Kategorije
Tarot

URAVNOTEŽENOST – VAGA

Sve se uvek meri u saldo karme, čak i (ne)odgovornost i poštenje

    Potpuna uravnoteženost je nemoguća jer je to apsolutni mir, statika. A da bi se odigravala dinamika potebne su razlike potencijala, neravnoteže i njihovo uravnotežavanje i tako dalje ad infinitum. To je preduslov dinamike i evolucije. Mada je na ovom Adutu predstavljena ravnoteža, to je idealno stanje kojemu se teži, ali kojemu možemo samo da se beskonačno blizu približimo. A čim upotrebimo reč ravnoteža, to podrazumeva (barem) dva faktora koji su u nekakvom odnosu, vezi, saradnji i koji su komplementarni i nerazdvojni. Baš to predstavlja 

ATU VIII - Uravnoteženost
Uravnoteženost – Vaga

ovaj Adut. Otuda korespondencija sa sedmom astro kućom koja uravnotežuje prvu, i obratno. Sedma kuća predstavlja partnera, onog drugog, drugu stranu, drugu polovinu, ali retko se naglašava da sedma kuća (barem delimično) u sebi sadrži, nosi i prvu kuću. To je jasno predstavljeno na ovom Adutu. Oba faktora su tu u harmoniji. To je prava reč jer ravnoteža je statičan pojam a harmonija je trajan, dinamičan pojam, to je dugoročna trajna ravnoteža koja u sebi podrazumeva mala odstupanja od ravnoteže bilo u jednu ili u drugu stranu. Pošto je harmonija cilj kojemu se teži, ova predstava izražava potpuno uravnotežena dva faktora, opozicije, što podrazumeva odsustvo napetosti, nezadovoljstva, dakle ovo je kao isečak iz harmonije. Ravnoteža može da se izrazi na bezbroj načina ali stari astrolozi su izabrali baš predstavu vage sa dva tasa. Ne bez razloga. Baš zbog mogućnosti lakog izlaska, odstupanja iz te ravnoteže na bilo koju stranu a da je istovremeno savršeno jasno i vidljivo da su obe strane, oba faktora jednaka po potencijalima, kvalitetima, mogućnostima, itd..
    U divinacijama ovaj Adut često može da bude personalizovan i u tom slučaju to nije samo ‘osoba sa druge strane stola’ ili druga polovina nego se to pokrivanje širi i na osobe čije su karakteristike tačnost, preciznost, disciplina, strogost, preciznost apotekarske vage. Kod njih nema ‘približno’ isto kao što to mogu da bude saturnovski tip žene, stroga ali dobronamerna, profesorica, kao što su to naravno i pravne osobe a naročito sudije. Ipak, praksa je pokazala da se ovaj Adut uglavnom odnosi na ženski pol kao što se prva kuća nekako a priori podrazumeva da je to muški pol (zbog vladara Ovna i Vage) mada u stvarnosti ne mora da bude tako. Ako nije personalizovan, ovaj Adut čak predstavlja i poslovnu stranu partnerstva, pregovore, pregovaranje, razmene mišljenja, ideja, usklađivanje, itd., naravno kao i sudove. Tu je naravno i brak kao institucija, nešto ozakonjeno, legalizovano u javnosti a može da bude i javnost uopšteno, javna stvar. Svaki zakon je javna stvar koja se odnosi na sve. ’Pred zakonom su svi jednaki’, što znači da su mu svi ispostavljeni. Od aspekta tog Aduta može se videti stav javnosti do subjekta, jer u tom slučaju je jedna strana vage subjekat a druga strana sagovornici, javnost, oni kojima se obaća i sa kojima je u nekom odnosu. Isto tako poznat nam je simbol pravde, Justicije, vaga.
    Možemo na ovu silinu univerzuma gledati i samo kao na preciznost, tačnost u opštem i konkretnom smislu. Tu je neko upoređivanje i pokušaj izravnavanja ili barem pokušaj determinisanja razlike među njima i samim time određivanje međusobne kompatibilnosti. U Vagi je egzaltiran Saturn, planet karme, dugoročno gledano najprecizniji merilac svega i sudija svega, a karma se uvek meri dugoročno, inkarnacijski, plus sam Saturn, Hronos je vreme. Zato je vaga simbol sudstva, nepristranosti, zato je osoba na Adutu prikazana, zamaskirana kao Justicia. Pravda je spora, ali stiže!
    Ipak i pored dominantne zodijakalne frekfencije znaka Vage, kod ovog Aduta moramo uvažiti i to da je vladar Vage Venera. Zato je ženska figura nosilac pravde, delilac pravde, što ovoj figuri-predstavi daje i većinu ostalih ženskih atribucija. Osim toga, ovo je simbol egalizovanosti i legalizovanosti bilo o čemu da je reč. Ako se radi o ljubavnim ili emotivnim pitanjima to može da bude saradnja ali ne i strast. Za strast su potrebne razlike potencijala koje se anuliraju a ovde je toga manje. To je pre uhodan brak. Ali ovo je i najbolji simbol emancipovane žene koja se je izborila za svoja prava, za ravnopravnost.
    Ako je pitanje poslovne prirode onda je to otvoren razgovor, dogovor, pregovori koji mogu ali i ne moraju da uspeju, ali barem se razgovara sa prilično otvorenim kartama i u skladu sa pravilima. Snositi posledice (i dobre i loše) svojih radnji, odluka, zatim dobro vođene poslovne knjige, poštene pogodbe, žeti ono što si posejao. Veoma dobar signal za diplomaciju. Osim toga, ovaj Adut, kao i uravnotežene terazije aludira na objektivnost, ličnu odgovornost, svoj odnos do drugih i naročito svoja prava i obaveze. Na oboje treba misliti ako hoćemo harmonične odnose. Istovremeno je to i najslabija tačka ljudi u znaku Vage – prava i obaveze i odgovornost. To je tako zbog karakteristika Venere, ali tu je Saturn da to koriguje.
    Ova frekfencija uvek stimuliše da se na predmet rasprave gleda objektivno i trezno i da se preuzme sopstvena odgovornost. Isto tako je tu upozorenje protiv jednostranih poteza, odluka, protiv zanemarivanja mišljenja i suda drugih upletenih. U saradnji je spas, zajedno smo jači. Kod svega toga treba biti svestan da čovek može i treba da je uravnotežen sa drugima, okolinom, partnerima ali isto tako može i treba da bude uravnotežen u sebi, u svojem umu, što znači da se oslobodi raznih dogmi, skrupula, obzirnosti, koncepata koji u njemu samom stvaraju napetosti, tenzije. Jer ako takve tenzije postoje unutar subjekta one će sigurno uzrokovati ekvivalentne tenzije u odnosu do drugih.
    Vaga uvek, uvek meri, upoređuje težinu istine kao i težinu neistine, količinu snage ili slabosti, intenzitet emocija ili u plus ili u minus, intenzitet poštenja ili prezira, novčani saldo u plus ili minus, itd., itd., ukratko sve. Sve se može izmeriti i uporediti i sve se može izraziti u nekoj mernoj jedinici. A sve zajedno je saldo karme. A karma je samo spisak neravnoteža. Dakle svako parcijalno vaganje je na izvestan način vaganje nekog aspekta karme. Toga treba biti svestan uvek kada se pojavi ovaj Adut. Zato je Vaga korespondentna sedmoj asto kući, ogledalu, parametru i partneru prve kuće.
    Ovaj Adut takođe daje predstavu idealne žene! Ona je i partnerica, ljubavnica, ženstvena (sedma astro kuća), ona je obrazovana, stroga, odgovorna (strogi Saturn), ona je majka (kabalistički Binah zbog Saturna), ona je emancipovana i diplomata (sedma kuća). Predstave idealne žene u ovoj danas još uvek srednjevekovnoj mislenosti o ženi je sasvim drugačija od ove ali to govori koliko još trebamo da saznamo o svojoj prirodi i čega sve treba da se oslobodimo iz svoje mislenosti. Zato nije retko da se ljudi boje ovakve žene!