Kategorije
Kabala

CXV. Tekst iz knjige “Staze” – Staza Samekh

Drvo Života sa svojim sefirotima i stazama je u stvari konstrukcija i konstitucija ljudskog bića. Kod svakog čoveka se to malo razlikuje. Spoznavanje i osveštavanje staza i sefirota je postepeno spoznavanje osnovnih zakonitosti po kojima teče život homo sapiensa na Zemlji. Dakle, sve staze svi ljudi imaju u sebi ali toga nisu svesni i zato podležu raznim ‘bočnim vetrovima’, dogmama, zabludama, lažnom moralu, religijskim dogmama, ideologijama, lažima, itd.. Zbog svega toga ne znaju svoje mesto, ne znaju smisao svojega postojanja i otuda sva lutanja i svi problemi u životu. Nema boljeg studija za spoznavanje sebe od studija Drveta Žiota. Svi procesi u umu čoveka se mogu izraziti, predstaviti, imaju svoje ekvivalente u cirkulaciji energija po Stazama na Drvetu Života. I obratno. Dodatnim osveštavanjem i aktiviranjem tih protoka odgovarajuće se menja i rad uma čoveka, software-a. A a bi mogli da sopstveni software imamo pod kontrolom moramo da spoznamo komponente tog software-a, a to su Staze i sefiroti.

Sledi tekst iz knjige „Staze“ – Staza Liber Samekh

Ako gledamo i idemo iz Netzaha i Hoda ka Tifaretu, to je koncentracija misli, a ako gledamo iz ta dva sefirota ka dole, to je sužavanje, sakupljanje, fokusiranje energije, zgušnjavanje i ogrubljivanje energije u Jesodu, korak ka materijalizaciji. Zgušnjavanje i smanjivanje volumena. Ali i lagano sužavanje svesti kao kod padanja u san. Ako je koncentracija misli (Tifaret) bez puno rasipanja kalkulisanjem (odliv prema Hodu) i bez nepotrebnog hedonizma (odliv prema Netzahu), tada je puno energije koja se spušta po stazi Samekh ka Jesodu. Odnosno to je realno najbolji plan, razvoj, tok događaja. Tada Jesod dobija najviše energije, mezle, kao kada je pun Mesec i najbolje i najbrže se materijalizuje u Malkutu. Ali ta meandriranja energije po svim stazama i kroz sve sefirote su nužna da bi se dobila potrebna raznovrsnost u Kraljevstvu, Malkutu.

Po stazama Tzadi i Riš Jesod dobija želje i potrebe a po stazi Samekh dobija smisao. Ali to je nedovoljno da bi sam odlučivao zato je to na nivou nagona i snova. Najviše zahvaljujući stazi Samekh Jesod čoveka je baš to, inače bi bio nivo nižeg evolutivnog bića. Zahvaljujući baš toj stazi čovek se seća svojih snova. Što je ’jača’, prohodnija, sve više će se sećati svojih snova, ali i sve češće će postavljati pitanja smislenosti za što više stvari i događanja. Što je ’jača’ staza Samekh čovek je bliži svesti o bogu u sebi ili o svojoj božanstvenosti. Isto tako Tifaret je baš Tifaret jer preko pet staza dobija odozgo sve što mu je potrebno da bi bio Tifaret a ključna staza je Gimel.

Uvek kada govorimo o stazi Samekh, nekako spontano gledamo smer ka gore, zanemarujemo put mezle ka dole. Možda zato jer ta staza nije na Plamenom Maču. Ali to ne znači da tu ne postoji involutivni tok i po njoj. Ta staza je u oba smera pozitivna i uravnotežena. Staza Samekh je samo grublja staza Gimel, tu je dvojnost malo očitija, nije paradoksalna, nije oksimoron kao na stazi Gimel. I dalje je tu jedinstvo ali se razlikuju oba sastavna dela. Ispod Jesoda na stazi Tau je jasna ne samo dvojnost nego multipluralnost, mada je tu već jasna determinisanost jednim polom.

Svaku stazu na Drvetu Života je moguće ’destilovati’ na sastavne delove, odnosno secirati je, secirati njen deo na osnovu blizine (ili udaljenosti) od jednog ili drugog sefirota. To naročito važi za staze srednjeg stuba, dakle Gimel, Samekh i Tau. Važi i za ostale staze ali najviše smisla i koristi je ako tako analiziramo ove staze. Svaka pozicija na tim stazama je neki oblik ravnoteže nekih opozicija. Na stazama Tau i Samekh su nam uglavnom poznate te opozicije kao i termini kojima se one izražavaju, predstavljaju. Ali na stazi Gimel je puno tih (uravnoteženih) kontradiktornosti za koje psihologija a ni lingvistika još nemaju ni termine. (Možda je to jedan od razloga, ili možda čak i posledica, da je stanje samadija tako slabo i nepotpuno objašnjeno tokom istorije). Često je to slučaj i sa stanjima svesti ove staze. Na primer tačka gde se seče staza Samekh sa stazom Pe je tačka, stanje, oksimoron, kojega možemo imenovati praktični hedonizam. Svesni smo ga. Iznad te tačke je samo nivo osveštenosti viši, više pod kontrolom, a niže od te tačke je manje osveštenosti, manje pod kontrolom. Odnosno grublji je i bliži ‘praktičnom seksu’, Na stazi Tau je te osveštenosti još manje i determinišemo je na osnovu staza Šin i Qof. Naravno, i na osnovu sefirota Jesoda i Malkuta. Staza Gimel je najzahtevnija jer tu su oksimoroni nepoznati i svi su izrazi samadija. Na primer tačka gde se Gimel seče sa Daleth je oksimoron, samadični oksimoron koji se zove strastvena aseksualnost. Na sličan način gledamo svaki nivo tih staza. Dakle, jednostavno povučemo horizontalnu liniju na izvesnoj visini, izvesnom nivou i tu visinu analiziramo u celom preseku. Na osnovu levog i desnog sefirota, leve i desne vertikalne staze i na osnovu gornjeg i donjeg sefirota i blizine-udaljenosti tog nivoa od oba sefirota. To je slično analizi dijagrama Fe-Fe3C u metalurgiji, gde se može uzeti u analizu bilo koji momenat u procesu i analizirati kvalitet čelika.

Na taj način na ceo srednji stub možemo gledati ovako:

Tau – sve u jednom,

Samekh – dvoje u jednom (tendencija ka tome),

Gimel – dvoje je jedno, jedno u jednom (realizovano).

Sve su ovo oksimoroni. Samekh je nadgradnja od Tau, a Gimel nadgradnja Samekh-a. Samekh je put do samadija, korak do samadija. Tifaret je samadi. Gimel je samadi i nadgradnja samadija. Tifaret je rezultat tendencija staze Samekh a Gimel je daljnja nadgradnja toga. Prvosveštenica je rezultat i nadgradnja težnji polova u Veštini a što je dostignuto u Tifaretu, ali i dalje sa jasnom distinkcijom. U Tifaretu su to androgin i ginander.

Najbolji taoistički rezon koji izražava Istinsku Volju je – tu smo da se učimo i da uživamo. U toj izreci su afirmisani sefiroti Hod i Netzah, učenje i uživanje, korisno sa prijatnim. Ako su ta dva sefirota uravnotežena tada je staza Fe prohodna, savladana, nema nereda, nema napona ni potrebe anuliranja tog napona i put ka Tifaretu (I. Volji) je otvoren. Ostaje samo da se sprovode te dve aktivnosti – učenje i uživanje. Samim time je i staza Samekh prohodna. Telema govori – budi jak! Znanje je moć. Ali telema jednako propagira i hedonizam. Dakle sve je tu. Sve je to dodatno izraženo stazama Ain i Nun i njihovim položajima. Ain je škola života a Nun je hedonizam čak do smrti. Plus te tiri staze oblikuju ka gore usmerenu strelu. U praksi bi to izgledalo da se svaki dan, bez obzira na situaciju, zapitamo – šta danas treba da se naučimo iz ove situacije i kako da uživamo u tome. Jer sve to je moguće i sve to je baš tu zbog toga.

Jedan od vizualnih simbola ove staze je srce, mada je to veoma pojednostavljeno rečeno. To su dve elipse koje su na dnu spojene i tako stvaraju formu srca. Uspinjanjem po toj stazi one se sve više prožimaju i postaju međusobno uravnotežene i identifikovane u Tifaretu. Ali ta ravnoteža je lako narušiva. Zato se dizanjem po stazi Gimel one sve više međusobno identifikuju do totalne međusobne anihilacije u Keteru. Tako Sve, Malkut, postaje Jedno, Keter. Ovo relativno uravnotežavanje i ’relativno ravnopravno’ sjedinjavanje vodi do stanja – Ničega previše, kao što piše u Delfima. I naravno, ničega premalo. A tek to i samo to je nivo Tifareta.

Ako na Drvetu Života na nivou iznad Jesoda a ispod Hoda i Netzaha povučemo horizontalnu liniju, vidimo da sečemo pet staza. Stazu Samekh koja je uvek u sredini i još četiri staze koje involutivno gledano ’vraćaju’ na srednji stub uticaj mezle, ili evolutivno gledano ’odlaze’ sa srednjeg stuba. To samo znači da staza Samekh u sebi sadrži i karakteristike koje su rezultat staza Šin i Qof kao i rezultante staza Riš i Tzadi. Ako idemo nešto iznad, dakle iznad sefirota Hoda i Netzaha a ispod Tifareta, to je već nivo kojega kabalisti nazvaše Paroket i to je ulazak u Svetilište. Naravno da se podrazumeva da se putuje po stazi Samekh. Jer jedino tada se Svetilište otvara. Onome ko dovoljno dugo (i glasno) kuca.

Najkraća i najtačnija definicija ove staze je ’kreiranje i pravilno tumačenje snova’ što objašnjava i involutivni i evolutivni put. Tifaret (Sunce) direktno daje svetlost Jesodu (Mesecu). Isto tako Jesod (Mesec) daje dobru bazu, Nefeš, za Tifaret (Ruach).