Kategorije
Kabala

V. Teorija i praksa

Kako drugačije osim kabalom stvoriti nove ljude, kvalitetnije, drugačije, veće, slobodnije, većih intelektualnih potencijala? Možda klasičnim obrazovanjem ili vatikanskim dogmama? Takav edukativni sistem je doveo civilizaciju do ruba propasti. Kako osim pomoću kabale da uopšte shvatimo u čemu je problem i kako da ga se latimo? Ima li nauka možda odgovore na pitanja šta je to um, šta je to svest, šta su to nagoni, zašto ćelije tkiva uvek rade da rana zaraste? I pored sveg znanja nauka nema potpune odgovore na to. Samo zbog pristupa i vladavine ne-znanja. Zašto su ljudi nesretni? Odgovor je u Drugoj Budinoj Plemenitoj Istini – Uzrok patnje je ne-znanje! Dakle, moramo da priznamo šta sve ne znamo i da je toga puno. Dakle treba menjati pristup. Nauka je najveće korake napravila kada se približila kabali.

Čak i ovo što vam sada govorim, ili možda neka praktična uputstva, i to je teorija. Praksa je kada vi sa vašim umom i vašim telom počnete barem 10 minuta na dan da razmišljate o nekom stanju svesti. 10 minuta! 5, 3 ili 2 minute! Ali da tokom te dve minute ne razmišljate ni o čemu drugom osim o tom stanju svesti. Ili da ste bez misli! Pazite, nije baš lako! Nema ništa teže od toga. A sutra nastavite minut duže. Ili barem 10 sekundi duže. Ako možete. I tako svaki dan. Gradacija. Tek to je praktična kabala. I onda vidite da je to slično jogi. Da je to u stvari zahtevna Dharana. (Ali ne zaboravite da su sve Lojoline vežbe u stvari samo zahtevne Dharane!). Ili pokušajte sa vežbom da odmah idete u centar Tifareta i pokušajte da barem par minuta, 2 ili jedan minut ne mislite (na) ništa. To je još teže. Teško je ništa ne misliti! Tek to je praktična kabala. To je uvod. Kontinuitet i gradacija. Bez smisla je vežbati nekoliko dana a onda preskočiti dan ili dva i onda sledeći dan da bi se sve to nadoknadilo vežbati trostruko više. To je više štete nego koristi. To je kao kada malo dete ne hranite nekoliko dana a onda nakon toga mu date (naterate ga) da pojede trostruko više nego što mu je potrebno i što je sposobno da pojede.
Zašto su kabali potrebne praktične vežbe?

Iz više razloga. Kabala nudi put do prosvetljenja. Zašto ga ne iskoristiti. Još naši daleki pretci su znali da je u takvim uzvišenim stanjima svesti najbolje misliti na boga. Znanje samo po sebi nije dovoljno. Potrebna je upotreba tog znanja, potrebne su konkretne promene u sebi, iskustvo iz prve ruke! Samo znanje i čitanje od nas čini da smo istoričari i teoretičari kabale. Takvih je i tako previše. 98% od svih koji se zanimaju za kabalu. Drugi razlog je da jedino sa vežbama možemo da se oslobodimo balasta u umu, koji je u stvari gomila netačnih, nepotrebnih, suvišnih, prevaziđenih ideja, koncepata, itd.. Sve to koči i ograničava a da toga često ili uopšte nismo svesni. Samo praktičnom vežbom se to otklanja. Bilo da je to Dharana ili ritual.

Nekoliko temeljnih postavki:
1. Sve se dešava po zakonu nužnosti – kada se pojavi kritična masa energije!
2. Svaki koagulat je rezultat ogromnih sila, faktora, komponenti. Taj sastav određuje karakteristike i ponašanje koagulata. Prilikom kontakta dva koagulata dešava se preplitanje svih tih sastavnih faktora na višim nivoima. Ukratko, to je kontakt uzroka i posledica na nevidljivom i vidljivom nivou, istovremeno.
3. Dakle, svaki materijalni koagulat je predstavnik neke siline univerzuma. To je energetski koncentrat. Međuodnosi tih koagulata ili međuodnosi tih korespondentnih silina univerzuma su prikazani u mitovima.
4. Svi mitovi svih mitologija imaju smisao i to je njihova jedina funkcija da prikažu dinamiku tih odnosa. Dinamika svih tih mitova se dešava i danas.
5. Poznavanjem korespondencija moguće je uticati na scenario događanja u materijalnosti.
6. Fizikalni zakoni su samo odraz, suženi odraz mentalnih i astralnih zakona, odnosno pravila i mogućnosti na astralnom i mentalnom nivou. Zato fizika, hemija, mehanika, itd., su samo ekvivalentni i logični pokazatelji pravila koja važe na astralu i mentalu. Ograničeni, suženi, ograničeni materijalom i prostorom, itd..

Bez kabale nije moguće razumeti ni osnovnu rečenicu iz hrišćanstva koju svi ponavljaju kao hipnotisani a pojma nemaju šta to u stvari znači. Oni kažu – Isus je na sebe preuzeo sve grehe sveta i time spasio svet! Halo?! Ko je ovde lud? Ima li neko barem malo sive mase? Da je tako mi bismo sada bili u raju! Ali vidite da nismo! Pre bih rekao suprotno! Ako je svaki drugi čovek saobraćajac koji pokazuje gde je put za raj, to znači da ima puno putnika za raj i da smo daleko od raja.

Isus se je prihvatio svakog tipa greha ali samo za sebe, u svojem svetu, u svojem sistemu i on ih je za sebe uspešno anulirao i time spasio sebe. A sve to govori o nivou Tifareta, ali Tifareta od Isusa. To da i drugi mogu od toga da imaju koristi, to je drugo. Za Isusa nevažno. Jer on nije preuzeo tuđe grehe. Jer to teško da je i moguće. On je indiferentan do svih drugih i njihovih grehova ako je stvarno dostigao nivo Tifareta. Ali tumači te religije su prikazali Isusa kao da mu nije svejedno do drugih, i to da mu toliko nije svejedno da je umro zbog i za druge! Nonsens. Pa ako njemu nije svejedno do drugih onda on uopšte nije dostigao nikakav nivo postignuća, samadija, onda se on uopšte ni po čemu ne razlikuje od najobičnijeg smrtnika! Time su degradirali njegovo postignuće. To je mesto gde su pali. Naglasili su altruizam na štetu egoizma i otuda je hrišćanstvo žalosna religija koja nije otišla daleko od prve Budine Plemenite Istine.

Kategorije
Kabala

II. Još o brojevima

U praksi vlada jedno mišljenje da je velike brojeve teže kabalistički analizirati a tu se misli na brojeve veće od 1000. Veći broj znači da je entitet kojega predstavlja, dakle energetski sistem, veći, sastavljen iz više sastavnih delova, ili je intenzitet tih sastavnih delova veći. Ali većina velikih brojeva ima izvestan nivo savršenosti i specifični oblik nesavršenosti. I kod velikih brojeva mi u stvari analiziramo taj tip i nivo nesavršenosti, tak otklon.

Uzmimo na primer jedan četvorocifreni broj, neka to bude 2491! Počnimo sa ovih 2000. To su dva Velika Alefa. Velik Alef dva puta, dva puta Sve, dva puta Savršeno. Sve je Jedno. ‘Savršen i Savršen su jedan Savršen, a ne dva. Ne, Ništa su.’ Znači do te tačke, tu bazu, tu osnovu možemo isključiti, bar za sada, jer je savršena, u sebi uravnotežena. Dakle gledamo na sledeći način: 2000 + 400 + 90 + 1. Usmerimo se na preostalih 491. Reči iste brojčane vrednosti su:

To oima – bes, ljutina (starogr.)

O kapnos – dim, para (starogr.)

H eorte – praznik, svečanost (starogr.)

AMNT – hraniteljica, dojilja (hebr.)

MAKLT – nož (biblijski) (hebr.)

Zaključujemo da je tu neki naboj ali u oba smera, i kao ljtina i kao veselje, svečanost. 491 = 365 + 126, vidimo dva puta brojeve Svetlja, Sunca i LVX! Dakle ekspanzija sigurno. Nož je uvek terajuće oružje. Do sada zaključujemo da je neka ekspanzija, širenje, nešto veliko ili tendira velikom.

400 je Univerzum – sve – opet nešto sveobuhvatno, trajno, celina, jedan od izraza Savršenog. Pogledajmo etimologiju reči universum. Jedini način, jedina strana, jedinstvenost!

Xenos gaia – inostranstvo (starogr.)

Theo-gennes – božijeg porekla (starogr.)

Didaskalion – znanje, nauka (starogr.)

Ta themethla – temelj, osnova, baza (starogr.)

Kath-olos – sav, ceo (starogr.)

NNŠ – približiti se (hebr.)

Tu bi našli još puno sličnih pojmova po značenju. Sve te korespondencije moraju biti u skladu ili barem da nisu u suprotnosti sa ostalim faktorima ako želimo da ih uvažimo u finalnom zaključivanju. Jer svi brojevi veći od 400 u sebi imaju sve ovo ali ih ne uvažavamo uvek

91 – AMeN – neka bude, Amen (hebr.)

Amelei – zaista, sigurno, naravno (starogr.)

IHLVM – dijamant (hebr.) kao najsavršeniji ‘neživi’ božiji predstavnik u materiji, i još puno, puno drugih korespondencija. Dakle zaključujemo da je tu nešto stabilno, trajno, vredno, maktub.

90 – Pi – puna vrednost slova Marsa – energija, snaga,

Tz – slovo Cara u Tarotu, kuće Marsa – dakle moćni kralj, itd., itd..

Car je centar, odnosno politički epicentar, njega svi znaju.

1 – Jedno, centar, početak, izvor. Car je jedan.

Zaključujemo da se ovde radi o nečemu što se proteže svuda, od Svega do Jednog i obratno! Nešto jako poznato, trajno, energično, svetlo, pozitivno, jer nigde nijedne asocijacije nečega negativnog, mada bi se uz mnoge navedene brojeve našle i negativne korespondencije. Ali te negativne korespondencije nisu u sadejstvu, u manjini su a puno puta je naglašeno savršenstvo svega.

Ovaj broj nema ni kvadratni ni kubni koren, deljiv je jedino sa 47 i 53, što je karakteristika većine brojeva preko 1000. Dakle, naš broj je umnožak dva nedeljiva broja. Zato je malo brojeva preko 1000 zanimljivo za aritemtičku kabalističku analizu. 2491 = 1000 + 1000 + 426 + 65 = 2000 + 365 + 126 = 2000 + 380 + 111 = 1480 + 1011 = 1840 + 1101, itd., ali na ove kalkulacije se ne možemo puno slanjati. Ovome možemo dodati još nekoliko pristupa, na primer analize u kontra smeru, dakle brojeve 1942 ili broj 194.

Probajmo na kraju da sastavimo neku rečenicu od više reči koja će imati bruto tu brojčanu vrednost. Sasvim slučajno, u starogrčkom jeziku, rečenica Kleos ourano sterizon koja znači – slava do neba – ima tu brojčanu vrednost! Ali moramo da znamo da su svi veliki sistemi složeni, sistemi od puno sastavnih delova i zato su ‘ranjivi’, zato gematrijski nisu toliko zanimljivi za magiku i kabalu, ali su veoma zanimljivi i upotrebljivi po svom smislu i za magiku i za kabalu. Mnogo je lakše analizirati neki ovako veliki broj ako imamo i rečenicu čija je brojčana vrednost taj broj. Jer tada možemo lakše da naliziramo sastavne delove te rečenice (i samim time i tog broja ali na drugačiji način). Dakle analiza svake reči i brojčano i po smislu.Ako ne možemo da nađemo neke jake sastavne umnožitelje, par njih, jedan sa jednim, znači da je taj broj – entitet, sastavljen od više faktora, konglomerat je i samim time ga je teže secirati. To važi za sve velike brojeve. Isto kao i za rečenice. Samim time je intenzitet tih sastavnih delova u koktelu manji i nema ih smisla tražiti. Konkretno naš broj kojega analiziramo ima samo dva umnoška koji nisu harmonični brojevi a ni specifični tako da ni entitet kojega tvore nije poseban.

Kategorije
Kabala

IV. Seciranja

Sve što postoji u univerzumu sastavljeno je iz dualnosti, dva pola potencijala čija razlika stvar napon, odnosno energiju za manifestovanje.

Tu dualnost razne tradicije i razni sistemi različito imenuju a i različito razumeju. Neki potpunije neki manje potpuno. Hrišćanstvo te dualnosti ne razume dobro i naziva ih svetlost i tama. Kabala ih naziva Vatra i Voda (ili Otac i Majka, plus i minus, itd.), taoizam ih imenuje jang i jin (Nebo i Zemlja, Čien i Kun, itd.).

Kabala je secirala univerzum na 32 Staze Mudrosti, odnosno Tarot je samo drugačiji izraz i prikaz tih Staza Mudrosti ili Drveta Života. Kabala i Tarot su povezani i prožeti kao matematika i logaritamske tablice. Ji Džing je secirao univezum na dva, zatim na osam i na kraju 64 sastavna dela, ako ih tako možemo nazvati. Primetimo sličnost između 32 i 64! Enohianski sistem ima opet svoj način seciranja i podele univerzuma na sastavne delove. Svaki panteon takođe ima svoju teogoniju i mitologiju što je samo jedan od načina prikaza strukture univerzuma.

Kabala je to uradila malo živopisnije (za naše pojmove) po svim pitanjima. Različita imena komponenti, razne osobine, razne boje, razni materijalni predstavnici svih Staza, razne mnoge ruge korespondencije, itd., što je sve tačno i ispravno.

Ji Džing je to uvek shvatao i prikazivao kao izvesnu razliku potencijala, kao neravnopravni odnos (mešanje) Janga i Jina ili po kabali Vatre i Vode, Oca i Majke. Svih tih 64 entiteta su prikazani kao specifičan odnos Oca i Majke (Neba i Zemlje) i svi oni su sastavne komponente univerzuma (svih tih 64 Heksagrama, isto kao što su to svih 32 Staze Mudrosti). Samo što Ji Džing upotrebljava drugačiju terminologiju. Kod svakog entiteta je naglašeno u imenu, u izgledu da je to samo aspekat Nule. U kabali to nije uvek tako naglašeno mada važe ista pravila. Korespondentnost između tih 64 Heksagrama i 32 Staze mudrosti je takva da je ponegde poklapanje savršeno a ponegde ga je teže primetiti. Ali čak i ako nema poklapanja to nije negacija te korespondentnosti niti negacija ispravnosti i tačnosti bilo kojeg od ta dva sistema, jer u univerzumu je toliko puno entiteta i njihovih mogućih međuodnosa tako da je skoro nemoguće napraviti potpuni a priručni sistem, tako da su te razlike normalne. Važno je da je svaki sistem kao celina savršen.

Mi u kabali imenujemo neku Stazu Mudrosti recimo Sunce, i to je za nas specifičan entitet, različit od drugih a u Ji Džingu je to 30.-ti Heksagram i samo je jedan od mnogo mogućih odnosa snaga između Neba i Zemlje (Janga i Jina). U oba slučaja je to skoro isti entitet univerzuma ali ga dva sistema različito formulišu. A mi treba da znamo oba pristupa. Mi bi rekli (za neki entitet) da je to specifični napon, specifična ili odgovarajuća razlika potencijala. Isto tako je i u Tarotu. Svaki Adut je samo aspekat Nule, jedan od aspekata Nule. Zato je kabala hirurgija univerzuma.