Kategorije
Kabala

Povodom knjige Liber 462 – II

Treba reći par reči o poznavaocima i autorima o ezoteričnim temama a naročito o Tarotu. Više puta sam rekao da ja studiram Tarot samo iz dve knjige. Čak i ako ih znam napamet to još ne znači da ih potpuno razumem. Prva je Knjiga Tota od Crowley-a a druga je od jednog švajcarskog autora od pre tridesetak godina. Ta druga je relativno nepoznata. Hajde da još dodamo Liber 777. I to je sve. Većinu ostale literature o Tarotu ili posedujem ili poznajem i odgovorno tvrdim da ništa od svega toga se ne može porediti sa gorepomenute dve knjige. Poruka je jasna. Te dve knjige su neiscrpne, jer taj studij nema kraja. Pitajte Točka šta misli o učenju sviranja gitare.

    A što se tiče raznih autora i poznavaoca Tarota, tu sam još oštriji i kritičniji. Ako neko napiše knjigu o Tarotu to još ne znači da razume Tarot. Svako može da pročita desetak knjiga o Tarotu i nakon toga da sastavi svoju knjigu o toj temi. To uglavnom i radi većina tih ‘poznavaoca’ Tarota. Većinu takvih smatram dobrim teoretičarima i istoričarima Tarota. Postoji nekoliko načina da se znanje tih ‘poznavaoca Tarota’ stvarno proveri.

Prvo, da li zna logičnost pozicija Aduta na Drvetu Života. Naleteo sam na tvrdnju jednog takvog poznavaoca da je ATU II povezan sa snovima. Ha ha. Super budno stanje, samadično stanje uma on povezuje sa snovima. Nema smisla raspravljati.

Drugo, koji Adut predstavlja revoluciju?

Treće, koji Adut je ‘najsavršeniji’? I zašto?

Četvrto, koji je drugi ‘najsavršeniji’? I zašto?

Peto, da li je spreman, sposoban i hrabar da divinira u vezi pitanja od milion dolara i da odgovorno stoji iza svoje predikcije?

Šesto, da li zna da objasni detalje iz korespodentnog mita?

Sedmo, kojim kombinacijama Tarot izražava razna emotivna i psihička stanja i koncepte, na primer, cenkanje, hrabrost, melanholiju, seksualni nagon, glad, prepotenciju, ćutljivost, besmisleni napor, smisleni napor, rasipnost, fizičke povrede, euforiju? Osmo, kako Tarot izražava partizanski način ratovanja a kako frontalni napad?

Deveto, i to veoma važno pitanje, ha ha, kako Tarot izražava šarmiranje sa cvetom a kako sa lažnim komplimentom, itd., itd..

    Ako poznavaoc Tarota sve to ne zna, on nije poznavaoc Tarota. On je samo teoretičar o Tarotu.

Goran Sarvan - Liber 462 - Kombinacije Tarot aduta
Liber 462

   —   —–   —

    Praktična upotrebljivost je provera vrednosti. Tako je i sa poznavanjem Tarota. Može teoretičar Tarota da sve zna ali ako on ne može da uradi preciznu divinaciju o nekom važnom životnom pitanju, ako ne može da pomoću Tarota detektuje i objasni neka događanja oko sebe, onda je njegovo znanje neupotrebljivo. Ako ne zna da prepozna saradnju osnovnih silina u kreiranju svakodnevne realnosti, on ne zna puno. Naravno, takve literature nema i zato poznavaoci Tarota, proučavaoci Tarota, treba da sami stvaraju takvu literaturu. Šta mislite, kako i zašto sam počeo da pišem ovaj Liber 462, sredinom devedesetih godina prošlog veka.

   —   —–   —

    Vrednost svake stvari se vidi po njenoj praktičnoj upotrebljivosti. To važi i za literaturu o Tarotu. Ako to nema, ako nije u praksi upotrebljivo, onda to nema smisla. Ako je neko poznavaoc Tarota i autor o Tarotu, on mora da zna koja karta ili kombinacija karata predstavlja, izražava, na primer, strah, bojazan, ljubomoru, cenkanje, ljubav, škrtost, zajubljenost, pohlepu, strast, intelekt, studij, razvrat, itd., itd.. To su sve nužna praktična znanja. Život i životne situacije su uvek spektar, saradnja više faktora, svaka životna situacija je koktel uticaja koji se mešanjem međusobno razvodne i postanu nama prihvatljivi, a preko Tarota možemo da ih identifikujemo, prepoznamo i tome prilagodimo naše aktivnosti, dakle više Tarot karata to izražava.

    Na primer: nemarnost – ATU XXI i 8 Mačeva; uglađenost – ATU XI i AS Mačeva ili 4 Pehara; humor – ATU I i 6 Mačeva ili 3 Pehara; mizantrop – ATU XXI i ATU XII i 8 Pehara; optimizam – ATU IV i ATU XIX; hrabrost – 7 Pehara i ATU XVI; lažljivost – 7 Mačeva i ATU I, ili ATU I i 9 Mačeva; darovitost – ATU XIX i ATU XI; impulsivnost – ATU IV i 7 Štapova ili 9 Štapova; žalost – ATU XII i ATU XXI; itd., itd.. Ovde su ipak moguće oscilacije i promene u zavisnosti od znaka pitaoca i tipa pitanja. Ovih kombinacija i načina izražavanja raznih stanja i koncepata je ogromno i Tarot neće kod svakog divinatora na isti način da izrazi neku ideju. Na primer, nepromišljenost će izraziti sa ATU 0 i 7, 8, ili 9 Mačeva; buntovnost sa ATU XVI i 7 Štapova, ali može i sa ATU XVI i ATU XIX; ponos sa ATU XI ili sa ATU XIX; euforiju sa ATU III i ATU XI, ili sa ATU XI i ATU 0; tugu sa ATU XII i 8 Pehara ili sa ATU XII i ATU XXI; inteligenciju sa AS Mačeva i ATU I ili sa ATU I i 6 Mačeva; maštovitost sa ATU I i ATU XIV; hipohonder sa ATU IX i ATU XII ili ATU IX sa 8 Mačeva; itd., itd.. Svaki divinator treba da za sebe kreira ovakav ili sličar ‘rečnik žargona’ sopstvenog oraklja. Da zna kako Tarot izražava ljutnju, lenjost, kreativnost, pesimizaam, nevaspitanje, genijalnost, oklevanje, opsesiju, kolebljivost, uspešnost, zaboravnost, inspiraciju, sujetu, dvoličnost, velikodušnost, zastoj, revoluciju, ozdravljenje, uspešan dogovor, itd., itd..

    Sve ovo je važno ako treba da skeniramo nekog čoveka. Ako znamo njegov datum rođenja već znamo ogromno o njemu, koliko i njegova majka. Ali ako hoćemo da saznamo koji nivo recimo hladnokrvnosti ima taj čovek, onda to možemo sa Tarotom. Ili koji nivo hrabrosti, pohlepe, istrajnosti, žilavosti, sramežljivosti, strastvenosti, itd.. Sve to može Tarot da nam kaže, samo ako znamo da pročitamo pravilno. A to možemo ako poznajemo što širi spektar korespondencija uz svaku kartu, plus saradnju i sinergiju više karti. Prvo dve, pa tri, i više, itd..

   —   —–   —

    Dobar divinator će znati kada neka kombinacija izražava stanje uma (Mačevi, ATU VI, ATU 0), kada koncept uma (ATU 0, Mačevi, Pehari), kada stanje Nefeša (Pehari, neki Adut), kada stanje Gufa (Pehari, Diskovi, neki Adut) ili izgled Gufa (Diskovi, neki Adut) a kada su to karmičke predispozicije. To je gruba predstava jer tu je bezbroj kombinacija.

    Karte su živa bića i uvek nam govore. A od tipa pitanja i od kombinacija karata divinator treba da zna kada nam govore da se radi o karakteristikama (tvrdoglavost, lenjost, talenat, radinost, rasejanost, razvrat, itd.) a kada o dinamici događanja (putovanje, rasprava, zidanje, revolucija, ozdravljenje, itd.), a kada o tome da se ništa neće dogoditi.

    Pogledajmo koji sve faktori utiču i kreiraju ovu našu trenutnu situaciju? Ili bilo koju situaciju. Svi faktori makrokosmosa preko svojih dispozitora, koagulata, materijalnih predstavnika. Svi, ali ne svi ravnopravno. Jer i među njima postoji dinamika, harmonična dinamika koja uzrokuje promene odnosa snaga. Neki (mnogi) kratkomisleći ljudi misle da njihova slobodna volja kreira njihovu realnost. Ha ha! Hajde da se uozbiljimo. Ako je njihova slobodna volja u sadejstvu ili konjunkciji sa nekim silinama makro nivoa, to ne znači da on sam kreira tu realnost. Dakle, hajde da malo ubrzamo. Pošto odnos snaga nije fiksan u svakoj situaciji, momentu, postoje neke dominantne siline koje daju osnovni ton događanju a ostale siline participiraju ili samo statiraju, dok se odnosi snaga ne promene. To znači da su te dominantne trenutno štrčeće i njih je lakše determinisati, registrovati, uočiti. Divinatorski sistem, Tarot, ih lakše vidi i izrazi preko Velikih Arkana. A naročito preko kombinacija Velikih Arkana. Baš o tome govori ova knjiga.

   —   —–   —

Srećna Vam Prolećna Ravnodnevnica