11 je 121. Malo drugačije izraženo to može izgledati ovako: saradnja šestice i petice, 6 i 5, dakle 65 (osnovni broj Svetog Anđela Čuvara, ostvarenog LVX-a) i petice i šestice, 5 i 6, dakle 56 (broj Nuit, najopštiji broj NOX-a) daje broj 121. 121 = 65 + 56.

Brojevi 11 i 121 izražavaju idealnu saradnju tetrisa i baze, NOX-a i LVX-a, dakle, samadi. Da bi petica, baza, uopšte bila sposobna da primi, prihvati u sebe i osvesti šesticu, tetris, NOX, treba da je čista i uravnotežena. A takva je samo u momentu rođenja čoveka i kada čovek dostigne samadi. U oba slučaja potreban je svesni napor elastičnosti, indifrentnosti da se održi to stanje.

Nakon rođenja to nije moguće jer je sistem LVX-a mali i nije sposoban za to i zato odmah sledi kontaminiranje. Prvo ‘pečatima i gravurama’ astro uticaja i to je astro karta subjekta a posledično kasnije i sa bezbroj derivata te prvobitne slike reljefa baze. I u skladu sa time nastaje i sva karma i derivati karme.

Dakle, petica prihvata šesticu, osvešćuje je, integriše u sebe i to znači nadgradnju za obe time što postaju jedanaestica.

Tu konstantnu dinamiku NOX-a i LVX-a, to konstantno obasipanje LVX-a sa figurama tetrisa, uticaja, možemo nazvati mnogim imenima kao što su ‘igra Nuit i Hadit’, astro tranziti, Formula IAO (Izida-Apofis-Oziris), tao (tao znači put, a to podrazumeva kretanje, dinamiku, promene), ili čak konstantno nastajanje karme, itd., što znači da statika ne postoji čak i ako subjekat ništa ne radi.

Kategorije
Kabala

CXXVII. NOX i LVX – I – Baza i tetris

LVX je baza, NOX je tetris.

To su istovremeno i apstraktni i konkretni pojmovi. Apstraktni su jer se mogu upotrebiti da bi nekako sebi predstavili um, taj neuhvatljivi pojam. Konkretni su zato jer imaju svoje materijalne predstavnike. Odnosno, sve što postoji, sve što znamo i ne znamo spada u NOX i LVX. Nekada je bilo NOX a kasnije je postalo LVX (na mentalnom ili na još nižim, astranom i materijalnom nivou) ili je ostalo na nivou Apepa (opet na sva ta tri navedena nivoa).

Ako se zadržimo samo na mentalnom nivou, sve ono što znamo, sve čega smo svesni je LVX, a NOX je sve preostalo. Kao što je onaj starogrčki filozof svoje znanje predstavio krugom i povećavao ga i u jednom momentu, kada je taj krug bio najveći do tada, rekao – sad znam da ništa ne znam. Dakle, sav LVX je nekada bio NOX. Za lakše razumevanje tih pojmova, znanja i neznanja, svesnog i nesvesnog, mnogo pomaže ako razumemo odnos LVX-a i NOX-a. LVX ima konstantnu tendenciju (ako tako možemo reći) povećavanja, rasta, razvoja, nadgradnje. A NOX ima konstantnu tendenciju da obasipa LVX-a novim i novim materjalima, sobom, a koje LVX treba da osvesti, integriše u sebe i time sebe poveća, raste. Oni su neraskidivi. Taj proces nekada teče glatko, nekada sporo a nekada je pun zastoja. Tako vidimo da tu možemo da ukalkulišemo i karmu. Dakle volumenska predstava uma (mada je i ona apstraktna) je najbolja moguća predstava u kojoj se sve to vidi kao i odnosi među tim entitetima i šta od čega nastaje.

NOX ima neki svoj tempo kojega LVX treba da prihvati, da mu se prilagodi. U stvari, LVX mora skoro svemu što nudi NOX da se prilagodi. I ako ne uspe, tada ne uspeva da sav taj materijal osvesti, integriše u sebe i tu nastaje gomilanje neobavljenog posla, neosveštenog. Dakle nastaju zastoji, ograničenja i to je karma. Taj neintegrisani deo volumena je Apep, siva zona, neosvešteno, itd., a u stvari to možemo nazvati i karma.

Tu darežljivost NOX-a sam imenovao tetris univerzuma koji konstantno dolazi, pada, taloži se. Astrolozi to nazvaše tranzitima, neki to zovu impuls univerzuma, tao, sve se menja osim promena, panta rei, itd..

U tom odnosu u toj dinamici LVX je uglavnom sporiji, osuđen je na poraz, zato mu sledi smrt, barem fizička. Ali u velikoj meri populacije i totalna smrt a ja to zovem astromentalna reciklaža. Dakle, to su uopšteni, apstraktni pojmovi ali istovremeno i veoma konkretni na svim nivoima, od materijalnog pa do najfinijeg mentalnog. To su ponekad uopšteni pojmovi koji nam neće pomoći u našim svakodnevnim problemima (mada mogu), ali nam veoma mogu pomoći na putu inicijacije i u razumevanju opšte dinamike. A to je nužno da bi lakše secirali sve konkretnije, svakodnevne probleme. Potrebna je globalna slika, ceo mozaik da bi razumeli pojedine delove slike odnosno pojedinosti i pojedinačne probleme. Jer veza svega sa svime ipak postoji.

Kao što rekoh, NOX i LVX su imaginarni, apstraktni ali i veoma konkretni pojmovi. Telo je samo fizčka predstava LVX-a. Dakle, LVX je celokupno biće a telo je samo njegov fizički deo.


Slobodna volja je volja trenutnog oblika LVX-a (koji može biti uravnotežen ili ne, znači u skladu sa Istinskom Voljom ili ne), a Istinska Volja je opšti trend celog sistema za uravnoteženjem LVX-a. A kada je LVX uravnotežen i ako je i pravilnog geometrijskog oblika to vodi totalnom stapanju LVX-a sa NOX-om. To je nešto veoma slično uspešnom posmrtnom prolazu bilo u tibetanskom ili staroegipatskom obredu. Pošto LVX može biti neuravnotežen, znači da i njegov motiv, volja, može da bude parcijalni (uži) i da uopšte nije u skladu sa Istinskom Voljom. Slobodna volja može biti i mimo Istinske Volje a može biti (i najčešće jeste) samo komponenta Istinske Volje. Uravnoteženjem LVX-a one se poklapaju.

Kreativan i kompetentan autor nikada ne iscrpi svoje zalihe znanja. Kao što pravi umetnik nikada ne iscrpi svoju kreativnost. Uvek ima nešto da kaže, da izrazi božansko, zbog stalne dinamike u glavi. Ta dinamika je znak saradnje sa tetrisom, znak saradnje NOX-a i LVX-a. Kreativni ljudi teško podnose zabrane. Zabrane su gušenje impulsa Tifareta. One su sprečavanje da LVX optimalno funkcioniše i zato zabrane stvaraju ograničenja. Individualna kreativnost je uvek u sukobu sa ograničenjima i zabranama. Pogledajte države i kulture država danas gde je najviše zabrana.

Sve što ne vidiš ili ne znaš je već pomenuti Apep ili još uvek NOX. Ali sve ono što ne vidiš i ne znaš a trebao bi da već znaš je Apep. I baš zato je to potencijalno opasno. Zadatak evolucije je da se poveća znanje, LVX, i da se anulira Apep i da se NOX normalno i harmonično prihvati, integriše i osvetli, dakle da postane LVX i da taj proces teče konstantno. I baš zato Postignuće nekog adepta od pre 100 ili 300 godina nije isto kao što je to danas.


Mogućnosti je bezbroj. To je jedan rezon koji podupire rezon da je sve noguće ali sve u svoje vreme. Tetris svake sekunde nešto nudi. Svake sekunde se stvaraju neke nove mogućnosti. Za svakoga, za sve. Samo je pitanje čoveka koliko je otvoren za te nove uticaje i te nove mogućnosti, okolnosti. U krajnjoj liniji svaki momenat nudi mogućnosti i za božanstvenost i za najveća dela i za najveće uspehe kao i za opoziciju toga. Stvar je samo baze. LVX-a na koju pada taj tetris, kako će ga upotrebiti, kako ga može upotrebiti. Jer može se desiti da je uticaj, figura tetrisa, fantastično dobra a da baza nije sposobna da je prihvati u punoj meri i samim time ne može optimalno da je iskoristi. Svaki momenat je bogom dani momenat. Jedino šta čovek treba da uradi je da sebe otvori za te uticaje, da anulira sopstvenog Apepa, da anulira sopstvena ograničenja, rupe u sopstvenom ementaleru čidakaša. I tada mu svakog momenta dolazi figura od koje može da napravi uspeh. Potpuno je otvoren za univerzum i od univerzuma dobija sve. To je ono čemu kažu – otvoriti se za božiji uticaj. To je ono iz Liber AL ‘poljupci zvezda snažno pljušte po tvojem telu’. Ali ljudi su mentalno zabetonirani, zatrpani karmom i sve te neiskorišćene figure tetrisa postaju dodatni neosvešteni balast, karma.

Za prosvetljenog čoveka je (skoro) sve moguće, mada on ništa ne želi, ili baš zbog toga ništa ne želi. To je uzajamni odnos. A običnom čoveku je puno toga nemoguće i nedostupno, i baš zbog toga nešto ili puno toga želi. Ili, baš jer puno toga želi, puno toga mu je nedostupno. I to je uzajamni, dvosmerni odnos. Zato običan čovek treba da se očisiti i broj želja će se mu smanjiti mada mu kompetencije i mogućnosti rastu. Čišćenje je spontano smanjenje broja želja a ne ubijanje želja i mazohistički asketizam. Treba pronaći tanku liniju između potrebnih (funkcionalnih) želja i hirova. Ako se čovek drži toga i ako se čisti, samo od sebe će se iskristalizovati potrebno od nepotrebnog. Dakle, to uopšte nije zagovaranje mazohističkog asketizma po svaku cenu.

Jedna mala paralela povezana sa jin i jang. Jin i jang postoje i u LVX-u i u NOX-u. LVX je samo od subjekta osvešteni deo NOX-a, subjekat ima izvesni suverenitet ali je i dalje u telu NOX-a. Jedno malo ostrvo, jedna ganglija, volumen, entitet u beskonačnom moru NOX-a i možda zato uređeni deo tela NOX-a, ali u oboje su celo vreme prisutni i jin i jang. Jin i jang su možda u NOX-u konfuzno pomešani a u LVX-u manje više uređeni, strukturisani, konsolidovani zbog svesti o sebi. Ali ako je već ganglija, bez obzira na nivo svoje svesti, onda i ona deluje, emituje uticaj ka vani.

NOX i LVX ne možemo poistovetiti sa Aktivnim i Pasivnim Duhom i pored mnogih podudaranja. Plameni Mač po svojem delovanju ima sličnosti sa Aktivnim Duhom ali Zmija Mudrosti ne može nikako biti Pasivni Duh i pored svoje sličnosti. Zmija Mudrosti je svesni napor subjekta, LVX-a da poveća sebe, uredi sebe, svoj LVX.

Kategorije
Kabala

CXXVI . Mišljenje o današnjim duhovnjacima

Još pre nekoliko meseci, kada sam napisao tekst o magičkim redovima, mnogi su skočli na zadnje noge i pobunili se da sam prestrog. Kilavi brane kilave. Neki su se i složili sa mnom a usledilo je nekoliko pitanja o konkretnim imenima, itd.. Tako je nastao ovaj tekst. Ponovo me terate da sam strog (realan)!