Kakav je odnos između vere i spoznaje?

Cilj religije je re-ligere ili ponovno sjedinjenje. To je samo drugo ime za spoznaju u filozofskom smislu. Ponovno sjedinjenje podrazumeva ispunjenje velikog koraka evolucije.

Vera je često sinonim za religiju, ali vera ne mora uvek da je uvek pravi metod religije. Dakle, vera može da vodi u spoznaju ali i ne mora. Zato jer vera nije uvek i znanje.

A znanje je nužan korak ka spoznaji. Ne smemo da zaboravimo da svaka vera bez znanja je slepa vera. A u tom slučaju i ćorava koka može da pronađe zrno. Vidimo čak i u reči spoznaja da joj je etimološki koren reč – znati, znanje.

Spoznaja je veoma uzvišen pojam. Spoznaja je episteme a ta reč ima vrednost 156 što je jedan od brojeva Binaha, Razumevanja, dakle još viši nivo od znanja.

Ostaje nerešeno pitanje gde spada sledeći veoma mogući slučaj. Može čovek da nema nikakvu predstavu ni o religiji, veri, spoznaji, bogu, itd., i čak da sve to i negira, a da iskreno priziva svojega Svetog Anđela Čuvara i da recimo u tome ima dobre rezultate. Takav slučaj ima sve elemente vere (čak i slepe vere), sve elemente religije i sve elemente spoznaje-samadija.