Kategorije
Kabala

XLII. Guf – fizičko telo i ograničenja koja ono nameće

(Deo poglavlja iz knjige Kabalistička struktura mikrokosmosa, poglavlje o Gufu – fizičkom telu)

    Svaka reč, svako slovo (glas) i svaki broj, su manifestacije (inkarnacije) boga. Isto tako svaka materijalna stvar je manifestacija, predstavnik (nekog) boga. I ako znamo sve stvari, bića, možemo da izračunamo i broj tog bića, te stvari, i tako utvrdimo kojem bogu pripada, kojeg boga je predstavnik (inkarnat) u materijalnosti. Prva budistička skanda, Nama-Rupa, znači Ime i Oblik, što znači da za percepciju, pojmovanje, te dve komponente nužno idu zajedno. Ali pošto su predstavnici boga na nivou Gufa, nužno u sebi u izvesnoj meri sadrže i više skande.
    Staroegipatski ceremonijal balsamovanja je imao za cilj da očuva Guf i da se time pomogne da se po smrti očuva i Ruach umrlog. Jer ako se očuva Guf lakše je da se i Ruach očuva i time se dostiže cilj – a to je večni život faraona. Naravno da se time olakšava i prolaz kroz Sudsku Dvoranu, time se spreči da Sebek rastrga telo      umrlog, drugim rečima spreči se razgradnja na oba nivoa. Guf se očuva balsamovanjem čime se očuva materijalni nosioc Ruach-a a samim time i Ruach. Nefeš je mnogo teže očuvati jer ako bi očuvali i Nefeš onda u tom slučaju ne bi ni smrt usledila. Uloga raznih talismana i amuleta je da u izvesnoj meri očuvaju Nefeš, mada je njihova glavna uloga da pomognu Ruach-u u Sudskoj Dvorani da odigra ulogu na pravi način i da svojim prisustvima ubede sudije (razne bogove) da je um umrlog uravnotežen i kompletan, da pomognu pokojniku da zna pravilne odgovore na sva pitanja, da zna njihova imena (od bogova) i tako prođe kroz sve ispite. Oni su tu da što više anuliraju Apepa. Zanimljivo da su to samo amuleti, materijali a ipak imaju funkciju i na nivou Ruach-a. Naravno moramo da uvažimo i ulogu sveštenika koji sve to animira.
    Kako percepira Guf, ako uopšte percepira? Tako što mu nešto spreči kretanje i to fizičkim dodirom, toplotom, magnetizmom. I to je dodir. Ali pitanje je da li je to percepcija Gufa? Jer i Nefeš isto tako percepira. Isto samo na finijem nivou. Kada primeti da mu nešto sprečava, ometa njegov ustaljeni protok energije. Time registruje a u zavisnosti da li ta nova senzacija olakšava (pospešuje) ili otežava (onemogućava) njegove tokove, zavisi da li je to percepirano, prijatno ili neprijatno. Nefeš je ustaljeni tok, splet, konstrukt energije. I on ima tendenciju da takav ostane, znači i on ima tendenciju inertnosti (kao i Guf) i ako nešto izvana hoće da ga menja, čak i u njegovo dobro ili protiv njega, on na to reaguje. Bori se (opire se) ili uživa. I sve se to percepirano prenosi i na Guf i na Ruach. Ali Nefeš je finiji od Gufa i sve te senzacije su nevidljive ali su evidentne, postojeće. Na primer miris koji je nevidljiv ali postoji i sve vrste zračenja astrala a koja sve Nefeš registruje. Nefeš je inertan (sa pozicije Ruach-a) i ne može da predvidi (kalkuliše). On je svoj zatvoren sistem. Nije kreativan osim u oviru svojih već postojećih funkcija. Njegova akcija je samo reakcija na vanjski podražaj. On je sastavljen od mnogo ‘jednosmernih’ energija ali je ipak fluidan i sličan anđelima. Guf je isto takav mehanizam ali sastavljen od mnogo jednosmernih i inertnih energija ali koje zajedno tvore savršen mehanizam koji je inertan. Ta dodatna limitiranost Gufa je determinisana i nama poznata kao fizičke osobine, težina, oblik, hemijski sastav kao i međusobni odnos tih komponenti.
    Ruach ima mogućnost kreativne samoinicijative, samoodlučivanja. On može da menja i da se menja (u okviru svoje sfere), ali ako ima instrumente, grublja oruđa (Nefeša i Gufa) može da menja i svet oko sebe. Njegova percepcija temelji na svemu onome što percepiraju Nefeš i Guf i onda on to imenuje, prepozna i zaključi šta je to i kakva je to senzacija. I na osnovu memorije (za koju ima sposobnosti) on zaključuje šta je to a na osnovu logike može i da predviđa, kalkuliše. On percepira na osnovu prepoznavanja. A ako mu se pojavi neki nepoznati koncept i on se ponaša tada kao i Nefeš. Samo prvi put, ili više puta. Sve dok to nekako ne ukalkuliše u svoj sistem. I tako se Ruach razvija, povećava, menja. Jer je finiji od Nefeša i zato ima tu mogućnost. Ali da bi delovao potrebni su mu Nefeš i Guf jer mu daju sredstva (oruđa) i hranu (energiju).
    Fizičko telo i ono na telu je Malkut. Malkut je rezultanta svih sefirota. Znači telo (izgled, oblik, očuvanost i sve ostale karakteristike) su rezultat svih viših sefirota. Drugačije rečeno, na Gufu se sve vidi, sve piše. I ako znamo da čitamo kada samo vidimo čoveka, njegov Guf, treba da znamo sve o njemu. Jer sve piše. On to ne može da sakrije. Na osnovu Malkuta možemo da vidimo koliko mu je prisutan koji sefirot, koliko je zastupljen, uravnotežen.
    Guf je efektan i efektivan sve dok ima, odnosno samo kada ima u sebi dovoljnu količinu astralne energije, dok ima dovoljno Nefeša u sebi. Drugim rečima to je merilo da za neko biće kažemo da je ‘živo biće’. Što ga ima više to je efektniji, delotvorniji. A kada ima dovoljnu količinu Nefeša tada postaje u jednom momentu živo biće, takoimenovano. A kada dostigne dovoljnu količinu Ruach-a tada postaje čovek. Svaki predmet je Guf ali nije svaki predmet takoimenovano živo biće, a još manje ih je koji su homo sapiens. Svaki talisman je Guf, ali samo posvećeni i napunjeni talismani su sa Nefešom i jedino su oni delotvorni. Bez obzira koja Staza Mudrosti dominira tim Nefešom ili koja ga uglavnom sačinjava, odnosno čiji je talisman. Ako uništimo talisman, time uništavamo materijalnog nosioca i Nefeš se rastvori na sastavne delove ili ako je jednostavan onda se energija njegovog Nefeša vrati svojoj Stazi Mudrosti. Isto je i sa čovekom ako je ubijen, odnosno ako mu je u velikoj meri oštećen Guf, nosač Nefeša, tako da taj Guf više ne može da drži na okupu sve energije Nefeša, onda se Nefeš rastvara i sledi smrt. Zato je za trajnost neke magičke operacije važno da postoji materijalni nosač koji je po mogućnosti i magička veza. To je važno i za uspešnost operacije.
    Guf je ogledalo, izraz Ruach-a i Nefeša. Znači i odelo na čoveku je njegov Guf i time pokazatelj profinjenosti i nivoa Ruach-a. Guf je fizički hram duha. Kakav je hram, kako izgleda, kako je uređen, čist i obučen takav je i duh, bog koji živi u njemu. Na fizičkom nivou se ipak sve vidi. To je ono – kako je gore, tako je dole! Guf utiče na nefeš i Ruach na bezbroj načina, ali uzmimo za primer onaj uticaj koji se dešava svakog dana, svake minute. Ono što pojedeš to i jesi! Dakle, kakva je hrana takav je i um. Ako previše jedete, ne samo telo nego i um će biti trom i lenj. Poznata je izreka da prazan želudac više misli. Ako jedete hranu koja ima previše začina to će uzrokovati da je um previše nemiran, impulsivan. Alkohol će učiniti da je um bez oštroumnosti, bez lucidnosti, itd..