Kategorije
Kabala

CLIX. 666 i drugi brojevi – III

Svaki broj je kružnica oko centra

Numerologija je često puta banalizovana do gluposti. Naročito ako se tvrdi da je neki broj dobar a neki loš. Ako isključimo dvadesetak brojeva, sav ostali rad sa brojevima treba svesti na poređenja. Dakle, ako reč ima brojčanu vrednost, na primer 126, to je isto kao i neka druga reč i još neka treća reč. Tu pronalazimo vezu i objašnjenja. Ništa više.

    Već sam govorio o koncentričnim kuglama oko matematičke nule kao brojevima. Ali jednostavnije je to predstaviti dvodimenzionalno. Znači, beskonačno ravna površina (Vode). Izaberemo jednu tačku u koju bacimo kamen (ili ne). To je ta matematička nula a oko nje se šire koncentrični krugovi u sve smerove, od te nule do beskonačnosti. (Teoretski do beskonačnosti, ali praktično do tačke dok postoji snaga početnog impulsa. Identično kao i kod širenja svetlosti.) Broj brojeva je beskonačan. Jer svaki taj koncentrični krug je za jedan veći od prethodnog. I tako do beskonačnosti. Svaki taj krug ima 360 stepeni i povezan je sa centralnom, nultom tačkom jer ona je u geometrijskom centru svakog tog kruga. Ako idemo po tom krugu, ili kružnici, svaki stepen ima drugačiju frekfenciju. Ali svaki je jednako udaljen od centra, znači da ima istu brojčanu vrednost. Dakle, tu može da bude puno reči koje imaju tu istu brojčanu vrednost. Ali značenja mogu da im budu ista, slična, povezana, nepovezana, različita i čak suprotna. Zato je pogrešno a priori bilo koji broj smatrati pozitivnim ili negativnim. Oni to mogu da budu u različitim okolnostima.

    Na toj beskonačnoj površini brojeva neki štrče jer su važniji, ali to je samo relativno, zbog svojeg značenja, jer predstavljaju neke magičke ili energetske instance, jer su možda, možda u specifičnom odnosu sa centrom. Možda bi trebali da istražimo odnos brojeva 111, 418, 176, 671, 666, 811 i još nke brojeve sa brojem Pi. Ili možda imaju specifičan odnos sa nekim od prvih 10 brojeva. Jer koncentrični krug sa brojem 10 predstavlja već zaključen sistem. I svaki od brojeva ima višestruka ali ipak samo uopštena značenja. Svaki broj veći od 10 već ima neke dodatne determinante. Takođe brojevi 100 ili 1000 su potpuni, kompletirani sistemi. Logično je zaključiti da što je broj veći utoliko ima mogućnost da izražava kompleksniji pojam. Ako to verbalizujemo znači da može da izražava nekoliko reči ili celu rečenicu.

    Idealno bi bilo sakupiti sve reči svih jezika na planeti, izračunati njihove brojčane vredosti svih njih i rasporediti ih po tim koncentričnim krugovima. Tada bi svaki broj već bio time anuliran jer bi na celom krugu bile njegove reči, sve njegove reči iz svih jezika i time bi dobili sva značenja. Dakle, svaki koncentrični krug bi bio pokriven po svih 360 stepeni sa nekom reči (najverovatnije). Tu bi ušli svi jezici, a suma sumarum bi to bio božiji rečnik. A izgovorom tih reči bi dobili i akustične i kolorične frekfencije. To bi bio idealni gematrijski Liber 777. Ali to je idealno. Ljudi su lenji da to urade. Kompjuteri će to uraditi jednog dana.

    Platon je rekao da je broj 5040 savršen broj. Jer je deljiv sa svim brojevima od 1 do 10. Plus sa još 12, 14, 15, 18, 20, 24, 28, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 56, 60, 70, itd.. Ali, da li možemo da zamislimo mehanizam, toliko savršen mehanizam koji ima tolike savršenosti da je u tako ‘dobrim odnosima’ sa toliko faktora oko sebe, sa toliko brojeva, sa toliko sastavnih delova u sebi i da nema nikakvih unutrašnjih tenzija. Jer svaka deljivost izražava izvesnu kominikaciju, harmoniju, unutrašnju složenost. Naše umske sposobnosti ne mogu da razumeju ni međuodnose brojeva do 1000, a kamo li veće brojeve.  Na kraju, nemamo ni potrebe da idemo dalje od 1000. Ali o tome drugi put, ako bude lepo vreme.

   —   —–   —

    Na primer broj 126. To je broj LVX-a. To je jedan od brojeva Tifareta koji u sebi sadrži Oca, Majku i Sina, J, H i V iz velike Formule JHVH. Brojčana vrednost prva tri slova je 21, a u trodimenzionalnosti to podrazumeva šest osnovnih smerova ekspanzije Svetlosti. 21 x 6 = 126. Kada bi mogli da sakupimo sve reči iz svih jezika na planeti koje imaju brojčanu (akustičnu) vrednost 126, ustanovili bi da sve te reči imaju neku međusobnu vezu čak i ako su im značenja sasvim suprotna u raznim jezicima ili čak u istom jeziku. Akustično vibracijska vredost svih tih reči će se poklapati kao što se poklapaju njihove brojčane vrednosti. Mada su sastavljene od različitih glasova (različitih slova) i u različitom rasporedu čak i ako su slova-glasovi isti, čak i ako su im značenja neskladna ili čak suprotna. Logično je za očekivati da će se pod jednim istim brojem pojavljivati reči suprotnih značenja. Sve to možemo izraziti na dvodimenzionalnom prikazu mada je pravilniji volumenski.

    Neki brojevi su specifični jer izražavaju specifičnu vibraciju i pojmove koji su u specifičnoj vezi (akustičnoj, geometrijskoj i volumenskoj i aritmetičkoj) sa centrom odnosno sa prvih deset brojeva. Oni međusobno stvaraju neku mrežu, geometrijski ili volumenski konstrukt koji specifično vibrira, bilo da pojačava svetlost centra ili celog LVX-a, bilo da deluje suprotno tome. Na primer, broj 666 stvara zanimljiv konstrukt sa brojevima 111, 108, 36 i 6. Volumeskom analizom tih brojeva kao i značenjem korespondentnih reči u mnogim jezicima, nužno bi se pokazala smislena i mnogostruka veza.

    U volumenskoj predstavi brojeva možemo zamisliti beskonačne kugle sa puno slojeva jednog oko drugog kao što je i brojeva beskonačno. I u tu i takvu kuglu možemo ukalkulisati sve reči svih jezika svih naroda na planeti. Što su brojevi veći znači da izražavaju i cele rečenice i cele knjige. Itd.. To je apstraktna predstava ali smislena. Isto tako kada je Mendeljejev imao prvu predstavu Periodnog sistema to je takođe izgledalo krajnje apstraktno.

    Kod svih ovih analiza moramo uvažiti i homonime i sinonime. To su uglavnom pravopisni i književni termini ali mogu biti veoma zanimljivi za kabalu. Odnosno u kabali možemo da im damo dodatni smisao. Sinonimi su reči različitog oblika (a često i od različitih glasova i slova) i najčešće drugačije brojčane vrednosti, ali istog značenja kao neka sasvim druga reč. Homonimi su reči istog oblika, istih slova, istih brojčanih vredosti ali različitog značenja. Da bi se među njima ipak pokazala neka razlika obično je tu drugačiji akcenat što automatski menja i akustičnu vibraciju i akustičnu vrednost a samim time i brojčanu i koloričnu vrednost. To je najviše prisutno u hebrejskom i arapskom jeziku.

   —   —–   —

    Broj 418 je broj Formule Abrahadabra ali to je i broj savršenog Malkuta. A ako je Malkut savršen znači da su i svi ostali sefiroti savršeni, prohodni, osvešteni. Jer bez njihove savršenosti ni Malkut ne može da bude savršen. Otuda je i broj 418 broj samadija. 418 je broj Magusove kuće a Malkut je kuća. Kuća je Bith, slovo Magusa, ‘broj  čoveka, i ime tvoje kuće 418’, Liber AL. To da je to broj Malkuta se najbolje vidi na Shemi 231 Vrata.